Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto arvioi peruspalveluita: alueemme kuin Suomi pienoiskoossa

Etelä-Suomi

Aluehallintovirastot arvioivat peruspalveluita vuodelta 2017, niin myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) alueella. Arvioinnin tavoitteena on tuoda esiin tietoa kuntien tuottamasta ja kansalaisten saamasta peruspalvelujen tilasta ja palvelujen saatavuudesta.

Parinkymmenen vuoden aikana arviointikohteet ovat vaihdelleet. Tällä kertaa arvioitiin varhaiskasvatusta, koulukuljetuksia, kulttuuripalveluja, nuorten osallistumista, liikuntapalveluja, kirjastopalveluja, perustoimeentulotuen Kela-siirtoa ja pelastustoimen valvontaa.

Palvelukokonaisuudet olisi rakennettava lasten ja nuorten näkökulmasta

Arviointi vahvisti jälleen kerran, että viiden maakunnan Etelä-Suomen alue on kuin Suomi pienoiskoossa; alueelta löytyy erittäin tiheään ja erittäin harvaan asuttuja kuntia sekä lyhyitä ja pitkiä etäisyyksiä palvelujen pariin. Erityispiirteenä on metropolialue, jossa väestömäärän myötä on suuri tarve monipuolisille palveluille sekä turvapaikkaa hakeneiden sijoittuminen alueelle.

Alueemme kunnissa on hyvin erilaiset lähtökohdat ja haasteet palvelujensa järjestämiseksi sekä saatavuuden ja saavutettavuuden varmistamiseksi.

 • Arviointitulosten valossa pidän tärkeänä sitä, että lasten ja nuoren hyvinvointiin liittyvissä palveluissa kunnat vahvistavat strategista kokonaissuunnittelua ja edistävät hallinnonalarajat ylittävää laajaa yhteistyötä, sanoo ESAVIn ylijohtaja Minna Karhunen.
 • Hyvinvointia edistetään systemaattisemmin siten, että liitetään muun muassa varhaiskasvatus-, koulukuljetus-, liikunta- kulttuuri- ja kirjastopalvelujen suunnittelu lasten ja nuorten näkökulmasta entistä kiinteämmin yhteen. Nostetaan keskiöön lasten ja nuorten hyvinvointi. Otetaan käytännöksi laatia kunnan tai maakunnan erityispiirteet huomioon ottava laaja hyvinvointisuunnitelma ja hyvinvointikertomus lasten ja nuorten näkökulmasta.
 • Esimerkiksi kunnissa on mahdollisuus ottaa kirjastopalvelut mukaan lapsi- ja perhepalvelujen kehitystyöhön, ja ottaa hyvinvointikertomuksissa lukutaito yhdeksi indikaattoriksi, ehdottaa Karhunen.

Minna Karhusen video ESAVIn alueen arvioinneista

Lisätietoja antavat:

Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen,
opetus- ja kulttuuritoimi vastuualueen johtaja Merja Ekqvist, p. 0295 016 271

Esi- ja perusopetuksen koulukuljetusten toteutuminen,
erikoissuunnittelijaTiina Mäkitalo, p. 0295 016 173

Kulttuuripalveluiden saatavuus ja saavutettavuus,
tutkija, YTM, KTM Minna Ruusuvirta, Cupore, p. 050 326 8014, minna.ruusuvirta(at)cupore.fi

Nuorten osallistumis- kuulemisjärjestelmän kattavuus/palvelujen saatavuus,
ylitarkastaja Liisa Sahi, p. 0295 016 563

Kunnan liikuntapalvelujen resursointi,
ylitarkastaja Ilpo Piri, p. 0295 016 559

Kirjastopalvelut lasten lukemisen ja lukutaidon edistäjänä,
kirjatotoimen ylitarkastaja Kristiina Kontiainen, p. 0295 016 538

Pelastustoimen suorittama viranomaisvalvonta, valtakunnallinen arviointi
pelastustarkastaja Markku Kirvesniemi, p. 0295 016 088

