Sisäinen turvallisuus

Aluehallintovirasto (AVI) koordinoi toimialueillaan sisäisen turvallisuuden alueellista yhteistyötä. Aluehallintoviraston lakisääteisenä tehtävänä on sisäiseen turvallisuuteen liittyen edistää alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelua.

Sisäisen turvallisuuden ylläpitäminen ja parantaminen vaativat eri toimijoiden välistä yhteistyötä kaikilla hallinnon tasoilla. Alueellisesti keskeisiä toimijoita ovat AVIt, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kunnat, poliisi, pelastustoimi sekä elinkeinoelämä ja järjestöt. Kansalaisten yhdenvertaisuuden sekä turvallisuuden ja turvallisuuspalveluiden saatavuuden kannalta on keskeistä, että eri toimijoiden yhteistyö on säännöllistä, suunnitelmallista ja avointa. Alueellinen yhteistyö edistää myös kuntien edellytyksiä toimia turvallisuuden parantamiseksi.

Julkisen hallinnon rakennemuutokset sekä yhteiskunnan talouden tilanne ja kehitysnäkymät korostavat turvallisuusyhteistyön merkitystä entisestään.

Hallitusohjelman vision mukaan Suomi on maailman turvallisin maa asua, yrittää ja tehdä työtä. Yksi askel tämän vision saavuttamisessa on sisäisen turvallisuuden selonteko, jonka sisäministeriö on valmistellut hallitusohjelman mukaisesti (Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta, sisäministeriön julkaisu 8/2016, 19.5.2016).

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut. Selonteko antaa suunnan toiminnalle, nostaa esiin uudet toimenpiteet ja kartoittaa resurssitarpeet uuteen tilanteeseen vastaamiselle.

Sisäisen turvallisuuden selonteko koostuu

 • sisäisen turvallisuuden tilannekuvasta
 • lähitulevaisuuden haasteiden ja vahvuuksien tarkastelusta
 • sisäisen turvallisuuden seurantaan soveltuvien tavoitteiden ja mittareiden määrittelystä
 • linjauksista viranomaisten yhteistyöstä
 • arviosta sisäisen turvallisuuden varmistamiseen riittävistä resursseista sekä ratkaisumalleista, joilla resurssien vähenemiseen voidaan vastata.

Selonteon pohjalta on laadittu sisäisen turvallisuuden strategia, joka korvasi sisäisen turvallisuuden ohjelman. Valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksen sisäisen turvallisuuden strategiasta 5.10.2017. Sisäisen turvallisuuden strategia Hyvä elämä – turvallinen arki on tiekartta, jonka avulla Suomesta tulee hallitusohjelman vision mukaisesti maailman turvallisin maa. Sisäinen turvallisuus tarkoittaa sitä, että Suomessa ihmiset voivat nauttia yhteiskunnan tarjoamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista ja muista ikävistä kansallisista tai kansainvälisistä ilmiöistä johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta.

Toimenpideohjelmassa on kahdeksan kokonaisuutta:

 • analysointi ja ennakointi
 • toimivaltuudet ja suorituskyvyt
 • arjen turvallisuus
 • turvallisuusosaaminen ja kriisinkestokyky
 • turvallisuuden innovaatiot
 • sisäisen turvallisuuden ohjaus
 • maakuntien ja kuntien turvallisuustyö
 • seuranta

Lisää sisäministeriön internetsivuilla

Tietoa alueelta

Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen 

ASIANTUNTIJAT AIHEALUEITTAIN 1.9.2019 

Sisäinen turvallisuus

 • alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelu, pelastusylitarkastaja Piia Manninen, p. 0295 016 360

kts. myös Henkilöhaku (haku asiasanoilla tai nimellä) avi.fi


Updated