Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Essoten sosiaali- ja terveydenhuollon päivystys integroi erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut

AVI Itä-Suomi, Valvira

Valvira ja Itä-Suomen aluehallintovirasto tekivät ohjaus- ja arviointikäynnin Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Essote) Mikkelissä toimivaan monitoimijapäivystykseen toukokuussa 2017. Ohjaus- ja arviointikäynneillä arvioitiin yksikön toiminnan organisoimista, asiakas- ja potilasturvallisuutta ja toimintakäytäntöjä.

Yhteispäivystyksen toimintaa on kehitetty aktiivisesti

Essoten sosiaali- ja terveydenhuollon monitoimijapäivystys toimii suun terveydenhuoltoa lukuun ottamatta päivystysasetuksen tarkoittamana aitona yhteispäivystyksenä, jossa palvelut toteutetaan yhden johdon alaisena. Monitoimijapäivystys matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluineen sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksineen vaikuttaa hyvin toimivalta. Myös ikäihmisten erityistarpeet on pyritty huomioimaan päivystyksessä. Kehittämiskohteet on tunnistettu hyvin.

Toimintayksikössä olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota päivystyksen puhelinpalveluiden kehittämiseen edelleen. Essotella ei myöskään vielä ole valmista kirjallista kuvausta päivystyksessä jo käyttöön otetun monitoimijamallin kokonaisuudesta. Monitoimijapäivystyksen tarkempi kuvaus olisi syytä viimeistellä mahdollisimman nopeasti ja siinä tulisi kiinnittää erityistä huomiota sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon päivystyksen yhteistyön ja yhteisten prosessien kuvaukseen. Kuvaus helpottaa toiminnan suunnittelua ja eri alojen yhteistyön kehittämistä.

Päivystyksen ruuhkatilanteisiin varauduttu

Essoten päivystyksen potilasmäärät ovat lisääntyneet mm. alueen perusterveydenhuollon heikon lääkäritilanteen takia. Päivystys toimii toistaiseksi väistötiloissa, mikä osaltaan hankaloittaa normaalia toimintaa. Haasteet on tiedostettu ja toimintayksikössä on tehty paljon kehitystyötä päivystyksen ruuhkatilanteisiin varautumiseksi: potilaita varten, samoin henkilöstön kuormittuneisuuden seuraamiseen, on kehitetty ruuhkamittari. Toimintayksikön tilannetietomalli kertoo eri ruuhka-asteista. Hoitohenkilökuntaa on palkattu lisää ja määräaikaisia on vakinaistettu. Henkilöstöä on myös koulutettu ja työhyvinvointia tuettu erilaisin toimenpitein. Valvontaviranomaisten näkemyksen mukaan toimintaa on kehitetty asianmukaisella tavalla. Jo toteutettujen toimenpiteiden riittävyyttä on kuitenkin syytä seurata jatkuvasti.

Toimintayksikön omavalvonnan kehittämiseksi edelleen valvontaviranomaiset kannustavat keräämään kaikki eri potilasturvallisuustietolähteet (esim. HaiPro-ilmoitukset, potilasvakuutus- ja valvontaviranomaispäätökset sekä potilasasiamiehellä olevat tiedot) yhteen ja käsittelemään ne määrävälein kootusti koko henkilöstön kanssa. Valvontaviranomaiset ohjaavat sosiaalipäivystystä täydentämään omavalvontasuunnitelmaansa niin, että toiminnan tunnistetut asiakasturvallisuusriskit käyvät selkeästi ilmi suunnitelmasta. Myös muistutusmenettelyyn liittyvät käytännöt on kirjattava suunnitelmaan riittävän yksityiskohtaisella tasolla.

Päivystystoiminnan valvonta on yksi vuosien 2016–2017 suunnitelmallisen sote-valvonnan painopisteistä. Valvira ja aluehallintovirastot toteuttavat vuoden 2017 aikana nelisenkymmentä yhteistä sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman toimeenpanoon liittyvää tilaisuutta.

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019

Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo17

Lisätietoja Valvirassa:

Tuula Nylund, ylilääkäri (terveydenhuolto)
p. 0295 209 456

Elina Uusitalo, ylitarkastaja (sosiaalihuolto)
p. 0295 209 334

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lisätietoja Itä-Suomen aluehallintovirastossa:

Marja Hyvärinen, terveydenhuollon ylitarkastaja, ryhmävastaava
p. 0295 016 910

Tuula Tarkiainen, aluehallintoylilääkäri
p. 0295 016 910

etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Päivitetty