› Graafinen versio

Yritysmuotoiset palveluntuottajat

Yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) säädetään, että palvelujen tuottajalla (yhtiö, osuuskunta, yhdistys, muu yhteisö tai säätiö) on oltava aluehallintoviraston tai Valviran myöntämä lupa terveydenhuollon palvelujen antamiseen mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Tuotettava palvelu on terveyden- tai sairaanhoitoa
  2. Palvelua tuottavat terveydenhuollon koulutuksen saaneet henkilöt
  3. Palvelua tuotetaan suoraan asiakkaille
  4. Palvelua tuotetaan Suomessa

Terveydenhuollon palveluilla tarkoitetaan sellaisia terveyden- ja sairaanhoidon palveluja, jotka kuuluvat koululääketieteen piiriin sekä perustuvat yleisesti hyväksyttyyn ja kokemusperäiseen lääketieteelliseen hoitoon. Palvelutoiminnan on oltava lääketieteellisesti asianmukaista ja siinä tulee ottaa huomioon potilasturvallisuus. Toiminta ei saa alkaa ennen kuin aluehallintovirasto on myöntänyt palveluntuottajalle luvan toimintaan.

Aikaisemmin lupaa ei aina ole edellytetty sellaisilta yksityisiltä palvelujen tuottajilta, jotka tuottavat julkisen terveydenhuollon palveluja. Kyseisessä lupakäytännössä on ollut eroavaisuuksia virastoittain, minkä vuoksi asiaa käsiteltiin Valviran ja aluehallintovirastojen johtajien yhteisessä Koordinaatioryhmässä 2.3.2020.

Valtakunnallisesti yhdenvertaisen toimintatavan varmistamiseksi Koordinaatioryhmä päätti, että jatkossa kaikki lupaviranomaiset edellyttävät yksityisiltä palvelujen tuottajilta yksityisen terveydenhuollon lupaa myös silloin, kun ne tuottavat terveydenhuollon palveluja julkisen toimijan kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksen tai muun vastaavan järjestelyn perusteella.

Julkinen toimija voi hankkia järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut myös yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Palvelut tuottaa tällöin yksityinen toimija, vaikka maksu niistä korvataankin julkisista varoista. Tällöin yksityiseen palvelujen tuottajaan sovelletaan yksityisestä terveydenhuollosta annettua lakia (152/1990), minkä vuoksi toiminta edellyttää yksityisen terveydenhuollon lupaa. Aluehallintovirasto arvioi yksityisen terveydenhuollon palveluun liittyvät toimintaedellytykset lupaprosessin yhteydessä ja voi pyytää tilaajan ja tuottajan välisen sopimuksen tarvittaessa nähtäville.

Luvan myöntävä viranomainen

Mikäli palvelun tuottajalla on toimipaikka kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella, luvan myöntää Valvira, muussa tapauksessa kunkin alueen aluehallintovirasto. Lupa on Y-tunnus –kohtainen.
 

Sähköinen asiointipalvelu

Yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointipalvelu on tarkoitettu sekä aluehallintovirastojen että Valviran luvalla toimiville palveluntuottajille: sähköinen asiointi ohjaa hakemuksen toimivaltaisen lupaviranomaisen käsiteltäväksi.

Sähköinen asiointi helpottaa hakijaa. Sähköisessä asioinnissa voi:

  • hakea uutta lupaa tuottaa yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja
  • tehdä palvelutuotannon muutoksiin liittyviä, luvan muutosta koskevia hakemuksia
  • tehdä lupaan liittyviä ilmoituksia
  • tehdä aluehallintovirastolle ilmoituksen terveydenhuollon itsenäisestä ammatinharjoittamisesta
  • seurata helposti hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyn tilannetta.

Myös päätökset ja tiedot rekisteröinnistä tulevat sähköiseen järjestelmään.

Yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointi Valvira.fi -palvelussa.
 

Lomakkeet

Jos sähköistä asiointipalvelua ei voida käyttää, silloin kirjalliset lupahakemukset lähetetään oman alueen aluehallintovirastoon.

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa