Uutiset ja uutiskirjeet 2017

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2017 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uutiset ja uutiskirjeet 2017

Terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien on annettava vuoden 2016 toimintakerto­mus helmikuun loppuun mennessä

Vuoden 2016 toimintakertomuksen voi antaa 2.1.2017 alkaen ja se on annettava viimeistään 28.2.2017.

Toimintakertomus annetaan jokaisesta toimipaikasta erikseen. Toimintakertomus on annettava, vaikka toimintaa ei olisi ollut tai toiminta olisi loppunut/keskeytynyt vuoden 2016 aikana. Toimipaikkatietojen lisäksi itsenäisen ammatinharjoittajan tulee antaa omassa toimintakertomuksessaan toimintaansa koskevat toimintatiedot (potilas- ja käyntimäärät).

Kaikki sähköisen asiointipalvelun tarjoamat toimipaikat on klikattava läpi, myös toimipaikat, joissa ei ole enää toimintaa, jotta näiden toimipaikkojen toimintakertomuksia ei tarvitse pyytää myöhemmin uudelleen. Mikäli esitäytetyissä toimipaikkojen tiedoissa on virheitä, muutoksia tai toiminta on lopetettu, tulee muutoksista tehdä kirjalli­nen ilmoitus siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella toiminta pääasiassa tapahtuu. (Ilmoitus itsenäisestä ammatinharjoittamisesta)

Mikäli itsenäinen ammatinharjoittaja toimii luvanvaraisen palvelujen tuottajan toimipaikoissa (esim. suuret lääkärikeskukset), voivat ammatinharjoittaja ja palveluntuottaja sopia siitä, että palvelujen tuottaja ilmoittaa ammatinharjoittajan toimintaa koskevat asiakas/potilasmäärät omassa toiminta-kertomuksessaan. Tällöin ammatinharjoittaja tarkastaa kuitenkin omat tietonsa, tekee tarvittaessa muutokset, sekä käy merkitsemässä toimipaikan sivulta vaihtoehdon "Kyllä, toimintatiedot on sovittu toimitettavan erikseen".
 

Toimintakertomus annetaan sähköisesti

Sähköisten toimintakertomusten antaminen edellyttää kirjautumista sähköiseen asiointipalve­luun osoitteessa www.valveri.fi, josta löytyvät myös toimintakertomuksen antamiseen liittyvät oh­jeet. Sähköinen toimintakertomuslomake on esitäytetty itsenäisen ammatinharjoittajan ja toimipaikan/ toimipaikkojen perustietojen osalta.

Toimintakertomuksen tekemistä varten tarvitaan:

  • verkkopankkitunnukset, joilla kirjaudutaan asiointipalveluun
  • y-tunnus
  • tiedot potilas- ja käyntimääristä vuodelta 2016 toimipaikoittain.


Paperinen toimintakertomus vain erityistilanteissa

Mikäli itsenäisellä ammatinharjoittajalla ei ole mahdollisuutta antaa sähköistä toimintakertomusta, voi toiminta­kertomuksen toimittaa paperisena aluehallintovirastoon. Toimintakertomuslomake ja sen täyttöohje löytyvät tästä linkistä: www.yrityssuomi.fi
 

Miksi toimintakertomus annetaan

Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) 10 §:n mukaan itsenäisen ammatin-harjoitta­jan on annettava vuosittain toimintakertomus lupaviranomaiselle. Jos itsenäinen ammatinharjoittaja ei anna toimintakertomusta, lupaviranomainen voi ryhtyä yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 5 luvussa tarkoitettuihin valvontatoimiin.

Lupaviranomainen tarkastaa toimintakertomuksesta, että toiminta on ollut annetun ilmoituksen mukaista. Lisäksi toimintakertomuksen avulla tarkistetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ja aluehallintovirastojen ylläpitämän Valveri-rekisterin tietojen oikeellisuutta ja ajantasaisuutta. Itsenäisen ammatinharjoittajan tietoja päivittyy Valveri-rekisteristä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämään SOTE-rekisteriin. SOTE-organisaatiorekisteriin päivittyvien tietojen ajantasaisuus on tärkeää esimerkiksi Kanta-palveluiden (sähköinen lääkemääräys, potilastiedon arkiston) toimivuuden kannalta.


Toimintakertomukseen liittyvät sisällölliset kysymykset:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
ammatinharjoittajat.etela(at)avi.fi

Itä-Suomen aluehallintovirasto
terveys.ita(at)avi.fi
osastosihteeri Aune Mäkinen, puh. 0295 016 928
terveydenhuollon ylitarkastaja Ritva Makkonen, puh. 0295 016 923

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
ammatinharjoittajat.lansi(at)avi.fi

 

 

 


Päivitetty