Tiedotteet 2016

Tälle sivulle on koottu vuonna 2016 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uudessa ammatillisen koulutuksen lakiesityksessä ansiokasta sen asiakaslähtöisyys - esityksessä korjaamista vaatii lain kyky turvata yhdenvertaiset sivistykselliset oikeudet alueilla

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 18.12.2016 antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntöön koskien luonnosta hallituksen esitykseksi uudeksi ammatillisen koulutuksen laiksi.

Hallituksen esitysluonnos uudeksi ammatillisen koulutuksen laiksi on merkittävä ja historiallinen lakiuudistus koulutuksen kentällä. Itä-Suomen aluehallintovirasto pitää uutta lakiesitystä kokonaisuutena onnistuneena. Uudella lailla pystytään nykyistä huomattavasti paremmin vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Erityisen ansiokasta on myös uuden lain asiakaslähtöisyys. Lakiesitys vaatii kuitenkin vielä korjaamista siten, että 1.1.2018 voimaan astuvalla lailla pystyttäisiin kaikissa tilanteissa turvaamaan yhdenvertaisten sivistyksellisten perusoikeuksien toteutuminen ammatillisen koulutuksen osalta alueilla.

Itä-Suomen aluehallintoviraston toteuttaman peruspalvelujen arvioinnin 2015 (julkaistu keväällä 2016) mukaan ammatillisen koulutuksen kolmen koulutusalan saavutettavuus oli joka kolmannessa kunnassa huolestuttavan heikko jo tällä hetkellä. Yli puolet näiden kuntien perusopetuksen päättäneestä ikäluokasta asui yli 30 kilometrin päässä lähimmästä ammatillisen koulutuksen toimipisteessä. Säästötoimenpiteet kohdistuvat todennäköisesti jatkossakin harvaan asuttuun itäsuomalaiseen koulutustarjontaan, jossa sekä perusopetuksen että toisen asteen opetuksen saavutettavuus jo tällä hetkellä on koko maan heikoin.

Lain lähtökohta toimivallan suhteen on perusteltu ja looginen: kun ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä vaaditaan yhä enemmän laatua ja kustannustehokkuutta, niin myös koulutuksen järjestäjien toimivaltaa lisätään. Vaarana kuitenkin on, että vielä edessä olevien 190 M€ valtionosuusleikkausten paineessa osa koulutuksen järjestäjistä hakee säästöt toimipisteverkkoaan entisestään harventamalla. Koulutuspaikkojen keskittyminen ja siirtyminen etäämmäksi yhä useamman nuoren kohdalla lisää peruskoulun päättäneiden syrjäytymisriskiä. Tähän meillä ei ole varaa.

Lakiesitystä on korjattava niin, että valtio pystyy lain avulla varmistamaan perustuslaillisten oikeuksien toteutumisen niin Itä-Suomessa kuin muillakin alueilla. Nyt lausunnolla oleva lakiesitys ei tätä vielä pysty varmistamaan. Itä-Suomen aluehallintovirasto esittää, että lakiesityksen pykälään 22 "Järjestämis- ja koulutustehtävä" olisi liitettävä mukaan toimipaikoista sopiminen – niitä koskeva määräys. 

Itä-Suomen aluehallintovirasto esittää, että vuonna 2017 toteutettavaa 190 M€ ammatillisen koulutuksen säästöleikkausta voitaisi siirtää vuoteen 2018 tai sitten jakaa pienempiin osiin toteutettavaksi seuraavien 3 vuoden kuluessa. Tämän voisi sovittaa jälkikäteen hallituksen jo tekemään julkisen talouden tekniseen suunnitelmaan vuosille 2016–2019. Näin koulutuksen järjestäjät voisivat keskittyä vuonna 2017 täysin koulutusreformin edellyttämien uudistusten huolelliseen tekemiseen. Säästöjen lykkäämisellä varmistettaisiin koulutusreformin edellyttämien rakenne- ja toimintauudistusten laadukas toteuttaminen, mikä puolestaan maksaisi itsensä nopeasti takaisin.

Itä-Suomen aluehallintoviraston lausunto kokonaisuudessaan (pdf, 637 kt)

Lisätietoja
opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola, p. 0295 016 917, etunimi.sukunimi@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty