Valvonta ja ilmoitukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) valvoo valtakunnallisesti, että rekisteriin merkityt perintätoiminnan harjoittajat noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. Vain toisen lukuun tapahtuva vapaaehtoinen perintä on rekisteröinnin varaista ja kuuluu AVIn valvonnan piiriin.

AVIlla ei ole toimivaltaa puuttua perintään, jos kyse on esimerkiksi velkojan omasta perinnästä, ulosottoperinnästä tai saatavan perimisestä tuomioistuimessa.

Ilmoitukset

AVIlle voi tehdä ilmoituksen, jos epäilee, että perintätoiminnan harjoittaja menettelee rekisteröinnin varaisessa perinnässä lain tai hyvän perintätavan vastaisesti tai harjoittaa perintätoimintaa ilman rekisteröintiä. Ilmoitus voi koskea esimerkiksi perintäkulujen kohtuuttomuutta, riitautetun saatavan perintää, tiedusteluihin vastaamista tai muuta vastaavaa perintätoiminnan harjoittajan menettelyä, jonka epäilee olevan lain tai hyvän perintätavan vastainen.

Ilmoituksen voi tehdä myös, jos epäilee perintätoimintaa harjoitettavan ilman rekisteröintiä.

Ilmoituksen voi tehdä sähköpostilla vapaamuotoisesti tai AVIn valvontailmoituslomaketta käyttäen (linkki valvontailmoituslomakkeeseen https://www.avi.fi/web/avi/elinkeinot2) Ilmoituksessa on hyvä tuoda esiin ainakin seuraavat seikat:

  • ilmoituksen tekijän yhteystiedot
  • perintätoiminnan harjoittajan nimi
  • kuvaus siitä, millä tavalla ilmoituksen tekijä epäilee perintätoiminnan harjoittajan toimineen lain tai hyvän perintätavan vastaisesti
  • perittävää saatavaa koskevat yksilöidyt tiedot (esimerkiksi jäljennökset perittävää saatavaa koskevista laskuista, maksumuistutuksista ja maksuvaatimuksista)
  • jäljennökset mahdollisista saatavaa koskevista reklamaatioviesteistä sekä niihin saaduista perintätoimen harjoittajan tai toimeksiantajana olevan velkojan vastauksista
  • ilmoittajan muu mahdollinen näyttö väitteiden tueksi
  • onko asiasta valitettu tai saatettu se muun viranomaisen tai tahon tietoon (esim. Kilpailu- ja kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies, Kuluttajariitalautakunta, käräjäoikeus).

AVI selvittää ensisijaisesti perintätoimistojen menettelyjä, joihin liittyy vakava tai merkittävä epäily lain tai hyvän perintätavan vastaisesta toiminnasta. AVI tutkii perintätoiminnan harjoittajista tehtyjä ilmoituksia pääasiassa laajempina, useita ilmoituksia ja menettelyitä koskevina valvonta-asioina.

Valvonta-asioiden tavoitteellinen käsittelyaika on 9 kuukautta.       

AVI pyrkii valvontapäätöksissään ensisijaisesti ohjeistamaan perintätoimistoja lain tai hyvän perintätavan edellyttämistä menettelytavoista. Mikäli perintätoimiston menettelyssä ilmenee toistuvia tai vakavia puutteita, AVI voi antaa perintätoimistolle hallinnollisia seuraamuksia. Niitä voivat olla varoitus tai enintään kuuden kuukauden mittainen toimintakielto, joka kohdistuu perintätoimintaan kokonaan tai osittain. Viimesijaisena seuraamuksena on rekisteristä poisto, jolloin perintätoiminnan harjoittaminen on lopetettava kokonaan. Hallinnolliset seuraamukset merkitään AVIn ylläpitämään julkiseen perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin.

AVIn valvontapäätösten lyhennelmiä löytyy verkkosivuston kohdasta päätöslyhennelmiä (www.avi.fi/web/avi/paatoslyhennelmia2).

Velallisten yleisimpiin kysymyksiin löytyy ohjeistusta verkkosivuston kohdasta usein kysytyt kysymykset (www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset1).

Velallisen asema

Velallisella ei ole asianosaisasemaa AVIn valvonta-asiassa eikä AVIn päätöksellä ole yksityisoikeudellisesti sitovaa vaikutusta velallisen asiaan. AVIn havaitsema lainvastainen menettely voi johtaa hallinnolliseen seuraamukseen perintätoiminnan harjoittajaa kohtaan. AVIn päätöksillä on ennen kaikkea perintätoiminnan harjoittajan toimintaa yleisesti ohjaava vaikutus.

AVIn päätöksillä ei ole suoraa vaikutusta velallisen asemaan eikä AVI voi esimerkiksi keskeyttää perintää. AVIn toimivaltaan ei kuulu ratkoa velallisen ja perintätoiminnan harjoittajan tai velkojan välisiä yksityisoikeudellisia riita-asioita tai vaatimuksia.

AVI ei voi esimerkiksi:

  • alentaa tai muuttaa perintäkuluja
  • ottaa kantaa sopimuksen pätevyyteen
  • määrätä vahingonkorvauksia

Yksityisoikeudellisten vaatimusten käsittely kuuluu yleisten tuomioistuimien toimivaltaan. 

Kuluttajat saavat ohjausta ja neuvontaa riita-asiansa selvittämiseen Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnasta (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta) Tarvittaessa asian voi saattaa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi, mutta edellytyksenä on, että asiasta on oltu ensin yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa.

Kuluttaja-asiamies valvoo lakia saatavien perinnästä, kun kyse on kuluttajaperinnästä. Kuluttaja-asiamiehelle (www.kkv.fi/Tietoa-KKVsta/kuluttaja-asiamies) voi tehdä ilmoituksen myös sellaisten elinkeinonharjoittajien toiminnasta, jotka eivät tarvitse rekisteröintiä perintätoiminnan harjoittamiseen ja joiden toimintaa AVI ei siten valvo.

 

Päivitetty