Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2017

Ylijohtaja Jakosen avauspuhe Turvallisuutta yhteistyöllä -seminaarissa 26.4.2017 Varkaudessa

Itä-Suomi

Turvallisuuden tunteen edistämiseen ja rikosten ehkäisyyn voivat osallistua kaikki. Hallituksen antama periaatepäätös kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta keskittyy paikallisen rikoksen ehkäisyn ja yhteistyön kehittämiseen ja turvallisuuden tunteen vahvistamiseen.

Itä-Suomen aluehallintovirasto ja oikeusministeriö järjestävät Turvallisuutta yhteistyöllä – kaikki mukaan! -seminaarin 26.4.2017 Varkaudessa. Seminaarissa kuullaan hyvistä käytännöistä rikosten ehkäisemiseksi ja asukkaiden osallistamiseksi. Työpajoissa tarkastellaan rikosten ehkäisyyn liittyvää yhteistyötä, sen koordinointia ja tärkeyttä monesta näkökulmasta ja erilaisiin ilmiöihin liittyen.

*******************

Hyvät seminaarin osanottajat

Tervetuloa Oikeusministeriön ja Itä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään seminaariin, jossa keskitymme paikallisen rikoksen ehkäisyn ja yhteistyön kehittämiseen ja turvallisuuden tunteen vahvistamisen teemoihin. Turvallisuuden tunteen edistämiseen ja rikosten ehkäisyyn voimme kaikki vaikuttaa, siksi se on mitä suurimmassa määrin yhteistyötä. Elämme muutoksen aikoja.

Viime vuoden lopulla julkaistun Turvallisesti yhdessä – kansallisen rikoksentorjuntaohjelman (OM Selvityksiä ja ohjeita 30/2016) tavoitteena on 1) selkeyttää rikosten ehkäisyn kytkeytyminen kunnan muihin suunnitelmiin, 2) rikosten ehkäisyyn kytkeytyvän yhteistyön ja verkostoitumisen parantaminen viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten kanssa, 3) lisätä rikoksen torjuntatyön osaamista paikallisella ja kansallisella tasolla, 4) edistää asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen kuulemista rikosten ehkäisyn suunnittelussa ja 5) kehittää kansalaisten osallistumista ja vaikuttamiskeinoja rikosten ehkäisyssä ja koetun turvallisuuden edistämisessä. Uudessa ohjelmassa esitetään toimenpiteitä paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittämiseksi.  Tämä uusi ohjelma on päivitetty versio vuodelta 1999 olleesta Turvallisuustalkoot ohjelmasta.

Avainsanoja ovat: yhteistyö, ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja osallisuus. Rikoksia ehkäistään parhaiten vaikuttamalla useaan tekijään samansuuntaisesti. Näitä ovat mm. erilaiset tilannetekijät kuten esim. asuntomurtojen ehkäisyn keinot, potentiaalisiin rikoksentekijöihin vaikuttavat lähestymistavat kuten varhaisen puuttumisen toimintamallit (Ankkuri, Marak), erilaiset yhteistyön menetelmät kuten eriarvoisuuden vähentäminen asuinalueella sekä osallisuuden lisääminen. Sen vuoksi olemme tänään täällä. Päivän ohjelma on rakentunut lyhyistä luennoista, iltapäivän työpajoista ja eri toimijoiden toiminnan esittelyistä. Itä-Suomessa turvallisuustyössä korostuvat pitkät etäisyydet, harva-alue ja viranomaisten vähenevät resurssit. Viranomaisten ja alueen asukkaiden välinen hyvä yhteistyö on ehdoton edellytys turvallisuustyössä selviytymiselle.

Hyvät kuulijat

Sipilän hallituksen ohjelma pohjautuu Suomen pitkän aikavälin tulevaisuuden visioon, jonka mukaan "Suomi vuonna 2025 on uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä voi kokea olevansa tärkeä. Yhteiskunnassamme vallitsee luottamus."  Vison mukaan "Suomi on avoin ja kansainvälinen, kieliltään ja kulttuuriltaan rikas maa. Suomen kilpailukyky rakentuu korkealle osaamiselle, kestävälle kehitykselle sekä ennakkoluulottomalle uudistamiselle kokeiluja ja digitalisaatiota hyödyntäen. "

Tätä visiota hallitus on toteuttanut useilla kärkihankkeilla ja reformeilla.  Merkittävimpiä ovat maakunta- ja sote uudistus, jotka koskettavat kaikkia kansalaisia. Vuoden 2019 alusta lukien kuntien nykyisistä tehtävistä merkittävä osuus, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu, siirtyy 18 maakunnalle. Maakunnat vastaavat, pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta, sotesta, aluekehittämisestä ym. merkittävistä palveluista. Kunnilla on tärkeät elinvoimatehtävät ja mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Parhaillaan maakunnissa valmistellaan uutta toimintaa ja heinäkuun alussa aloittavaa väliaikaishallintoa.

Valtion aluehallinto myös uudistuu. ELY-keskukset lakkaavat ja niiden tehtävät siirtyvät maakuntiin ja uuteen perustettavaan valtakunnalliseen lupa- ja valvontavirastoon. Nykyiset kuusi aluehallintovirastoa lakkaavat ja tehtävät siirtyvät valtion lupa- ja valvontavirastoon, jolla on valtakunnallinen toimivalta, mutta alueellinen toimipaikkaverkosto (12). Uuden viraston valmistelutyö on täydessä vauhdissa.

Hyvät kuulijat

Kansainvälinen turvallisuustilanteen muutos vaikuttaa myös Suomen sisäiseen turvallisuuteen. Turvallisuusympäristön muutos on kasvattanut turvattomuuden tunnetta. Kuitenkin monilla mittareilla mitattuna Suomi on maailman turvallisin maa elää, asua, tehdä työtä ja yrittää. Suomalaisten turvallisuuden tunne on kansainvälisesti vertailtuna korkea. Turvallisuuden tunnetta selittävät vahva sosiaalinen koheesio, vähäinen korruptio, luottamus instituutioihin sekä erityisesti perheeseen ja läheisiin. Muita turvallisuustekijöitä ovat oma koti, toimeentulo, työ ja terveys. Edelleen turvaa tuottavina peruspilareina korostuvat viranomais- ja palvelurakenteet sekä valtiolliset tekijät.

Toisaalta tutkimukset kertovat vuosi toisensa jälkeen, että väestöryhmien väliset hyvinvointi- ja terveyserot Suomessa ovat merkittävät. Eikä niihin puuttuminen näytä olevan helppoa. Huono-osaisuus ja osallisuus eri puolilla Suomea näyttäytyy eri tavoin. Tänään kuulemme katsauksen siitä, miltä Itä-Suomen tilanne näyttää.

Tasavallan presidentti on useissa yhteyksissä nostanut syrjäytymisen ehkäisyn yhdeksi tärkeimmistä kansallisista tavoitteistamme. Tutkimusten mukaan peruskoulun jälkeistä jatkotutkintoa vaille jääminen ennakoi erilaisia hyvinvointiongelmia jatkossa. Sosiaaliset- ja hyvinvointiongelmat kietoutuvat monimutkaiseksi vyyhdeksi. Aikuisuuden huono-osaisuus kumpuaa usein aiemmista elämänvaiheista. Lapsuudessa ja nuoruudessa luodaan hyvinvoinnin perusta. Sen vuoksi lapsiin, nuoriin ja perheisiin satsaaminen ja juurisyihin puuttuminen kannattaa aina. Syrjäytyminen on sekä sosiaalipoliittinen että turvallisuuskysymys. Usein se on taustatekijänä onnettomuuksissa ja väkivallanteoissa.

Viimeaikaiset Euroopassa tapahtuneet väkivallanteot ovat lisänneet turvattomuuden tunnetta. Sisäisen turvallisuudessa huolta aiheuttavat erityisesti kansainvälinen terrorismi, turvapaikkaa hakevien/tarvitsevien määrän kasvu, kehitys Suomen lähialueilla ja kyberuhkat. Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden yhteys on kiistaton. Mitä lähempänä meitä ikäviä asioita tapahtuu sitä enemmän se horjuttaa omaa turvallisuuden tunnettamme ja luottamusta.

Hyvät kuulijat

Kunnallisalan kehittämissäätiön joulukuussa 2016 teettämän Maakuntapuntari 2017 tutkimuksen mukaan Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien asukkaiden luottamus päättäjiin kaikilla tarkastelun tasoilla on heikko. Kyselyn mukaan maakuntien tärkein tehtävä on sosiaali- ja terveydenhuolto.

Kuten edellä on todettu, vuoden 2019 alusta lukien maakunnat vastaavat monista tehtäväalueista. Maakunnille kaavailluista tehtävistä ylivertaisesti tärkeimmäksi koetaan sosiaali- ja terveydenhuolto. Asukkailla on varsin pessimistinen näkemys sote uudistuksen seuraamuksista. Palveluiden tasavertaisuuden maan eri puolilla arvioidaan heikkenevän. Lisäksi enemmistö uskoo, että palveluiden laatu ja saavutettavuus heikkenevät. Palveluketjun toimivuuden arvioidaan huonontuvan nykyisestään. Nämä arviot ovat yhdensuuntaisia koko maassa.

Hyvät kuulijat

Tämän päivän seminaari liittyy saumattomasti Itä-Suomen KAMU "Kaikki mukaan turvallisuustyöhön" sisäisen turvallisuuden toimeenpano-ohjelmaan. KAMU yhteistyöohjelmalla on haettu nykyistä vahvempaa turvallisuuskulttuuria. Sen vuoksi sitä on tehty laajalla rintamalla yhteistyössä. Vastuu turvallisesta Itä-Suomesta on meillä kaikilla!

Toivotan meille keskustelevaa, turvallisuuskulttuuria vahvistavaa seminaaripäivää

                                                                            

******************

 

Ylijohtaja Sirkka Jakonen       
sirkka.jakonen@avi.fi
Puh. 0295 016 900
Itä-Suomen aluehallintovirasto

                            

 


Päivitetty