› Back to the graphical version

Kulutustavarat ja kuluttajapalvelut

 

Kuluttajaturvallisuusvalvonta siirtyi aluehallintovirastoista ja kunnista Tukesiin 1.5.2016

Kuluttajaturvallisuusvalvonta keskitettiin Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) 1.5.2016 alkaen. Kuluttajaturvallisuuslakiin (920/2011) tehtiin eduskunnan päätöksellä muutos, jonka mukaisesti kuntien toimivalta kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisena päättyi ja kuluttajaturvallisuusvalvonta irrotettiin ympäristöterveydenhuollon kokonaisuudesta. Myös aluehallintovirastojen ohjaustehtävä poistui samassa yhteydessä.

Lakimuutoksen voimaantulosäännöksen mukaisesti kuitenkin ennen 1.5.2016 kuntien kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisissa vireille tulleet asiat käsitellään loppuun kunnissa.

Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö koskee kuluttajapalveluja siltä osin, kun niiden turvallisuudesta ei ole muualla laissa säädetty. Vastuu kuluttajapalvelujen turvallisuudesta on aina palvelun tarjoajalla. Viranomaisvalvonta on pistokokeenomaista, eikä kaikkia kuluttajapalveluja tarkasteta kuluttajaturvallisuuslainsäädännön nojalla. Jatkossa valvonta hoidetaan kokonaisuudessaan Tukesista käsin. Tukesin verkkosivuilta löytyvät toimintaohjeet sekä kuluttajille että palvelun tarjoajille tilanteissa, joissa palvelu aiheuttaa vaaraa.

1.5.2016 alkaen:

Kuluttajat voivat tehdä ilmoituksen vaaraa aiheuttaneesta kuluttajapalvelusta Tukesin verkkosivuilta löytyvällä ilmoituslomakkeella, mikäli asia ei ole korjautunut yhteydenotolla palvelun tarjoajaan.

Palvelun tarjoajien tulee tehdä ilmoitus vaaraa aiheuttaneesta kuluttajapalvelusta tai vakavasta läheltä piti -tilanteesta (KuTuL 8 §) suoraan Tukesiin verkkosivuilla annettujen ohjeiden mukaisesti. Ilmoitusvelvollisuutta uuden kuluttajapalvelun järjestämisestä tai toiminnassa tapahtuneesta olennaisesta muutoksesta ei enää ole, mutta velvollisuus laatia turvallisuusasiakirja joistakin palveluista säilyy.

Tukesin verkkosivuilta löytyy runsaasti tietoa palvelun tarjoajan velvollisuuksista ja eri palveluihin kohdistuvista turvallisuusvaatimuksista sekä kuluttajapalveluryhmän yhteystiedot.


 

Tietoa alueelta


Updated