Valuutanvaihto ja yrityspalvelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pitää 1.7.2019 alkaen uutta rahanpesun valvontarekisteriä. Uusi rekisteri korvaa vanhan rahanpesulain mukaiset valuutanvaihto- ja yrityspalvelurekisterit. Vanhan lain rekistereitä koskevat säännökset olivat voimassa uutta rahanpesun valvontarekisteriä koskevien säännösten voimaantuloon asti. Valuutanvaihto- ja yrityspalvelurekistereihin merkittyjen tulee tehdä hakemus uuteen rahanpesun valvontarekisteriin merkitsemiseksi viimeistään 31.12.2019. Uuden lain myötä rekisteröintiä koskevat edellytykset muuttuvat niin, että jatkossa valuutanvaihtajien ja yrityspalveluita tarjoavien luotettavuutta arvioitaessa otetaan huomioon myös lakisääteisten maksuvelvoitteiden noudattaminen ja ulosottorekisterin tiedot. Velvoitteidenhoidon arvioimiseksi aluehallintovirasto saa tiedot suoraan Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksiköltä.

Rekisteröintiä edellyttävä toiminta

Rahanpesulain nojalla Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) pitää valtakunnallista rahanpesun valvontarekisteriä, johon valuutanvaihtoa harjoittavien ja yrityspalveluita tarjoavien toimijoiden tulee hakeutua. Vanhan lain mukaisiin valuutanvaihto- ja yrityspalvelurekistereihin merkittyjen toimijoiden tulee hakeutua uuteen rahanpesun valvontarekisteriin viimeistään 31.12.2019. Uusien valuutanvaihtoa harjoittavien tai yrityspalveluita tarjoavien elinkeinonharjoittajien on hakeuduttava valvontarekisteriin 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun ilmoitusvelvollinen on tullut rahanpesulain soveltamisalan piiriin.

Yrityspalveluiden tarjoamisella tarkoitetaan seuraavien palveluiden tarjoamista liiketoimintana kolmannelle osapuolelle:

 1. Yhteisön perustaminen toimeksiannosta. Siten esimerkiksi valmisyhtiöiden kauppaa ei lueta yrityspalveluksi. Myöskään pelkkä avustaminen yhtiön tai muun oikeushenkilön perustamisessa ei ole rekisteröitymistä edellyttävää toimintaa.
 2. Yhtiöoikeudellisesti vastuullisena henkilönä, yhtiömiehenä tai samankaltaisessa asemassa muussa oikeushenkilössä toimiminen.
 3. Kotipaikan, yrityksen lakisääteisen, hallinnollisen osoitteen tarjoaminen tai muiden vastaavien palvelujen tarjoaminen.
 4. Ulkomaisen express trustin tai oikeusmuodoltaan samankaltaisen oikeudellisen järjestelyn omaisuudenhoitajana toimiminen Suomessa.
 5. Hallintarekisteröinnin hoitajana toimiminen, kun hallintarekisteröinnin hoitaja on merkitty muun kuin julkisen osakeyhtiön osakasluetteloon.

Suomessa harjoitettava rekisteröintiä edellyttävä toiminta on tavallisesti yhtiöiden perustamista tai yrityksen lakisääteisen, hallinnollisen osoitteen tarjoamista tai muiden vastaavien palvelujen tarjoamista. Pelkän postiosoitteen tarjoamista ei lueta yrityspalvelun tarjoamiseksi. Suomalainen oikeusjärjestelmä ei tunne kohdassa 4 tarkoitettua trustia eikä tällaisen toiminnan harjoittaminen siten ole käytännössä mahdollista. Jos suomalainen elinkeinonharjoittaja kuitenkin tarjoaa tällaisia palveluita ulkomaille, hänen tulee rekisteröityä yrityspalvelurekisteriin.

Rekisteröitymisvelvollisuus ei koske asianajajia, tilintarkastajia eikä näiden apulaisia. Asianajajalla tarkoitetaan asianajajaa, joka on asianajajayhdistyksen jäsenenä merkitty asianajajaluetteloon. Tilintarkastajilla tarkoitetaan tilintarkastuslaissa (459/2007) tarkoitettuja tilintarkastajia (KHT-tilintarkastaja ja KHT-tilintarkastusyhteisö sekä HTM-tilintarkastaja ja HTM-tilintarkastusyhteisö).

Rekisteröinnin edellytykset

Rekisteriin merkitsemisen edellytyksenä on se, että hakijalla on oikeus harjoittaa elinkeinotoimintaa Suomessa ja että hakijaa pidetään saadun selvityksen perusteella luotettavana. AVI arvioi rekisteröinnin yhteydessä hakijan luotettavuuden.

