Toimenpidepyynnöt kilpailulain vastaisesta toiminnasta

Kuluttaja tai elinkeinonharjoittaja voi tehdä aluehallintovirastolle (AVI) vapaamuotoisen toimenpidepyynnön epäillystä kilpailulain vastaisesta toiminnasta. Asian arvioimista ja selvittämistä varten toimenpidepyynnössä on tarpeen tuoda esiin seuraavat asiat:

  • toimenpidepyynnön tekijän yhteystiedot;
  • millä tavalla kilpailua toimenpidepyynnön tekijän mielestä rajoitetaan ja mikä taho toimii kilpailua rajoittavana osapuolena;
  • mitä tuotetta tai palvelua epäilty kilpailunrajoitus koskee ja miten hyödykkeen markkinat voidaan määritellä alueellisesti;
  • millaisia haittavaikutuksia kilpailunrajoituksesta aiheutuu ja mihin tahoon ne kohdistuvat;
  • onko kilpailua rajoittava osapuoli mahdollisesti perustellut rajoitusta jollakin tavalla;
  • millainen markkinaosuus kilpailua rajoittavalla osapuolella ja tästä haittaa kärsivällä osapuolella on;
  • jäljennös asiakirjoista ja muusta materiaalista, jolla toimenpidepyynnön tekijän mielestä on merkitystä asian selvittämisessä;
  • onko asia vireillä tai onko sitä käsitelty muussa viranomaisessa.

Ennen varsinaisen toimenpidepyynnön tekemistä on suositeltavaa ottaa joko puhelimitse tai sähköpostilla yhteyttä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon tai aluehallintovirastoon muun muassa viranomaisten toimivallan ja asian merkittävyyden selvittämiseksi.

Päivitetty