Uutiset ja uutiskirjeet 2017

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2017 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uutiset ja uutiskirjeet 2017

Toimintaympäristön muutosvaatimukset #amisreformin liikkeellepanijana

Työelämän muutos; teknologisoituminen ja uudenlaisen osaamisen tarve ovat sysänneet viime vuosina liikkeelle useita suuria valtakunnallisia uudistushankkeita. Yksi näistä hankkeista on ammatillisen koulutuksen reformi. #Amisreformissa on kyse isosta urakasta, jossa uudistetaan tutkintojärjestelmän ja järjestelmärakenteiden lisäksi lähes kaikki; rahoitus, ohjaus- ja säätelyjärjestelmä sekä toimintaprosessit. Lähtökohtana kaikessa on osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen lisääminen.

Positiivisella sykkeellä kohti uudistunutta ammattikoulutusta

Lähes 300 ammatillisen koulutuksen asiantuntijaa osallistui keskustelemaan reformista, ja sen mukanaan tuomista uusista toimintatavoista. Yksilöllisyys, asiakasperusteisuus ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen lisääntyminen olivat teemoja, jotka nousivat vahvasti esiin puheenvuoroissa ja keskusteluissa.  Useampaan kertaan kysyttiin myös mitä tapahtuu yhteisöllisyydelle, kun joustavuus ja yksilöllisten opintopolkujen kulkeminen lisääntyvät.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM), Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) ja opetushallituksen (OPH) järjestämässä Ammatillisen koulutuksen reformi – kohti uusia toimintatapoja -seminaarissa oli kaikesta muutokseen liittyvästä epävarmuudesta huolimatta positiivinen ja eteenpäin katsova tunnelma. Osallistujat ottivat aktiivisesti osaa keskusteluihin ja workshop-työskentelyissä syntyi rakentavia kiteytyksiä reformin edistämiseksi. Workshop- työskentelyjä tiivistävissä puheenvuoroissa korostettiin verkostoitumisen ja yhteistyön merkitystä monella eri toimintatasolla.

Miten nuori pärjää oikeasti?

Kannustavien ja rohkaisevien puheenvuorojen joukossa oli kuitenkin kuultavissa myös vahvaa huolipuhetta. Asiakaslähtöiseen yksilöllinen oppimispolku -ajatteluun tuntuu löytyvän selkeät, työelämälähtöiset perustelut, mutta samalla keskeiseksi kysymykseksi nousee huoli tuen ja ohjauksen riittävyydestä. "Kentän" toimijoiden suunnalta kantautuu ääni, joka kysyy: "Miten nuori pärjää oikeasti? Mistä aikaa ja resursseja riittävään ohjaukseen? Miten taataan, että kaikki opiskelijat - etenkin nuoret ja erityisesti erityistä tukea tarvitsevat nuoret - pysyvät mukana eikä keskeyttämisten määrät lisäänny?"

Ammatillisen koulutuksen osaston ylijohtaja Mika Tammilehto opetus- ja kulttuuriministeriöstä pyrki osaltaan tarjoilemaan vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Hän kertoi reformin toimeenpanon edistämiseen luodusta tukiohjelmasta. Sen tavoitteena on muun muassa valmistaa kentän toimijoita reformin vaatimiin toimiin ja uudistuksiin, tiivistää yhteistyötä ja luoda toimijoille pidemmän jänteen näkymä koulutuksen ja yhdenmukaisten käytänteiden kehittämiseen. #Amisreformissa tullaan yhdistämään ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen parhaita puolia, josta yksi esimerkki on, että henkilökohtaistamisessa voidaan käyttää aikuispuolella jo hyväksi koettuja käytänteitä.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen valoi kuulijoihin uskoa toteamalla pariinkin otteeseen, että reformia edistetään nuorisotakuun ja koulutustakuun hengessä; nuorten elämänhallintaa, opintopolkujen rakentumista ja työllistymistä tuetaan riittävällä ohjauksella. Ministeri Grahn-Laasonen lohdutti osallistujia kertomalla myös, että reformin toimenpanon tukemiseen on myönnetty yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2018 ja 2019. Lisäksi hallitus on päättänyt nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja osaamistarpeisiin vastaamiseksi lisätä ammatillisen koulutuksen tarjontaa 1000 opiskelijavuodella.

Muutoksen johtamisessa viestinnällä on aina tärkeä rooli

Sekä ministeri että ylijohtaja painottivat molemmat puheenvuoroissaan yhteisen vision ja onnistuneen viestinnän tärkeyttä. Ministeri Grahn-Laasonen näki suurena haasteena saada koko kenttä tietoiseksi reformin tavoitteista ja sisällöistä.  Ylijohtaja Tammilehto muistutti, että opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa tukea uudistuksen mahdollisimman sujuvaa onnistumista ja panostaa myös viestintään merkittävin ponnistuksin. Reformin toimeenpanon tukiohjelmassa yksi kokonaisuus liittyy yksinomaan viestintään ja vuorovaikutukseen. OKM on mukana järjestämässä useita eri tyyppisiä tilaisuuksia ja tapahtumia reformin etenemiseen ja toimenpanoon liittyen. Myös nettiin on jo kerätty kattavia sivustoja, infogrammeja ja materiaaleja hyödynnettäväksi. Viestintätehtävän ollessa mitä suurimmilta osin yhteistyötä vaativa kokonaisuus, ministeri piti myös muun muassa opiskelijajärjestöjen roolia keskeisenä viestinnän onnistumisessa.

Viestinnän merkityksestä kertoo ainakin se, että kaikissa tähän saakka järjestetyissä #amisreformi -seminaareissa auditoriot ovat täyttyneet kiinnostuneista toimijoista. Tietoa kaivataan ja siihen tiedonjanoon nyt myös vastataan.

Yhteistyössä maaliin saakka

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen kiitteli puheessaan reformin valmistelun avoimuutta ja oli erityisen hyvillään siitä, että ammattikoulutuksen osaajat ovat olleet aktiivisesti mukana suunnittelussa. Ministerin mukaan keskustelu on "kenttäkiertueilla" ollut avointa ja siltoja koulutuksen ja muun yhteiskunnan välillä on rakennettu aktiivisesti. Hän painotti, että reformin toteutus tehdään ja viedään myös loppuun yhdessä. Ammattikoulutuksen osaajat; opettajat ja muu henkilöstö ovat niitä avaintoimijoita, jotka tekevät reformin jatkossa todeksi.

Helsingin seminaarin päätössanat jäivät päällimmäisiksi osallistujien mieliin: "Innostutaan yhdessä. Otetaan yhteiset toimintamallit käyttöön ja opitaan pois vanhasta. Tehdään #amisreformi yhdessä."


Ministeri Sanni Grahn-Laasonen valoi uskoa kuulijoihin. - Reformia edistetään nuorisotakuun ja koulutustakuun hengessä; nuorten elämänhallintaa, opintopolkujen rakentumista ja työllistymistä tuetaan riittävällä ohjauksella.


Seminaareissa, joissa kerrotaan #amisrefomista, on yleensä tupa täynnä. Niin tälläkin kertaa.
 


Kuvat: Mari Leinonen


Lisätietoja: suunnittelija Johanna Kalliomaa, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 016 579, etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty