Aluehallintovirasto (AVI) ratkaisee ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupa-asioita. Säädöksissä on määräykset siitä, mitkä toiminnat tarvitsevat luvan sekä milloin asian käsittelee AVI ja milloin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.


Ympäristöasioiden sähköinen lupapalvelu

Aluehallinnon asiointipalvelussa voi hakea sähköisesti vesi- ja ympäristölupaa valtion lupaviranomaisina toimivilta aluehallintovirastoilta.


Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa.

Vesitaloushankkeiden lupa-asioita säännellään vesilailla. Vesiluvan vaativia toimenpiteitä ovat muun muassa vedenotto vesihuoltolaitokselle, vesialueen ruoppaaminen ja täyttö, sillan rakentaminen yleisen vesikulkuväylän yli sekä vesijohdon, viemärin ja kaapelin rakentaminen yleisen vesikulkuväylän ali.

Ympäristöluvan tarvitsevat muun muassa useat teollisuuslaitokset ja jätehuoltotoiminnot, turvetuotanto, kaivostoiminta, eläinsuojat ja kalankasvatus.

Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupa-asioita käsitellään Etelä-Suomen, Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.

Etelä-Suomen AVI  hoitaa myös Lounais-Suomen alueen ympäristö- ja vesitalouslupa-asiat ja Pohjois-Suomen AVI  Lapin alueen lupa-asiat.


Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Yhteyttä voi ottaa puhelimitse, sähköpostitse tai chat-palvelulla:

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo asiakkaita aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten hoitamissa ympäristöasioissa sekä vastaa yleisiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin.

Puhelut maksavat lankapuhelimesta soitettaessa paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun (mpm) verran.

Tiedotteita

Talvivaaran vesille uudet ympäristölupamääräykset

(Pohjois-Suomi)

Lisätietoja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto:

  • Johtaja Sami Koivula, puh.0295 017 651
  • Ympäristöneuvos Juhani Itkonen, puh.0295 017 677
  • Ympäristöneuvos Riitta Riihimäki, puh.0295 017 665

 

Talvivaaran kaivoksen ympäristöluvan muuttaminen koskien jätevesien varastointia, puhdistamista ja johtamista Oulujoen ja Vuoksen vesistöihin, kajaani ja Sotkamo (PSAVI/12/04.08/2013)

Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Talvivaaran kaivoksen toiminnan olennaiseen muuttamiseen käsiteltyjen jätevesien johtamisen ja siihen välittömästi liittyvien asioiden osalta. Päätös on julkaistu aluehallintoviraston internet-sivuilla.

Päätöksellä jätevesien enimmäismäärärajoitus on poistettu. Jätevesipäästöille on annettu uudet pitoisuus- ja enimmäispäästörajat. Lisäksi aluehallintovirasto on antanut uusia määräyksiä mm. päästöjen, riskien ja pilaantumisen vähentämiseksi ja muuttanut kalatalousmaksua. Talvivaara Sotkamo Oy:lle on myönnetty oikeus toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.

Päästörajat ja muut velvoitteet edellyttävät Talvivaara Sotkamo Oy:ltä toimenpiteitä muun muassa vesienhallinnan parantamiseksi sekä päästöjen ja riskien pienentämiseksi. Kaivoksen vesitilanne ja kipsisakka-altaissa vielä oleva huomattavan suuri vesimäärä huomioon ottaen luvan saajan on toimittava hyvin kiireellisesti ja tehokkaasti, jotteivät nyt määrätyt luparajat ylity.

Päätöksen jätevesipäästörajat mahdollistavat noin 2 Mm3:n käsiteltyjen jätevesien johtamisen kaivosalueelta nykyisiin purkuvesistöihin 16.5.–31.12.2013 ja vuoden 2014 aikana eli yhteensä noin 4 Mm3:n johtamisen päätöksen antamisesta vuoden 2014 loppuun mennessä. Jos vesistössä ongelmia aiheuttaneen sulfaatin poistoa saadaan tehostettua, saadaan vesistöön johtaa vastaavasti tätä enemmän käsiteltyä jätevettä.

