› Graafinen versio

Valvonta ja ilmoitukset

Aluehallintovirasto (AVI) valvoo välitysliikkeiden toimintaa. Välitysliikkeiden on markkinoinnissaan noudatettava markkinointia koskevia säädöksiä ja hyvää välitystapaa.

AVI valvoo välitysliikkeiden toiminnan lainmukaisuutta mm. käsittelemällä liikkeiden toiminnasta tehtyjä ilmoituksia, tekemällä valvontakäyntejä liikkeisiin ja valvomalla liikkeiden markkinointi-ilmoittelua. AVI voi määrätä laiminlyöntien johdosta välitysliikkeelle hallinnollisen seuraamuksen (varoitus tai määräaikainen toimintakielto).

Aluehallintovirastolle voi tehdä vapaamuotoisesti tai ilmoitus/toimenpidepyyntö lomaketta käyttäen ilmoituksen välitysliikkeen epäillystä virheellisestä toiminnasta. Ilmoituksessa tulee selvittää, mitä välittäjän toimenpidettä tai menettelyä ilmoituksentekijä pitää virheellisenä tai epäasianmukaisena. Mahdollisuuksien mukaan ilmoitukseen olisi hyvä liittää asiaan liittyvät asiakirjat (kuten esimerkiksi myyntiesite, ostotarjous, kauppakirja tai toimeksiantosopimus).

Aluehallintovirasto ei valvo välitysliikkeiden laatimien arviokirjojen oikeellisuutta. Aluehallintoviraston toimivaltaan ei kuulu ratkaista mahdollisia asiaan liittyviä yksityisoikeudellisia vaatimuksia, kuten vahingonkorvausasioita. Näiden vaatimusten käsittely kuuluu yleisten tuomioistuinten toimivaltaan. Myös Kuluttajariitalautakunta voi antaa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa ratkaisusuosituksen. On kuitenkin huomattava, että Kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan selvittääkseen asiaa.

Päivitetty