Tilinpäätöstietojen toimittaminen valvontaa varten

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) valvoo perintätoimen luvanhaltijoita. Luvanhaltijan on toimitettava aluehallintovirastolle vuosittain jäljennökset tilintarkastuskertomuksesta ja tilinpäätöksestä liitteineen kahden kuukauden kuluessa tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. Mikäli velvollisuus toistuvasti laiminlyödään, AVI voi peruuttaa toimiluvan tai antaa luvanhaltijalle hallinnollisen seuraamuksen.

Toimiluvan haltijan tilintarkastajan on oltava tilintarkastuslaissa (1141/2015) tarkoitettu tilintarkastaja. Luvanhaltijan tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää erityinen lausuma siitä, onko toimiluvan haltija pitänyt toimeksiantajan lukuun perimänsä varat erillään omista varoistaan ja säilyttänyt ne luotettavalla tavalla.

Päivitetty