Perustoimeentulotuen Kela-siirron vaikutukset kunnissa,
sosiaalihuollon ylitarkastaja Sari Luukko, p. 0295 016 163

etunimi.sukunimi@avi.fi

Keskeiset arviointitulokset lyhyesti:

Arviointi osoitti, että Etelä-Suomen alueella

 • on paljon lapsia, ja heistä varhaiskasvatukseen osallistui yli 113.000, eli noin 76 %. Turvapaikanhakija -statuksen omaavia lapsia on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa yli 150. Mahdolliset tukitoimet tulee ottaa huomioon palveluja järjestettäessä. Alueen yksityisten palveluntuottajien suuri määrä nostaa valvonnan ja ohjauksen merkitystä.
 • pääosin esiopetuksen ja perusopetuksen koulumatkan kesto on lain sallimissa rajoissa, mikä on alle kaksi ja puoli tuntia. Kuljetusoikeiden piirissä oli vajaa viidennes oppilaista, ja määrä on laskussa. Keskimääräinen kuljetettava pituus oli 5-10 kilometriä. Arviointi osoitti, että koulukuljetusten toimivuudesta ja laadusta tulee kerätä nykyistä järjestelmällisemmin palautetta.
 • kulttuuripalvelujen saatavuus ja saavutettavuus on kyselyyn vastanneissa kunnissa hyvin toteutettu. Palveluja tarjotaan ESAVIn alueella laajalti, ja kuntalaisten osallistumista ja esteettömyyttä on edistetty monella tapaa. Kunnissa on kuitenkin hyvin erilaiset lähtökohdat kulttuuripalvelujen järjestämiseen
 • nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus on Etelä-Suomessa parempi kuin koko maassa keskimäärin. Nuoret pääsevät Etelä-Suomessa vaikuttamaan useammin kuin muualla Suomessa. Tilanne vaihtelee kunnittain. Edelleen siis on matkaa siihen, että nuoret olisivat Etelä-Suomessakin yhdenvertaisessa asemassa asuinpaikastaan riippumatta.
 • kuntien liikuntapalvelujen järjestämistavat ja liikuntatoimen organisoituminen kunnissa vaihtelevat alueellamme paljon. Kuntien liikuntatoimen palvelut pystytään nykyisillä resursseilla tuottamaan kohtalaisen hyvin. Osa kunnista on kuitenkin joutunut karsimaan liikunnanohjauspalveluista.
 • kirjastoissa perinteiset perusasiat lasten lukutaidon ylläpidossa ovat kunnossa, mutta suunnitelmallisuutta ja uusia toimintoja on vielä varaa kehittää.
 • vuoden 2017 alusta toimeenpantu perustoimeentulotuen siirto Kelaan ei sujunut ongelmitta. Etelä-Suomen kuntien sosiaalitoimista kerättyjen kokemusten mukaan kokonaisvaltainen kuva asiakkaiden tilanteesta ja tarpeista heikentyi Kela-siirron myötä. Vaikeuksia asioinnissa on ollut erityisesti asiakkailla, jotka eivät kykene selvittämään monimutkaista palveluverkostoa ja siinä toimimisen edellytyksiä. Perustoimeentulotuen siirto Kelaan onkin koettu sopivan parhaiten asiakkaille, jotka ovat tottuneet hoitamaan asiansa itse.
 • pelastustoimen valvonnasta tehtiin valtakunnallinen arviointi ja valvonnan suunnittelussa ja toteuttamisessa hajontaa valtakunnallisesti. Neljäs osa laitoksista kykeni saavuttamaan asettamansa valvonnan tavoitteensa. Omavalvontaa ei ole otettu käyttöön kaikissa pelastuslaitoksissa.

Tarkemmat arviointitulokset ja johtopäätökset ovat luettavissa nettisivuiltamme:

Etelä-Suomen AVIn arvioinnit Patiossa

www.avi.fi  
www.patio.fi

#peruspalvelut
#AVIarvioi


Päivitetty