Alkuvuonna 2013 jo johdetut päästöt mukaan lukien kaivosalueelta tulevat koko vuoden 2013 sulfaattipäästöt nousevat lähes 24 000 tonniin. Sulfaattipäästöt kohoavat tällöin uudelleen lähes samalle tasolle kuin vuonna 2010, jolloin päästöt olivat suurimmillaan (24 600 t). Tiukentuvien päästörajojen seurauksena sulfaatin päästöt on pudotettava vuonna 2014 noin puoleen (12 000 t) ja vuonna 2015 alle kymmenenteen osaan (1 300 t) vuoden 2013 tasosta. 

Alkuperäiseen lupaan nähden huomattavan korkeat sulfaatti- ja mangaanipäästöt vuosina 2013 ja 2014 mahdollistavat ympäristöriskien vähentämisen kannalta tässä tilanteessa välttämättömien ja aikaa vaativien toimenpiteiden toteuttamisen. Näitä ovat mm. kipsisakka-altaiden tyhjentäminen, vesien varastointikapasiteetin lisääminen, vesienkäsittelyn ja -hallinnan tehostaminen ja vaihtoehtoisten purkuvesistöjen etsiminen. Kaivoksen vesitilanne ja kipsisakka-altaissa vielä oleva huomattavan suuri vesimäärä huomioon ottaen luvan saajan on toimittava kiireellisesti ja tehokkaasti, jotteivät nyt määrätyt luparajat ylity.

Korvausasioiden käsittely

Aluehallintovirasto on siirtänyt vesien pilaantumisen liittyvät korvaukset myöhemmin ratkaistavaksi. Vesien pilaantumisesta aiheutuvien vahinkojen käsittely jakautuu ns. luvan mukaisten ja muiden vahinkojen selvittämiseen.  Luvan saaja on velvoitettu luvan mukaisten vahinkojen osalta asettamaan 1,5 miljoonan euron suuruinen vakuus, selvittämään tarkemmin vahinkoja ja tekemään korvausesityksen tämän vuoden loppuun mennessä. Aluehallintovirasto määritti vahinkoalueen alustavasti ulottumaan kaivospiirin rajalta Jormasjokisuuhun asti Oulujoen vesistössä ja Nurmijoen Koirakoskelle Vuoksen vesistössä. Kyseiseltä alueelta luvan saajan tulee tehdä kiinteistö- ja ammattikalastajakohtaiset vahingonarviot. Lisäksi aluehallintovirasto jatkaa lukuisten korvausvaatimusten, jotka koskivat muuta kuin nyt annetun luvan mukaisia vahinkoja, käsittelyä erillisenä hakemusasiana.

Korvausratkaisut edellyttävät aikaa vieviä selvityksiä, joten niitä ei ollut mahdollista ratkaista pääasian yhteydessä. Aluehallintovirasto arvioi, ettei lopullisia korvausratkaisuja ole odotettavissa aivan pian. Kaivoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista ja uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupaa kokevassa asiassa myös on esitetty runsaasti korvausvaatimuksia. Aluehallintovirasto tulee tiedottamaan korvausasioiden ja edellä sanotun lupamääräyksiä ja uraanin talteenottolaitosta koskevien asioiden käsittelystä myöhemmin lisää.

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Muutoksenhakuaika päättyy 1.7.2013.


Tietoa alueelta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue käsittelee Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueiden ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupahakemusasioita.

Yhteystiedot - Länsi- ja Sisä-Suomi

Johtaja: Tarja Savea-Nukala, p. 0295 018 777
Ympäristöluvat: yksikön päällikkö, ympäristöneuvos Christel Engman-Andtbacka, p.0295018746
Vesiluvat: yksikön päällikkö, ympäristöneuvos Jari Tolppanen, p. 0295018779

Vaihde: 0295 018 450
Fax: 06-317 4817

Ympäristölupavastuualueen henkilöstö:

Sähköpostisosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty