Asiakirja- ja tietopyynnöt

Pyyntö saada tieto aluehallintoviraston (AVI) asiakirjasta tulee yksilöidä siten, että siitä käy ilmi, mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntö koskee. Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, tietopyyntöä ei tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän myöskään tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään.

Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat (esimerkiksi tietoa pyytävän henkilöllisyys). 

Voit tehdä tietopyynnön sähköisellä lomakkeella tai lähettää pyyntösi kirjaamoon. Alueelliset pyynnöt tehdään kyseisen alueen aluehallintoviraston kirjaamoon, valtakunnalliset pyynnöt Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon. Katso aluehallintovirastojen kirjaamojen yhteystiedot.

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä.

Jos virkamies katsoo, että pyydettyjä asiakirjoja ei voida antaa, asiakirjan pyytäjä voi saattaa asian viranomaisessa käsiteltäväksi.  Pyynnön saatuaan AVI tekee asiassa päätöksen. AVIn päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. 

Asiakirjan kopiosta ja viranomaisen tietopalvelusta peritään maksu, jonka suuruus määräytyy Etelä-Suomen AVIn päätöksen mukaisesti. Maksua ei kuitenkaan peritä esimerkiksi silloin, kun asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti, asiakirjoja annetaan viranomaisen luona luettavaksi ja jäljennettäväksi tai kun sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään tiedoksi pyytäjälle sähköpostitse.
 

Salassa pidettävien tietojen luovutus tutkimustyöhön

Aluehallintovirasto (AVI) voi antaa yksittäistapauksessa luvan tietojen saamiseen salassa pidettävästä asiakirjasta tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai viranomaisen suunnittelu- tai selvitystyötä varten.  Luvan myöntämisen edellytyksistä säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 28 §:ssä. AVIn lupapäätöksestä peritään maksu, joka määräytyy valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

Jos lupaa haetaan usean saman ministeriön alaisen viranomaisen asiakirjoihin (esimerkiksi usean AVIn asiakirjoihin), luvasta päättää asianomainen ministeriö alaisiaan viranomaisia kuultuaan.

Tietoa alueelta


Updated