Asuntokauppalain tarkoittamat turva-asiakirjat

Rakennusvaiheessa olevan asunnon ostajan suojaksi on asuntokauppalaissa säädetty niin sanotuista turva-asiakirjoista. Perustajaosakkaan on rakentamisvaiheen aikana huolehdittava siitä, että yhtiötä, sen taloussuunnitelmaa ja rakentamis- ja korjausrakentamishanketta koskevat asiakirjat (turva-asiakirjat) luovutetaan säilytettäväksi ennen kuin asunto-osakkeita aletaan tarjota ostettavaksi. 

Uudet yhtiöt perustetaan 1.1.2019 lukien ainoastaan sähköisesti. Uudelle yhtiölle ei enää paineta paperisia osakekirjoja.  Kun yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin, siirtyy tieto yhtiöstä, huoneistosta ja sen ensimmäisestä omistajasta suoraan huoneistotietojärjestelmään (HTJ).

Lisätietoja huoneistotietojärjestelmästä: www.osakehuoneistorekisteri.fi

Turva-asiakirjojen säilyttäjä ilmoittaa RS-rajoituksen merkitsemisestä huoneistotietojärjestelmään (ns. RS-aloitusilmoitus). Osakkeita voidaan alkaa tarjoamaan kuluttajien ostettavaksi vasta tämän jälkeen. RS-aloitusilmoitus tarkoittaa sitä, että osaketta koskevat kirjaukset ja merkinnät tehdään huoneistotietojärjestelmään vain turva-asiakirjojen säilyttäjän ilmoituksesta (AsKL 2:6a). Turva-asiakirjojen säilyttäjä pitää saannoista ja panttauksista RS-menettelyn ajan osakekohtaista luetteloa.

Turva-asiakirjojen säilyttäjä seuraa myös, että rakentamishankkeeseen kuuluvat vakuudet vastaavat asetettuja vaatimuksia.   

Aluehallintovirasto ilmoittaa saatuaan myyjän suostumuksen ja selvityksen, että osakkeenostajat ovat täyttäneet velvollisuutensa kauppahinnan maksamiseen sekä muut siihen rinnastettavat kauppasopimuksen mukaiset velvoitteet, ostajien saannot ja mahdolliset panttaukset kirjattavaksi osakehuoneistorekisteriin.

Aluehallintovirasto (AVI) toimii turva-asiakirjojen säilyttäjänä silloin, kun osakeyhtiö ei hanki talletuspankilta tai muulta luottolaitokselta luottoa. Vaihtoehtoisena säilyttäjänä voi toimia näissäkin tapauksissa pankki tai luottolaitos.

AVI perii turva-asiakirjojen säilyttämisestä maksun liiketaloudellisin perustein valtioneuvoston maksuasetuksen mukaisesti arvonlisäveroineen.

 

Updated

Oikopolut

lait ja asetukset