Tiedotteet 2016

Tälle sivulle on koottu vuonna 2016 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Porvoon jalostamon ympäristöluvat on tarkistettu vastaamaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksia

Etelä-Suomi

Neste Oyj:n Porvoon jalostamon ympäristöluvat on tarkistettu vastaamaan Euroopan komission parhaalle käyttökelpoiselle tekniikalle asettamia vaatimuksia (BAT). Neste Oyj:n on vähennettävä ilmaan johdettavia päästöjä ja selvitettävä mahdollisuudet vähentää mereen johdettavien päästöjen määrää. Päivitetyn ympäristöluvan myötä tietoisuus jalostamon päästöistä ja päästöjen vaikutuksista lisääntyy. Jalostamon on myös varauduttava mahdollisiin häiriötilanteisiin paremmin ja häiriöpäästöjen syntyminen on estettävä rakenteellisin muutoksin.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tänään antamassa ympäristölupapäätöksessä on ensimmäistä kertaa Suomessa sovellettu ns. päästökattomenetelmää, jossa yli kolmellekymmenelle eri tuotantoyksikölle on annettu yksi yhteinen pitoisuustason päästöraja-arvo.

Porvoon jalostamon kolme ympäristölupaa on tarkistettu Euroopan komission lokakuussa 2014 julkaisemien öljyn ja kaasun jalostuksen parasta käyttökelpoista tekniikkaa koskevien päätelmien mukaisiksi. Vaikka Porvoon jalostamon toiminta monilta osin täyttää jo nyt päätelmien vaatimukset, on lupamääräyksiä lisätty ja vaatimuksia tiukennettu mm. ilmaan ja vesiin johdettavien päästöjen, raaka-aineiden ja tuotekomponenttien varastoinnin sekä tarkkailun osalta. 

Tarkistetussa ympäristölupapäätöksessä on Neste Oyj:n esityksestä sovellettu ensimmäistä kertaa ns. päästökattomenetelmää, mikä on yksi vaihtoehto täyttää komission päätelmissä annetut vaatimukset ilmaan johdettaville rikkidioksidin (SO2) ja typenoksidien (NOX) päästöille. Päästökattomenetelmässä annetaan öljynjalostuksen vertailuasiakirjassa (REF BREF) määritettyyn laskentamenetelmään perustuen yksi yhteinen, integroitu pitoisuuspäästöraja-arvo monille eri tuotantoyksiköille, joille muuten olisi tullut antaa oma päästöraja-arvo kullekin erikseen.

Samassa yhteydessä on tarkistettu vuonna 2006 annetun ympäristölupapäätöksen lupamääräykset kokonaisuudessaan ajan tasaisiksi. Porvoon jalostamo on Suomen suurimpia rikkidioksidin, typenoksidien ja haihtuvien hiilivetyjen (VOC) päästöjen aiheuttajia, joten päätöksessä on kiinnitetty erityistä huomiota näiden ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamiseen sekä tuotteiden ja tuotekomponenttien lastauksesta syntyvien lastauskaasujen talteen ottamiseen. Lisäksi jätevesipäästöjä koskevia raja-arvoja on tiukennettu, jätevesilaitoksen toimintaa on määrätty tehostettavaksi ja kapasiteetin riittävyys varmistettavaksi. Neste Oyj:n tulee jatkossakin maksaa vuosittaista kalatalousmaksua jäte- ja jäähdytysvesien mereen johtamisesta aiheutuvien haitallisten vaikutusten kompensoimiseksi. Päätöksestä voi valittaa 16.1.2017 mennessä Vaasan hallinto-oikeuteen.


Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös kokonaisuudessaan:
ESAVI 319-2016-1
ESAVI 320-2016-1


Lisätietoja:
ympäristöneuvos Heli Rissanen, puh. 0295 016 548
ympäristöneuvos Teemu Lehikoinen, puh. 0295 016 415
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI

 

 

 


Päivitetty