Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman päivitys vuodelle 2019 julkaistu

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman 2016–2019 päivitys vuodelle 2019 on julkaistu. Valvontaohjelman osaan I on määritelty koko valvontaohjelmakautta linjaavat valvonnan perusteet ja tavoitteet. Osaan II Valvira ja aluehallintovirasto määrittelevät vuosittain suunnitelmallisen valvonnan kohteet riskinarvioinnin perusteella. Vuoden 2019 valvontakohteet ovat

  1. erikoissairaanhoidon ja päivystyksen työnjako ja keskittäminen
  2. kiireettömään hoitoon pääsy sekä lastensuojelun, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määräajat
  3. vankiterveydenhuolto ja puolustusvoimien terveydenhuolto
  4. vammaispalvelut (kohteena kehitysvammaiset lapset ja nuoret)
  5. ikäihmisten kotiin annettavat palvelut (henkilöstöön kohdentuva omavalvonta ja lääkitysturvallisuus)
  6. lasten ja nuorten oikeuksien toteutuminen sijaishuollossa ja lastensuojelulaitoksiin sijoitettujen lasten ja nuorten pääsy psykiatrian alojen palveluihin.

Uutena valvontakohteena vuonna 2019 on lasten ja nuorten oikeuksien toteutuminen sijaishuollossa. Aiemmat valvontahavainnot osoittavat, että sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden toteutumisessa on vakavia puutteita. Vuonna 2019 valvontaviranomaiset tekevät ohjaus- ja arviointikäyntejä sijaishuollon yksiköihin. Käynneillä tarkastelun kohteena ovat erityisesti lasten ja nuorten oikeudet. Keskeinen osa valvontaa on lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen heitä kuulemalla. Lisäksi pyritään vahvistamaan lasten ja nuorten palveluissa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota sekä löytämään alueellisia hyviä käytäntöjä.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on käynnissä useita uudistuksia. Valtion lupa- ja valvontavirasto Luova aloittaa toimintansa 1.1.2021, yhtä aikaa uusien maakuntien kanssa. Samaan aikaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä muuttuu täysin. Maakunta- ja palvelurakenneuudistukset tulevat heijastumaan voimakkaasti myös valvontaan. Valvonnan painopistettä siirretään edelleen ennakoiviin menetelmiin ja asiakaskeskeisyyttä vahvistetaan. Toimintayksiköiden asiakas- ja potilasturvallisuustyön sekä omavalvonnan edistäminen, tuki ja varmistaminen ovat läpileikkaavana teemana kaikessa viranomaisvalvonnassa koko valvontaohjelmakaudella.

Valvontaohjelman toimeenpanon etenemisestä viestitään aktiivisesti. Valvontaa voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #sotevalo2019 sekä Valviran ja aluehallintovirastojen verkkosivuilla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma (pdf)

Lisätietoja:

Pirkko Pakkala
johtaja
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
p. 0295 018 099
etunimi.sukunimi@avi.fi

Satu Räsänen
ylitarkastaja
Valvira
p. 0295 209 637
etunimi.sukunimi@valvira.fi


Päivitetty