Valuutanvaihtorekisteri

Uusi rahanpesulaki eli laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) tuli voimaan 3.7.2017. Laki korvaa lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (503/2008). Uuden lain myötä 1.7.2019 alkaen Etelä-Suomen aluehallintovirasto pitää uutta rahanpesun valvontarekisteriä. Uusi rahanpesun valvontarekisteri korvaa vanhan lain mukaiset valuutanvaihtorekisterin ja yrityspalvelurekisterin. Vanhan lain rekistereitä koskevat säännökset ovat voimassa uutta rahanpesun valvontarekisteriä koskevien säännösten voimaantuloon asti. Valuutanvaihto- ja yrityspalvelurekistereihin merkittyjen tulee tehdä hakemus uuteen rahanpesun valvontarekisteriin merkitsemiseksi viimeistään 1.1.2020. Uuden lain myötä rekisteröintiä koskevat edellytykset muuttuvat niin, että jatkossa valuutanvaihtajien ja yrityspalveluja tarjoavien luotettavuutta arvioitaessa otetaan huomioon myös lakisääteisten maksuvelvoitteiden noudattaminen ja ulosottorekisterin tiedot. Velvoitteidenhoidon arvioimiseksi aluehallintovirasto saa tiedot suoraan Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksiköltä. Tarkemmista ohjeista rekisteröintiin liittyen tullaan tiedottamaan viimeistään alkuvuodesta 2019.

Rekisteröintiä edellyttävä toiminta

Rahanpesulain nojalla Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) pitää valtakunnallista rekisteriä valuutanvaihtoa harjoittavista toimijoista.

Valuutanvaihtotoimintaa harjoittavan on ennen toiminnan aloittamista rekisteröidyttävä valuutanvaihtorekisteriin. Toiminnan harjoittaminen rekisteröitymättä on rangaistava teko. Rekisteriin ilmoitettujen tietojen muutoksista on viipymättä ilmoitettava aluehallintovirastolle.

Mikäli valuutanvaihtotoimintaa harjoittavalla toimijalla on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa, sen ei tarvitse rekisteröityä valuutanvaihtorekisteriin. Rekisteröitymisvelvollisuus ei koske myöskään toimintaa, jota harjoitetaan satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti.

Rekisteröinnin edellytykset

Rekisteriin merkitsemisen edellytyksenä on se, että hakijalla on oikeus harjoittaa elinkeinotoimintaa Suomessa ja että hakijaa pidetään saadun selvityksen perusteella luotettavana.

Hakijaa ei pidetä luotettavana, jos hakijana oleva luonnollinen henkilö, hakijana olevan yhteisön tai säätiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, toimitusjohtaja, vastuunalainen yhtiömies tai muussa näihin rinnastettavassa asemassa oleva tai tosiasiallinen edunsaaja on lainvoiman saaneella tuomiolla viimeisen viiden vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen viimeisen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan maksuliike- tai valuutanvaihtotoimintaa.

Hakijaa ei myöskään pidetä luotettavana, jos hän on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton harjoittamaan maksuliike- tai valuutanvaihtotoimintaa. Tällainen seikka saattaa olla esimerkiksi lainvoimaa vailla oleva tuomio tai sellainen viittä vuotta vanhempi tuomio, jolla voi olla merkitystä sopivuuden kokonaisarvioinnin kannalta. Rikoksia, jotka osoittavat hakijan sopimattomaksi harjoittamaan maksuliike- tai valuutanvaihtotoimintaa, ovat esimerkiksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen ja liiketoimintatoimintavelvollisuuksien laiminlyönteihin liittyvät rikokset sekä petoksen ja kavalluksen kaltaiset rikokset.

Luotettavuuden selvittämiseksi aluehallintovirasto tarkistaa henkilöiden rikos- ja sakkorekisteritiedot. Aluehallintovirasto hankkii viran puolesta Suomessa asuvien henkilöiden osalta nämä tiedot. Mikäli hakijan hallintoon tai omistajiin kuuluu muussa maassa kuin Suomessa asuvia henkilöitä tai viimeisen 10 vuoden aikana vakinaisesti ulkomailla asuneita henkilöitä, tulee hakemukseen liittää tällaisen henkilön osalta tämän kotivaltion antama todistus vastaavista rikos- ja sakkorekisteritiedoista sekä sen virallinen käännös suomen tai ruotsin kielellä.

Rekisteriin merkittävät tiedot

Valuutanvaihtorekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

  • yksityisen elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi ja henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika ja kansalaisuus sekä toiminimi, mahdollinen valuutanvaihtotoiminnassa käytettävä aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus ja jokaisen toimipaikan käyntiosoite, jossa toimintaa harjoitetaan;
  • suomalaisen oikeushenkilön toiminimi, mahdollinen valuutanvaihtotoiminnassa käytettävä aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus ja jokaisen toimipaikan käyntiosoite, jossa toimintaa harjoitetaan;
  • ulkomaisen oikeushenkilön Suomessa rekisteröimän sivuliikkeen toiminimi, yritys- ja yhteisötunnus ja jokaisen toimipaikan käyntiosoite, jossa toimintaa harjoitetaan;
  • sivuliikkeen edustajan nimi ja henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika ja kansalaisuus;
  • henkilöiden, joiden osalta luotettavuus on selvitetty täydelliset nimet, henkilötunnukset tai tämän puuttuessa syntymäajat ja kansalaisuus;
  • rekisteritunnus ja rekisteröinnin päivämäärä;
  • rekisteristä poistamisen syy ja ajankohta.

Rekisteriin merkitään myös tiedot niistä, joille on määrätty kielto harjoittaa toimintaa ilman rekisteröitymistä.

Rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista on viipymättä ilmoitettava aluehallintovirastolle.

Rekisteröintihakemus

Hakemuslomake ja ohjeet lomakkeen täyttämiseen löytyvät Lomakkeet -osiosta.

Rekisteröinti on maksullinen (maksutaulukko).

Rekisteri-ilmoituksen tavoitteellinen käsittelyaika on kaksi viikkoa.

YHTEYSTIEDOT:

Sähköpostiosoite: kirjaamo.etela(a)avi.fi

Helsingin toimipaikka
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki
Postiosoite: Postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna

Puhelinvaihde 0295 016 000
Faksi 09 6150 0529

ylitarkastaja Vesa Härmälä, puh. 0295 016 105

tarkastaja Tiina Pekala, puh. 0295 016 182 (rekisteröintiasiat)

Päivitetty

lomakkeet

lait ja asetukset