Talvivaaran kaivoksen ympäristöluvan muuttaminen koskien jätevesien varastointia, puhdistamista ja johtamista Oulujoen ja Vuoksen vesistöihin

Hakija: Talvivaara Sotkamo Oy
Asia: Ympäristöluvan muuttaminen koskien kaivosalueella olevien ylimääräisten prosessi-, kuivatus- ja valumavesien tilapäistä varastointia, puhdistamista ja mahdollista johtamista Oulujoen ja Vuoksen vesistöihin

Diaarinumero: PSAVI/12/04.08/2013
Asian tila: Tiedoksiannettu

Kunta: Sotkamo ja Kajaani
Laitos/asian tyyppi: Kaivannaisteollisuus
Vireilletulopäivä: 12.2.2013

Alkuperäiset YSL 62 §:n mukaiset ilmoitukset Kainuun ELY:lle liitteineen

Kainuun ELY-keskuksen siirtokirje 

Täydennyskehotus

Täydennys

Kipsisakka-altaan ohittamista koskeva hakemuksen täydennys

Asiaan liittyvä STUK:n päätös

Hakemusasian kuuluttaminen

Kuuluttamisen jälkeen tulleet täydennykset

PSAVIn päätös nro 52/2013/1, 31.5.2013

Talvivaara Sotkamo Oy:n valitus päätöksestä

PSAVIn valituskuulutus

Aluehallintoviraston tiedotteet

Päivitetty

oikopolut