Uutiset ja uutiskirjeet 2019

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2019 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Vanhustenhoidon valvonta on yhteistyötä ja vaatii tietojen vaihtoa viranomaisten välillä

Vastine HS 16.2.2019 kirjoitukseen "Tehostaminen sai mitan täyttymään" (sivu A 18)

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä eronnut toimitusjohtaja Eetu Salunen ihmettelee aluehallintovirastojen toimintaa vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen mahdollisissa poikkeamissa (HS 16.2.).

Palveluiden laadun varmistamisen peruslähtökohtana on, että palveluita tuottavat kunnat ja yksityiset palveluntuottajat vastaavat itse oman toimintansa asianmukaisuudesta. Tämä on kirjattu lakiin. Oma toiminta varmistetaan omavalvonnan keinoin. Valvontaviranomaisina toimivat kunnan sosiaalihuollosta vastaava viranomainen, aluehallintovirastot ja Valvira omien toimivaltuuksien puitteissa.

Kunta valvoo omia palvelujaan, ostamiaan palveluja sekä niitä yksityisiä palveluja, joita sen alueella tuotetaan, vaikka ei niitä ostaisikaan. Kunta toimii siten valvontaviranomaisena omalla alueellaan.

Kunnan hankkiessa ikäihmisten asumispalveluja palveluille asetetut kriteerit ovat keskeisessä asemassa. Ydinkysymyksiä ovat mm. mille tasolle henkilökuntamäärä asetetaan, onko huomioitu palveluntuottajan lupa sekä mikä painoarvo annetaan laadulle ja hinnalle. Ostopalvelusopimuksessa on tärkeää, millaiset sopimusehdot kirjataan sekä millä tavoin ja kuinka usein kunta valvoo sopimuksen noudattamista. Kunnalla on täten valvonnan avaimet taskussaan ja keinot varmistaa laadukas palvelu.

Valvonta edellyttää kunnalta valvontavelvollisuuden tiedostamista ja henkilöresursseja. Jos nämä eivät ole hallinnassa, eikä palvelujen tuottajan omavalvonta toimi, riskinä on jopa viimeisten viikkojen kaltaiset ikävät tilanteet.

Aluehallintovirastot valvovat sekä kunnallisia että yksityisiä sosiaalipalveluja ja toimivat yksityisen palvelutoiminnan lupaviranomaisena.

Valvontavelvollisuuden jakautuminen useammalle viranomaiselle edellyttää keskinäistä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa. Kuntia on velvoitettu toimittamaan AVI:lle kertomus tekemistään tarkastuskäynneistä. Kun AVI käynnistää saamansa epäkohtailmoituksen perusteella valvontatoimet, kuntaan otetaan yhteyttä ja pyydetään tarvittaessa edustaja mukaan tarkastuskäynnille. Kunnalta pyydetään myös selvitys ja sille toimitetaan kaikki valvonta-asiakirjat päätöksineen. Kummallakin valvontaviranomaisella on siten ajan tasainen tieto valvottavan toiminnasta.

Yksistään Etelä-Suomen AVI:n alueella on 30 vanhuspalveluiden järjestämisestä vastaavaa kuntaa ja kuntayhtymää ja 319 yksityistä vanhusten asumisyksikköä. Ohjaus- ja valvontatehtäviin virastolla on käytettävissä 2,7 henkilötyövuotta. On selvää, että kunnan rooli yksityisten palvelujen valvojana on mitä keskeisin.

Yhteistyöllä valvontaviranomaisten on mahdollista varmistaa, että yksityisen toimijan toiminta on luvan mukaista eikä laatupoikkeamia tule.
 

Aluehallintovirastojen puolesta

Marko Peltonen
Vastuualueen johtaja

Eija Hynninen-Joensivu
Sosiaalihuoltoyksikön päällikkö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty