› Graafinen versio

Aluehallintovirasto (AVI) on ympäristöterveydenhuollon alueellinen valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on turvallisen elinympäristön sekä laadukkaiden ja tasapuolisten ympäristöterveyspalvelujen turvaaminen väestölle ja toiminnanharjoittajille sekä eläinten hyvinvoinnin turvaaminen. AVI ohjaa ja arvioi ympäristöterveydenhuollon kunnallisten valvontayksiköiden toimintaa, valvoo itse sekä toimii eräiden lupien ja ilmoitusten käsittelijänä alueellaan. AVI käsittelee kunnallisten ympäristöterveydenhuollon viranomaisten toiminnasta tehdyt valitukset ja kantelut.

Lue lisää Minimoi

Valvonnan tavoitteet

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on suojata kansalaisia erilaisilta ympäristön vaaroilta. Tavoitteena on hyvälaatuinen talousvesi, terveellinen asuin- ja elinympäristö, turvalliset elintarvikkeet, terveet ja hyvinvoivat eläimet sekä toimiva eläinlääkintähuolto. Valvomalla ympäristöterveydenhuollon lakien noudattamista varmistetaan, että elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltua ja toimintaa harjoitetaan turvallisesti ja riskejä minimoiden.

Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat seuraavat tehtäväkokonaisuudet:

 • Elintarvikevalvonta
 • Eläinten terveys ja hyvinvointi
 • Terveydensuojeluvalvonta
 • Tupakkalain valvonta

Valvontaviranomaiset

Päävastuu ympäristöterveydenhuollon käytännön valvonnasta on kunnilla. Valvontaviranomaisena toimii kunnissa jokin monijäseninen toimielin kuten esim. lautakunta.

Käytännön valvontaa hoitavat mm. eläinlääkärit, terveystarkastajat sekä terveys- ja ympäristöinsinöörit, joille lautakunta on delegoinut osittain päätösvaltaansa. Lainsäädäntö edellyttää kunnilta riittäviä valvontaresursseja ja valvontaa hoidetaankin yleensä yksittäistä kuntaa suuremmissa ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköissä. Ne laativat toiminnastaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman ja valvontaa tehdään suunnitelmallisesti sekä valvontayksiköihin tehtyjen yhteydenottojen perusteella. Kunnallisten terveystarkastajien ja eläinlääkäreiden yhteystiedot löytyvät kuntien internet-sivuilta.

AVI ohjaa ympäristöterveydenhuollon kunnallisten valvontaviranomaisten toimintaa, arvioi ympäristöterveydenhuollon järjestämistä kunnissa sekä valvoo sen toteuttamista. Ohjauksella tuetaan kunnallisten valvontaviranomaisten osaamista antamalla tulkinta-apua ympäristöterveydenhuollon lakien noudattamisessa, järjestämällä työkokouksia ja koulutuksia sekä erillisiä arviointi- ja ohjauskäyntejä valvontayksiköihin. 

AVI vastaa alueellisesti eläintautilain mukaisesta valmiudesta ja kuntien ympäristöterveydenhuollon valmiussuunnittelun ohjauksesta sekä seuraa elintarvike- ja vesivälitteisiä epidemioita alueillaan.

AVI käsittelee kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen toiminnasta tehdyt kantelut sekä toimii eräiden ympäristöterveydenhuollon lupien ja ilmoitusten käsittelijänä. Osa tehtävistä on keskitetty vain yhteen aluehallintovirastoon kuten poroteurastamojen hyväksyntä ja valvonta Lapin AVIin ja hautaamiseen liittyvät kysymykset Itä-Suomen AVIin.

Kukin AVI laatii vuosittain toiminnastaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman.

Siinä huomioidaan valtakunnallinen ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelma elintarvikevalvonnan sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan osalta.

AVIssa ympäristöterveydenhuollon valvontaa tekevät ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajat ja läänineläinlääkärit.

Ympäristöterveydenhuollossa on kaksi keskusvirastoa, jotka ohjaavat AVIen sekä kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden toimintaa. Keskusvirastoja ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Keskusvirastot laativat yhdessä valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelman, joka kunnallisten valvontayksiköiden ja AVIen on huomioitava omassa ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassaan.

Ympäristöterveydenhuollon ylin johto ja lainsäädännön valmistelu kuuluu kahdelle eri ministeriölle, joita ovat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja maa- ja metsätalousministeriö (MMM).

