Tiedotteet 2016

Välitysliikkeillä vielä parannettavaa rahanpesulain noudattamisessa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto toteutti kesän ja syksyn 2016 aikana kiinteistönvälitysliikkeisiin ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeisiin kohdistuneen rahanpesulain noudattamista koskevan valvontakampanjan. Pääosin verkkokyselynä toteutettuun kampanjaan vastauksensa antoi yli 70 % välitysliikerekisteriin merkityistä. Kyselyn vastausten perusteella lainsäädännön noudattamisessa on alalla parannettavaa erityisesti ohjeistuksessa ja koulutuksessa. Lisäksi alalla toimivia kannustetaan kiinnittämään huomiota omaan toimintaan liittyvien rahanpesun riskien arviointiin.

Valvontakampanjassa kerättiin aluehallintovirastolle valvontaa varten tietoa ilmoitusvelvollisten rahanpesulainsäädännön tuntemuksesta ja lain asettamien velvoitteiden noudattamisesta sekä ilmoitusvelvollisten käsityksistä välitystoimintaan liittyvistä rahanpesun riskeistä. Ensimmäistä kertaa kampanja kohdistui kaikkiin välitysliikerekisteriin merkittyihin välitysliikkeisiin.

Vastauksista kävi ilmi, että alalla toimivat pitävät pääsääntöisesti sekä omaan toimintaansa että välitysalaan yleensä liittyvää rahanpesun riskiä pienenä. Näin on siitä huolimatta, että kiinteistöihin sijoittaminen on nostettu yhdeksi keskeisistä rahanpesun riskikohteista Poliisiammattikorkeakoulun raportissa "Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen kansallinen riskiarvio 2015". Perusteluista kuitenkin kävi ilmi, ettei rahanpesun riskejä ole välitysliikkeissä välttämättä arvioitu kovin kattavasti. Aluehallintovirasto pitää erityisen huolestuttavana sitä, että vain vähemmistöllä vastanneista on lain edellyttämiä ilmoitusvelvollisten omaan toimintaan soveltuvia toimintaohjeita rahanpesulain noudattamiseksi. Myös aiheeseen liittyvää koulutusta annetaan vaihtelevasti. Aluehallintovirasto on kerännyt kampanjan tulokset kaikille vastanneille välitettävään kirjeeseen, joka löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta: Havaintoja välitysliikekampanjan vastauksista 17.11.2016.

Kyselyssä saatuja vastauksia hyödynnetään jatkotoimenpiteiden suunnittelussa. Aluehallintoviraston rahanpesuvalvonta on luonteeltaan ennen kaikkea ohjeistavaa. Valvonnan tarkoituksena on varmistua siitä, että rahanpesulain mukaisilla ilmoitusvelvollisilla on käytössään riittävät menetelmät rahanpesuriskien tunnistamiseen ja havaittujen poikkeuksellisten tilanteiden tuomiseksi viranomaisten tietoon. Kampanjan tulosten perusteella voidaan lähettää lisäselvityspyyntöjä ja tehdä tarkastuskäyntejä. Aluehallintovirasto haluaa lisäksi muistuttaa siitä, että välitysliikkeillä on velvollisuus pitää välitysliikerekisteriin merkityt tietonsa ajan tasalla. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (rahanpesulaki 503/2008) noudattamista koko Suomen alueella. Rahanpesulakia sovelletaan sen 2 § 16 kohdan nojalla kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetussa laissa (1075/2000) tarkoitettuun kiinteistönvälitysliikkeeseen sekä vuokrahuoneiston välitysliikkeeseen.

Aluehallintoviraston verkkosivuilta löytyvät

Toimialakohtainen erityisohje rahanpesulain noudattamisesta
Aluehallintoviraston välitysrekisteri


Lisätietoja:
ylitarkastaja Ilkka Heikkilä, p. 0295 016 081
ylitarkastaja Vesa Härmälä, p. 0295 016 105
ylitarkastaja Viivi Jantunen, p. 0295 016 309

etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

Oikopolut