Uutiset ja uutiskirjeet 2015

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2015 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Osaava Forum 2015 -tapahtuman satoa

Johtaja Tuomo Laitila Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta avasi Osaava Forum 2015 -tapahtuman. Laitila kertoi olevansa tyytyväinen siihen, että Osaava-ohjelma on toiminut tarkoitetulla tavalla. Onhan se koonnut yhteen uusia yhteistyöverkostoja ja vahvistanut entisiä verkostoja.  Osaava-ohjelman väliarvioinnin loppuraportin mukaan tulevaisuus on valoisa: Osaavan aikana syntyneille verkostoille on ennustettu jatkuvuutta. Heikossa taloudellisessa tilanteessakin verkostoituminen olisi edullista työnjaollisesti ja työssä jaksamisen näkökulmasta. Laitila korostikin, ettei verkostotyön muiden etujen lisäksi työssä jaksamisen ja motivoitumisen tavoitetta pidäkään vähätellä. Vuotuiset Osaava-Forumitkin toivottavasti voimaannuttavat osaltaan meitä!


Kuvassa: Tuomo Laitila

Laitilan mielestä sillä, että SOTE-ratkaisuun liittyvä keskustelu käytiin julkisuudessa käytännössä terveydenhoidon ja erityisesti erikoissairaanhoidon näkökulmasta, ei sosiaalitoimen näkökulma ole vielä päässyt keskustelun ytimeen. Median asiantuntijoinakin on ollut vain terveystoimen edustajia.

Vaikka opetustoimessa ovat omat paineensa rakenteellisiin ja hallinnollisiin uudistuksiin, Osaava-verkostojen toiminta osoittaa, että yhteistyötä ja verkostoja voidaan rakentaa myös vapaaehtoisuuden pohjalta, korosti Laitila. Olivat tulevat ratkaisut niin tai näin, Osaava-verkostot ovat olleet menestys ja osoitus vapaaehtoisen ja tavoiteorientoituneen verkostoitumisen voimasta ja hyödyllisyydestä.

Ilkka Turunen, neuvotteleva virkamies opetus- ja kulttuuriministeriöstä, tarkasteli opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kärkihankkeita ja reformeja sekä niiden taustoja ja haasteita. Suomi menestyy hyvin rakenteellista kilpailukykyä ja vaurautta mittavissa vertailuissa. Koulutus nostaa Suomea ranking-listoilla; kehittämistä on ohjannut huolenpito inhimillisistä voimavaroista. On osattu yhdistää korkeatasoinen osaaminen, tasa-arvo ja tehokkuus.  Osaamisen ketju on toimiva. Sitä ilmentävät tehokkaat ja avoimet instituutiot, terveydenhoito, erinomainen perusopetus, koulutettu väestö, perusinfrastruktuurit, työssä oppiminen ja aikuiskoulutus, panostukset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, korkeakoulujen ja yritysten yhteistyö, avoimuus teknologian hyödyntämiselle ja kansainväliselle vaihdannalle. Vahvuuksiamme ovat esim. inhimilliset voimavarat, luottamus koulutusjärjestelmään, koulutuksen vahva asema, luottamuksen kulttuuri, yhteistyö, koulutuksen tasa-arvo sekä opettajien motivoituneisuus ja opettajien arvostus. Yhtenä hyödyntämättömänä mahdollisuutena on ICT:n käyttö opetuksessa. Haasteena on asemamme korkeaa koulutusta ja osaamista edellyttävän työn pysyminen Suomessa.

Tulevaisuuden koulutuksessa on viisi keskeistä teemaa:

  • tiedon analysointi ja organisointi
  • oppimaan oppiminen
  • ratkaisukeskeinen orientaatio
  • luovuuden hyödyntäminen
  • kulttuuriosaaminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kuusi kärkihanketta toimenpiteineen ovat

1. Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihankkeessa:
Uudistetaan peruskoulua; Suomi modernin, innostavan oppimisen kärkimaaksi.
Lisätään liikuntaan tunti päivässä.
Lisätään ja monipuolistetaan kieltenopiskelua. Kokeillaan vieraan kielen opiskelua jo ensimmäisellä luokalla ja laajennetaan kielivalikoimaa.

2. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi -kärkihankkeessa:  
Uudistetaan toisen asteen ammatillista koulutusta vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita.
Tehdään ammatillisen koulutuksen rahoitus- ja ohjausjärjestelmästä yhtenäinen kokonaisuus.

3. Nopeutetaan siirtymistä työelämään -kärkihankkeessa:
Nopeutetaan toiselta asteelta korkeakouluihin siirtymistä.  
Sujuvoitetaan korkeakouluopintoja ympärivuotisella opiskelulla ja osaamisen tunnustamista parantamalla. Kehitetään korkeakoulujen digitaalisia oppimisympäristöjä, verkko-opetustarjontaa ja digitaalista koulutusyhteistyötä.
Päivitetään julkisen sektorin kelpoisuusvaatimuksia.

4. Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta -kärkihankkeessa:
Parannetaan taiteen perusopetuksen ja lastenkulttuurin saatavuutta sekä edistetään lasten ja nuorten luovia taitoja.
Laajennetaan prosenttitaiteen periaatetta.

5. Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi -kärkihankkeessa:
Edellytetään korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta esitystä työnjaosta sekä tiedekuntien ja tutkimusyksiköiden yhteistyöstä.
Tuetaan rahoituksella alueellisia ja alakohtaisia vahvoja osaamiskeskittymiä.
Huomioidaan tutkimustulosten vaikuttavuuden ja kaupallistamisen kehittäminen julkisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen ohjauksessa sekä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kannusteissa.
Puretaan koulutusviennin esteitä kaikilta koulutusasteilta.

6. Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeessa:
Kehitetään malli, jossa vastuu on yhdellä taholla ja vahvistetaan etsivää nuorisotyötä, syvennetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä ja hyödynnetään nuorisotakuun hyvät käytännöt.
Kaikille peruskoulun päättäville taataan koulutuspaikka. 
Vahvistetaan nuorten sosiaali- ja terveyspalveluita, nuorten mielenterveyspalveluita sekä taataan kuntoutuspaikat.
Vahvistetaan työnetsijätoimintaa ja kehitetään nuorten palkkatukea ja Sanssi-korttia.

 


Päivitetty