Korvausta sairaanhoitajan rajatun lääkkeen määräämisen koulutuskustannuksiin

Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden edellyttämän koulutuksen kustannuksista voi hakea valtion koulutuskorvausta. Korvausta maksetaan niiden sairaanhoitajien koulutuskuluihin, jotka ovat saaneet rajatun lääkkeenmääräämisen oikeuden. 

Korvaukseen ovat oikeutettuja tahot, jotka toimivat rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneen sairaanhoitajan työnantajina. Kyseessä ovat siis kunnat tai kuntayhtymät tai niiden lukuun sopimuksen perusteella tai muulla tavalla terveydenhuollon avohoidon palveluja tuottavat yksiköt.

Korvauksen hakemiselle asetetut määräajat perustuvat terveydenhuoltolakiin (63 §). Korvauksen suuruus on määritelty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa.

Korvausta voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hakemusten tulee olla perillä aluehallintovirastossa 30.9. tai 31.3.

  • 30.9. mennessä haetaan korvausta niiden henkilöiden koulutuskustannuksiin, jotka ovat saaneet lääkkeenmääräämisoikeuden kyseisenä vuonna 1.1. – 30.6. välisenä aikana.
  • 31.3. mennessä haetaan korvausta niiden henkilöiden koulutuskustannuksiin, jotka ovat saaneet lääkkeenmääräämisoikeuden edellisenä vuonna 1.7.-31.12.  välisenä aikana.

Korvausta haetaan lomakkeilla:

  • Valtion koulutuskorvaus sairaanhoitajien rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen kustannuksiin
  • Selvitys koulutuksen kustannuksista  

Lomakkeet löytyvät aluehallintovirastojen internet-sivustolta www.avi.fi/lomakkeet.

Hakemus lähetetään sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka toimialueella hakijan sijaintikunta sijaitsee. Linkki kuntaluetteloon, josta näkee minkä aluehallintoviraston alueella kunta sijaitsee.

Aluehallintovirasto käsittelee määräajassa jätetyt hakemukset sen kalenterivuoden aikana, jolloin hakemus on saapunut

Updated