Hakijaa ei pidetä luotettavana, jos hakijana oleva luonnollinen henkilö, hakijana olevan yhteisön tai säätiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, toimitusjohtaja, vastuunalainen yhtiömies tai muussa näihin rinnastettavassa asemassa oleva tai tosiasiallinen edunsaaja on lainvoiman saaneella tuomiolla viimeisen viiden vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen viimeisen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton toimimaan valuutanvaihto- tai yrityspalvelutoiminnan harjoittajana.

Hakijaa ei myöskään pidetä luotettavana, jos hän on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton toimimaan valuutanvaihto- tai yrityspalvelutoiminnan harjoittajana. Tällainen seikka saattaa olla esimerkiksi lainvoimaa vailla oleva tuomio tai sellainen viittä vuotta vanhempi tuomio, jolla voi olla merkitystä sopivuuden kokonaisarvioinnin kannalta.

Rikoksia, jotka osoittavat hakijan sopimattomaksi toimimaan valuutanvaihto- tai yrityspalvelutoiminnan harjoittajana, ovat esimerkiksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen ja liiketoimintavelvollisuuksien laiminlyönteihin liittyvät rikokset sekä petoksen ja kavalluksen kaltaiset rikokset.

AVI tarkistaa rikos- ja sakkorekisteritiedot Suomessa asuvien henkilöiden osalta. Mikäli hakijan hallintoon tai omistajiin kuuluu muussa maassa kuin Suomessa asuvia henkilöitä, tulee hakemukseen liittää tällaisen henkilön osalta tämän kotivaltion antama todistus rikos- ja sakkorekisteritiedoista sekä yleensä myös todistuksen virallinen käännös suomen tai ruotsin kielellä.

Aluehallintovirastolla on myös oikeus saada viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitavalta tietoja rekisteröintiä hakevan veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin taikka Tullin perimiin maksuihin liittyvien rekisteröitymis-, ilmoitus- ja maksuvelvollisuuksien hoitamisesta, toiminnasta, taloudesta ja kytkennöistä, jotka ovat tarpeen luotettavuuden selvittämiseksi.

Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö, jonka määräysvallassa oikeushenkilö on. Luonnollisella henkilöllä on määräysvalta oikeushenkilössä silloin, kun hänellä on enemmän kuin 25 % osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai hänellä on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksessa tai vastaavassa elimessä taikka toimielimessä, jolla on vastaava oikeus. Äänioikeuden ja nimitys- tai erottamisoikeuden tulee perustua omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen. Osakkeiden tai osuuksien omistusoikeuteen perustuva oikeus voi olla suoraa tai välillistä, joten määräysvallan omaavan tahon ei tarvitse olla suoraan määräysvaltayhteisönsä osakkeenomistaja. 

Rekisteriin merkittävät tiedot

Rahanpesun valvontarekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

 • yksityisen elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi ja henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika ja kansalaisuus sekä toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunniste ja rekisteröinnin päivämäärä sekä jokaisen toimipaikan käyntiosoite, jossa toimintaa harjoitetaan;
 • oikeushenkilön toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus ja rekisteröinnin päivämäärä sekä jokaisen toimipaikan käyntiosoite, jossa toimintaa harjoitetaan;
 • elinkeinotoiminta, jonka perusteella hakija on ilmoitusvelvollinen;
 • henkilön, jonka osalta luotettavuus on selvitetty, täydellinen nimi, henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika ja kansalaisuus sekä asema rekisteröidyssä;
 • yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai oikeushenkilölle määrätyt hallinnolliset seuraamukset sekä sellaiset kehotukset ja kiellot, joiden tehosteeksi on määrätty uhkasakko;
 • rekisteristä poistamisen syy ja ajankohta.

Rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista on viipymättä ilmoitettava aluehallintovirastolle.

Rekisteröintihakemus

Rahanpesun valvontarekisteriin hakeudutaan sähköisellä hakemuslomakkeella osoitteessa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut.

Rekisteröinti on maksullinen (maksutaulukko).

Rekisteri-ilmoituksen tavoitteellinen käsittelyaika on kaksi viikkoa.

YHTEYSTIEDOT:

Sähköpostiosoite: rahanpesu(a)avi.fi

Helsingin toimipaikka
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki
Postiosoite: Postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna

Puhelinvaihde 0295 016 000
Faksi 09 6150 0529

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

lait ja asetukset

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa