Väestönsuojat

Aluehallintovirasto (AVI) voi asianomaista pelastuslaitosta ja kunnan rakennusvalvontaviranomaista kuultuaan yksittäistapauksessa myöntää vapautuksen kokonaan tai määräajaksi laissa säädetystä väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta. Vapautus voidaan myöntää, jos väestönsuojan rakentamisesta aiheutuu tavanomaista huomattavasti korkeampia rakentamiskustannuksia suhteessa asianomaisen rakennuksen rakentamiskustannuksiin tai väestönsuojan rakentaminen ilman suuria teknisiä vaikeuksia ei käy päinsä.

Vapautusanomukset toimitetaan Etelä-Suomen aluehallintovirastoon, joka käsittelee hakemukset koko maan alueelta. Hakemuksen käsittely kestää yleensä noin kolme kuukautta. Käsittelystä peritään suoritemaksu, jonka suuruus määräytyy Lait ja asetukset -kohdassa olevan maksuasetuksen perusteella.

Väestönsuojat on tarkoitettu ihmisten suojaamiseksi erilaisissa poikkeusolojen tilanteissa. Ne antavat käyttökuntoon laitettuina suojan muun muassa säteilyä, myrkyllisiä aineita, sortumia ja asevaikutuksia vastaan.

Pelastuslain mukaan rakennuksen omistajan on uudisrakentamisen yhteydessä tehtävä rakennukseen tai sen läheisyyteen väestönsuoja, jonka suuruudeltaan voidaan arvioida riittävän rakennuksessa asuvia, pysyvästi työskenteleviä tai muutoin oleskelevia henkilöitä varten. Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske tilapäistä, enintään viisi vuotta käytössä olevaa, rakennusta.

Väestönsuoja on rakennettava vähintään 1 200 neliömetrin asuin- tai työpaikkarakennusta varten, joissa asutaan tai työskennellään pysyvästi. Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennusta varten väestönsuoja on rakennettava, jos rakennuksen tai rakennusryhmän kerrosala on vähintään 1 500 neliömetriä. Väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos tontilla, rakennuspaikalla tai yhteisessä väestönsuojassa on jo ennestään lain mukainen määrä vaatimukset täyttäviä suojapaikkoja. Katso tarkat säädökset väestönsuojiin liittyen pelastuslaista.

Hakemusohjeet vapautusanomukseen väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta:

 1. Hakemus tehdään vapaamuotoisesti.
 2. Anomuksessa ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa on tuotava esille seuraavat seikat:
 1. Rakennetun tai rakennettavan rakennuksen omistajan eli hakijan/rakennusluvan hakijan nimi ja yhteystiedot
 2. Yhteyshenkilön yhteystiedot
 3. Asiakastiedot eli kenelle päätös lähetetään ja laskutustiedot, mikäli ne eivät ole samat kuin asiakastiedot
 4. Mikäli väestönsuojan rakentamisvelvoite määräytyy samalla tontilla tai rakennuspaikalla olevasta, viiden vuoden aikana rakennetusta rakennusryhmästä, asia käsitellään yhtenä kokonaisuutena ja väestönsuojan rakentamisvelvoite on yhteinen koskien kaikkien rakennusten omistajia, koko kiinteistöä.
 5. Tiedot hakemuksen kohteesta (kerrosala, käyttötarkoitus)
 6. Rakennettavan rakennuksen, rakennusryhmän rakennuslupa-asiakirjat piirustuksineen (asemapiirustus, pohjapiirustus, julkisivupiirustukset)
 7. Rakennuspaikalle mahdollisesti aikaisemmin rakennettujen rakennusten vastaavat rakennuslupa-asiakirjat, mikäli kyseisten rakennusten valmistumisesta ei ole kulunut yli viittä vuotta anomuksenne kohteena olevan rakennuksen rakennusluvan hakemiseen mennessä.
 8. Rakennuslupaviranomaisen lausunto
 9. Pelastuslaitoksen lausunto.
 10. Kun anomuksen perusteena ovat väestönsuojan tavanomaista huomattavasti korkeammat rakentamiskustannukset suhteessa asianomaisen rakennuksen/rakennusryhmän kokonaiskustannuksiin, hakijan on selvitettävä seuraavat seikat:
 • Rakennuksen kustannuksista on esitettävä ulkopuolisen tekemä luotettava selvitys (urakkatarjous tai TakuTM-ohjelman rakennusosa-arviomenetelmällä tehty kustannusarvio).
 • Mikäli rakennus on jo valmistunut, rakentamiskustannukset on selvitettävä kirjanpito-otteessa.
 • Kohdassa 2. d. mainitun rakennuksen/rakennusryhmän yksityiskohtainen rakentamiskustannusselvitys. Kirjanpito-ote on oltava todisteena.
 • Arvioitaessa väestönsuojan rakentamiskustannuksia ja rakennuksen kokonaiskustannuksia keskenään, otetaan huomioon aluehallintoviraston paikkakuntakohtainen arvio väestönsuojan rakentamiskustannuksista suhteessa rakennuksen kokonaiskustannuksiin (sisältäen väestönsuojan kustannukset).
 1. Kun anomuksen perusteena on se, että väestönsuojan rakentaminen ilman suuria teknisiä vaikeuksia ei käy päinsä, kysymykseen voi tulla mahdollisesti niin sanotut "kelluvat rakennukset" tai vastaavat uudisrakennukset, joihin väestönsuojan rakentaminen on mahdotonta. Ennen anomuksen tekemistä asiasta tulee neuvotella aluehallintoviraston, rakennuslupaviranomaisen ja pelastusviranomaisen kanssa.

Tietoa alueelta

Väestönsuojat - Itä-Suomi

 • pelastusylitarkastaja Kai Horelli, p. 0295 016 870 

Itä-Suomen alueen osalta vapautushakemukset käsitellään Etelä-Suomen aluehallintovirastossa:

 • ylitarkastaja Arto Tiukkanen, p. 0295 016 093

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Päivitetty