Yleistä alkoholihallinnosta

Aluehallintoviraston (AVI) alkoholihallinnossa toiminnan lähtökohtana on alkoholilaki ja sen nojalla annetut säädökset ja määräykset. Alkoholilain tarkoituksena on alkoholin kulutusta ohjaamalla ehkäistä alkoholipitoisista aineista aiheutuvia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Lupa-harkinnan yhteydessä AVI tutkii hakijan toimintaan tarvittavat edellytykset ja luotettavuuden. Lupapäätöksistä AVI perii valtiovarainministeriön maksuasetuksessa säädetyt suoritemaksut. Suoritemaksu peritään huolimatta siitä onko päätös myönteinen vai kielteinen. AVI perii vuosittain myös valvontamaksun toimipaikkakohtaisesti.

AVIlla on oikeus päästä tarkastamaan luvanhaltijan tiloja ja toimintaa, alkoholin kuljetusta sekä valvonnassa tarvittavia asiakirjoja. Lisäksi AVIlla on oikeus ottaa ja saada korvauksetta valvontaa varten tarvittavat näytteet ja saada valvonnan kannalta tarpeelliset ilmoitukset, tiedot ja asiakirjat.

Valvontaan liittyy myös todettujen epäkohtien ja rikkomusten johdosta annettavat hallinnolliset sanktiot. Rangaistuksena voi olla huomautus, varoitus tai alkoholiluvan peruuttaminen määräaikaisesti tai pysyvästi.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa