Valviran ja aluehallintovirastojen linjauksia

Valvira ja aluehallintovirasto käsittelevät yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevia lupa- ja valvonta-asioita. Valvira on valtakunnallinen lupa- ja valvontaviranomainen, ja aluehallintovirastot hoitavat vastaavia tehtäviä omilla alueillaan. Valviralla on lakisääteinen tehtävä ohjata aluehallintovirastoja niin, että lupahallinto ja valvonta toimivat koko maassa mahdollisimman yhdenmukaisesti.

Yksityisen terveydenhuollon lainsäädäntö on vanhentunutta eikä siinä ole otettu huomioon muuttuvia palvelurakenteita ja toimintaympäristöjä. Lisäksi varsinkin sosiaalihuollon lainsäädäntö on pitkälti puitelainsäädäntöä, jossa ei ole yksityiskohtaisia, toimintatapoja koskevia säännöksiä. Lupakäytäntöjen yhtenäistämiseksi ja palvelujen tuottajien sekä asiakkaiden ja potilaiden yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi on siksi ollut tarpeen laatia linjauksia. Valvira ja aluehallintovirastot ovat linjanneet menettelytapoja tilanteissa, joissa asiaa koskeva lainsäädäntö on tulkinnanvaraista.

Tälle sivulle on koottu tiedotteita Valviran ja aluehallintovirastojen tekemistä yhteisistä linjauksista. Linjaukset ohjaavat Valviran ja aluehallintovirastojen yleisiä ratkaisukäytäntöjä. Yksittäisiä tapauksia koskevat ratkaisut pohjautuvat aina viranomaisen kokonaisvaltaiseen harkintaan, jossa otetaan linjauksen lisäksi monipuolisesti huomioon muut asiaan vaikuttavat seikat.

Lisätietojen antajat omalla AVI-alueellasi näet valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue -kohdasta oman alueesi.

 

Sosiaalihuolto:

 

Julkaistu Linjaus  
     
13.2.2015 1/2015: Lainvoimaa vailla olevan lupapäätöksen täytäntöönpano ja valvonta  
26.3.2015 2/2015: Sosiaalihuollon ympärivuorokautisen toimintayksikön henkilöstön vähentäminen ja luvan muutos  
26.3.2015 3/2015: Usean aluehallintoviraston alueella toimivien ilmoitustenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti  
     
13.8.2015 5/2015: Vammaisille henkilöille sopeutumisvalmennuksena annettava kommunikointimenetelmien opetus  

 

Terveydenhuolto:

 

Julkaistu Linjaus  
     
14.2.2014 1/2014: Valviran myöntämältä yksityisen terveydenhuollon luvalta siirtyminen aluehallintoviraston myöntämälle luvalle
 
14.2.2014 2/2014: Yksityisen lasten ja nuorten ympärivuorokautisen kuntoutuslaitoksen luvan saannin edellytykset  
14.2.2014 3/2014: Itsenäisiä ammatinharjoittajia ei lueta palvelujen tuottajan omaan henkilökuntaan  
12.9.2014 5/2014: Esteettisten kirurgian ja kosmeettisten hoitojen luvanvaraisuus  
14.8.2014 6/2014 Toimenpiteet yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajan jättäessä toimintakertomuksen palauttamatta  
10.10.2014 7/2014: Yksityisen terveydenhuollon lupamenettely koskee myös erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antamista  
28.5.2014 9/2014: Todistus sairaan lapsen hoitoa tai hoidon järjestämistä varten voidaan antaa puhelimitse tehdyn arvion perusteella vain poikkeustapauksessa  
3.12.2013 8/2013: Luvan myöntäminen optikko- ja silmälääkäripalvelujen antamiseen edellyttää tilojen tarkastamista  
3.12.2013 9/2013: Yliopistoille ei voida myöntää yksityisen terveydenhuollon lupaa  

 

Tietoa alueelta

Lisätietoja

Terveys:

terveydenhuollon ylitarkastaja Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Perhe- ja sosiaalipalvelut:

sosiaalihuollon ylitarkastaja, sosiaalihuollon ryhmän ryhmävastaava  Kirsi Kaikko, p. 0295 016 905, Itä-Suomen aluehallintovirasto


etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty