› Graafinen versio

Aluehallintovirasto (AVI) on ympäristöterveydenhuollon alueellinen valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on turvallisen elinympäristön sekä laadukkaiden ja tasapuolisten ympäristöterveyspalvelujen turvaaminen väestölle ja toiminnanharjoittajille sekä eläinten hyvinvoinnin turvaaminen. AVI ohjaa ja arvioi ympäristöterveydenhuollon kunnallisten valvontayksiköiden toimintaa, valvoo itse sekä toimii eräiden lupien ja ilmoitusten käsittelijänä alueellaan. AVI käsittelee kunnallisten ympäristöterveydenhuollon viranomaisten toiminnasta tehdyt valitukset ja kantelut.

Lue lisää Minimoi

Valvonnan tavoitteet

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on suojata kansalaisia erilaisilta ympäristön vaaroilta. Tavoitteena on hyvälaatuinen talousvesi, terveellinen asuin- ja elinympäristö, turvalliset elintarvikkeet, terveet ja hyvinvoivat eläimet sekä toimiva eläinlääkintähuolto. Valvomalla ympäristöterveydenhuollon lakien noudattamista varmistetaan, että elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltua ja toimintaa harjoitetaan turvallisesti ja riskejä minimoiden.

Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat seuraavat tehtäväkokonaisuudet:

  • Elintarvikevalvonta
  • Eläinten terveys ja hyvinvointi
  • Terveydensuojeluvalvonta
  • Tupakkalain valvonta

Valvontaviranomaiset

Päävastuu ympäristöterveydenhuollon käytännön valvonnasta on kunnilla. Valvontaviranomaisena toimii kunnissa jokin monijäseninen toimielin kuten esim. lautakunta.

Käytännön valvontaa hoitavat mm. eläinlääkärit, terveystarkastajat sekä terveys- ja ympäristöinsinöörit, joille lautakunta on delegoinut osittain päätösvaltaansa. Lainsäädäntö edellyttää kunnilta riittäviä valvontaresursseja ja valvontaa hoidetaankin yleensä yksittäistä kuntaa suuremmissa ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköissä. Ne laativat toiminnastaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman ja valvontaa tehdään suunnitelmallisesti sekä valvontayksiköihin tehtyjen yhteydenottojen perusteella. Kunnallisten terveystarkastajien ja eläinlääkäreiden yhteystiedot löytyvät kuntien internet-sivuilta.

AVI ohjaa ympäristöterveydenhuollon kunnallisten valvontaviranomaisten toimintaa, arvioi ympäristöterveydenhuollon järjestämistä kunnissa sekä valvoo sen toteuttamista. Ohjauksella tuetaan kunnallisten valvontaviranomaisten osaamista antamalla tulkinta-apua ympäristöterveydenhuollon lakien noudattamisessa, järjestämällä työkokouksia ja koulutuksia sekä erillisiä arviointi- ja ohjauskäyntejä valvontayksiköihin. 

AVI vastaa alueellisesti eläintautilain mukaisesta valmiudesta ja kuntien ympäristöterveydenhuollon valmiussuunnittelun ohjauksesta sekä seuraa elintarvike- ja vesivälitteisiä epidemioita alueillaan.

AVI käsittelee kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen toiminnasta tehdyt kantelut sekä toimii eräiden ympäristöterveydenhuollon lupien ja ilmoitusten käsittelijänä. Osa tehtävistä on keskitetty vain yhteen aluehallintovirastoon kuten poroteurastamojen hyväksyntä ja valvonta Lapin AVIin ja hautaamiseen liittyvät kysymykset Itä-Suomen AVIin.

Kukin AVI laatii vuosittain toiminnastaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman.

Siinä huomioidaan valtakunnallinen ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelma elintarvikevalvonnan sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan osalta.

AVIssa ympäristöterveydenhuollon valvontaa tekevät ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajat ja läänineläinlääkärit.

Ympäristöterveydenhuollossa on kaksi keskusvirastoa, jotka ohjaavat AVIen sekä kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden toimintaa. Keskusvirastoja ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja Ruokavirasto.

Keskusvirastot laativat yhdessä valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelman, joka kunnallisten valvontayksiköiden ja AVIen on huomioitava omassa ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassaan.

Ympäristöterveydenhuollon ylin johto ja lainsäädännön valmistelu kuuluu kahdelle eri ministeriölle, joita ovat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja maa- ja metsätalousministeriö (MMM).

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty