Tiedotteet 2017

Lypsikit ulos - AVI valvoo!

Lypsylehmät ja pääasiassa maidontuotantoa varten kasvatettavat hiehot, jotka pidetään kytkettyinä, tulee päästää vuosittain vähintään 60 päivänä laitumelle tai muuhun tarkoituksenmukaiseen jaloittelutilaan 1.5.  ja 30.9.  välisenä aikana. Jaloittelutilan pinta-alan on oltava vähintään 50 neliömetriä ja 6 neliömetriä/nauta. Aluehallintovirasto voi myöntää vapautuksen tästä vaatimuksesta lainsäädännön mukaisilla perusteilla, jos esim.  sopivaa laidunta ei ole tai sopivan jaloittelutilan järjestäminen on erittäin vaikeaa. Vapautus myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja se peruutetaan, jos vapautuksen myöntämisperusteita ei ole enää olemassa.

Eläinsuojelulaissa määrätään, että kytkettyinä pidettävien lypsylehmien ja niiksi kasvatettavien hiehojen on päästävä jaloittelemaan kesäkuukausina vähintään 60 vuorokauden ajaksi. Varsinaisen laiduntamisen lisäksi tarkoitukseen käy myös tarha. Laki on ollut voimassa vuodesta 2006, mutta silti aluehallintovirasto saa kesäisin lukuisia ilmoituksia karjoista, jotka eivät pääse ulkoilemaan. Laiminlyönnistä voi seurata rangaistus eläinsuojelulain rikkomisesta. Eläinten jaloittelumahdollisuus kuuluu hyvinvointituen ehtoihin, joten laiminlyönti voi johtaa hyvinvointituen menetyksiin.  Jaloittelun laiminlyönnistä voidaan määrätä myös uhkasakko: mikäli viljelijä ei noudata annettuja määräyksiä, sakko lankeaa maksettavaksi.
 


Liikunnan merkitystä lehmän fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille tuskin kukaan enää nykyaikana kiistää -ei myöskään merkitystä tuotokselle ja sitä kautta isäntäväen toimeentulolle. Toivottavasti näemme tulevana kesänä paljon tyytyväisenä ulkoilevia lehmiä ja hiehoja, toteavat aluehallintoviraston läänineläinlääkärit.

Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta 592/2010
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100592


Lisätietoja läänineläinlääkäreiltä:
Etelä-Suomen AVI, vaihde: 0295 016 000
Itä-Suomen AVI, vaihde: 0295 016 800
Lounais-Suomen AVI, vaihde: 0295 018 000
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, vaihde: 0295 018 450
Pohjois-Suomen AVI, vaihde: 0295 017 500
Lapin AVI, vaihde: 0295 017 300


Päivitetty

Oikopolut