Tietoa alueelta

Ympäristöterveydenhuolto - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

Ylitarkastaja, ryhmävastaava Matti Koskela, p. 0295 016 913 

Läänineläinlääkärit

Läänineläinlääkäri Kaisa Sivén, p. 0295 016 822

 • Kanteluratkaisujen valmistelu ja esittely
 • EU-eläinkuljetustarkastukset

MIKKELI, Maaherrankatu 16

Läänineläinlääkäri Riikka Aho, p. 029 501 6814

 • Merkinnän ja rekisteröinnin valvonta
 • Lääkkeiden käytön valvonta: eläinlääkärit
 • Tuonti- ja vientivalvonta, laiton tuonti
 • Vierasainevalvonta
 • Kelpoisuustodistukset eläinten lopetukseen
 • EU-eläinkuljetustarkastukset
 • Eläinnäyttelyt (tilapäiset)
 • Eläintautivalmius

Läänineläinlääkäri Paula Junnilainen, p. 0295 016 901

 • Eläintaudit
  - eläintautien vastustuksen suunnittelu, ohjaus, valvonta ja toteutus
  - terveysvalvontaohjelmat
  - zoonoosivalvonta
 • Eläinlääkintähuollon maksatus; Etelä-Savo
 • Eläintautivalmius
 • Kunnaneläinlääkäreiden maksulliset suoritteet (laskutukset ja kustannusten seuranta)

KUOPIO, Hallituskatu 12 - 14

Läänineläinlääkäri Heli Koskinen (1.8.-27.1.2019, Kaisa Honkapirtin vuorotteluvapaan sijainen), p. 0295 016 837

 • Eläinjalostus
 • Kuntien elintarvikevalvonnan ohjaus ml arviointi- ja ohjauskäynnit
  - laitosvalvonta
 • Eläinlääkintähuollon ohjaus ja arviointi
 • Sivutuotteet: käsittelylaitosten, hautaamisen ja haaskanpidon valvonnan koordinointi ja ohjaus
 • Valvontasuunnitelman päivittäminen
 • VASU-raportointi
 • Eläintautivalmius

Läänineläinlääkäri Hanna Rintala, p. 0295 016 810 

 • Täydentävien ehtojen valvonta ja otantaeläinsuojelutarkastukset; Pohjois-Savo (ml Keski-Savo), Mikkelin seutu
 • Eläinsuojelu Pohjois-Savo (ml. Keski-Savo) ja Mikkelin seutu: Eläinten hyvinvoinnin ohjaus ja kriittiset eläinsuojelutapaukset, eläinsuojelu/luvan- ja ilmoituksenvarainen toiminta
 • Kanteluratkaisujen valmistelu ja esittely
 • Lääkkeiden käytön valvonta: tuotantotilat, Pohjois-Savo (ml Keski-Savo) ja Mikkelin seutu
 • Maidontuotantotilojen tarkastusten valvonta ja ohjaus, Pohjois-Savo (ml Keski-Savo ja Mikkelin seutu
  - eläinperäisten elintarvikkeiden alkutuotanto
 • Eläinsuojelulain mukaiset uhkasakkoasiat
 • Eläinlääkintähuollon maksatus, Pohjois-Savo (ml Keski-Savo)
 • Eläinsuojelulain 44§ laskujen maksatus, Pohjois-Savo (ml Keski-Savo), Mikkelin seutu

JOENSUU, Torikatu 36

Läänineläinlääkäri Aino Sivonen, p. 0295 016 815

 • Täydentävien ehtojen valvonta ja otantaeläinsuojelutarkastukset; Pohjois-Karjala ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin alue
 • Eläinsuojelu; Pohjois-Karjala ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin alue: Eläinten hyvinvoinnin valvonnan ohjaus ja kriittiset eläinsuojelutapaukset, eläinsuojelu /  luvan- ja ilmoituksenvarainen toiminta
 • Lääkkeiden käytön valvonta: tuotantotilat,  Pohjois-Karjala ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin alue
 • Maidontuotantotilojen tarkastusten valvonta ja ohjaus; Pohjois-Karjala ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin alue
  - eläinperäisten elintarvikkeiden alkutuotanto
 • Eläintautivalmius
 • Eläinsuojelulain 44§:n laskujen maksatus;  Pohjois-Karjala ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin alue
 • Kuljetusluvat ja pätevyystodistukset, Itä-Suomi
 • Eläinlääkintähuollon maksatus: Pohjois-Karjala
 • Eläinsuojelulain mukaiset uhkasakkoasiat

Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajat

Hölttä Lari, 0295 016 826
- terveydensuojelu, sisäilma-asiat

Liljeroos Anneli, p. 0295 016 920
- elintarvikevalvonta

Lyytinen Anne-Kaarina. p. 0295 016 096
- terveydensuojelu

Ylitarkastaja

Koskela Matti, p. 0295 016 913
- terveydensuojelu, tupakkalain valvonta-asiat

Tarkastajat

Heinonen Maarit, p. 0295 016 892, Joensuu

Marttinen Eija, p. 0295 016 924, Mikkeli

Saarelainen Kirsti, p. 0295 016 939, Kuopio

Osastosihteeri

Maija Happonen, p. 0295 016 878, Joensuu
 

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot

Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

Kunnalliset ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella:


Päivitetty