Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Lupa Suomen ja Viron väliselle maakaasuputkelle

Suomen ja Viron välille sijoitettavalle Balticconnector-maakaasuputkelle on myönnetty vesilain mukainen lupa Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Baltic Connector Oy asentaa kaasuputken Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeelle. Luvansaaja on aiemmin saanut tarvittavan valtioneuvoston suostumuksen talousvyöhykkeen taloudelliseksi hyödyntämiseksi.

Balticconnector-maakaasuputkihanke on Euroopan komission lokakuussa 2013 julkaisemalla listalla PCI-hankkeista, joiden edistäminen ja toteuttaminen ovat Euroopan unionin yhteisen edun mukaisia. Hanke mahdollistaa Baltian maiden ja Suomen kaasumarkkinoiden yhdistämisen ja integroitumisen EU:n yhteisiin energiamarkkinoihin.

Putki rantautuu Virossa Paldiskin kaupungissa ja Suomessa Inkoon kunnassa Fjusön-niemellä. Maakaasuputken meriosuuden pituus on noin 80 kilometriä, josta noin 45 kilometriä kulkee Suomen merialueella. Putki sijoitetaan ennalta määriteltyyn, 20 metriä leveään asennuskäytävään. Luvansaajalle on myönnetty käyttöoikeudet tarvittaviin alueisiin, ja käyttöoikeuksista on määrätty maksettavaksi korvaus. Maakaasuputken suunniteltu käyttöikä on 50 vuotta.

Merenpohjassa ruoppaus-, louhinta- ja täyttötoimenpiteitä

Hanke käsittää maakaasuputken laskemisen meren pohjaan, putken käytön sekä käytönaikaiset huoltotyöt Suomen merialueella. Ennen putken laskemista tehdään merenpohjaan kohdistuvia ruoppaus-, louhinta- ja täyttötoimenpiteitä. Meren pohjassa olevat muut kohteet, kuten muinaismuistot, sotatarvikkeet, kaapelit ja putket on huomioitu suunnittelussa. Asennuskäytävällä Suomen talousvyöhykkeellä on kolme ammusta, jotka raivataan ennen töiden aloittamista.

Maakaasuputken asennusta valmistelevat työt on suunniteltu tehtäviksi vuonna 2018 ja varsinainen putken asentamistyöt vuonna 2019. Töistä aiheutuu muun muassa veden samennus-, melu- ja painevaikutuksia. Laivaliikenteelle ja kalastukselle aiheutuu lyhytaikaisia vaikutuksia, kun asennuslaivan ympärille muodostetaan suoja-alue asennustyön ajaksi. Luvassa annetuilla lupamääräyksillä minimoidaan hankkeesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Luvansaaja on määrätty sopimaan kaupallisille kalastajille töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuvien edunmenetysten korvaamisesta. Mikäli korvauksista ei päästä sopimukseen, on luvansaajan saatettava asia hakemuksella Etelä-Suomen aluehallintoviraston ratkaistavaksi kolmen vuoden kuluessa töiden loputtua. Luvansaajalle on määrätty maksettavaksi vuotuinen 10 000 euron kalatalousmaksu, joka on käytettävä maakaasuputken rakentamisen ja käytön aiheuttamien kalataloudellisten haittojen vähentämistoimenpiteisiin.

Päätös kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Lisätietoja:

Piia Nieminen
ympäristöylitarkastaja
p. 0295 016 611

Ville Salonen
ympäristöneuvos
p. 0295 016 508

Etelä-Suomen AVI
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty