Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

Talvivaaralle lupa varastoida likaantuneita vesiä osassa avolouhosta viiden vuoden ajan

Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesälle määräaikaisen luvan likaantuneiden vesien varastointiin avolouhoksen eteläisessä avauksessa. Kuusilammen tilapäisen sakka-altaan osalta hakemus on hylätty. Luvan saaja on määrätty asettamaan 1 750 000 euron vakuus jätehuollon varmistamiseksi.

Luvan saaja saa varastoida rakennetun uuden padon takana avolouhoksen eteläisessä avauksessa siellä päätöksenantohetkellä 5.12. olevat likaantuneet vedet. Avolouhoksen eteläiseen avaukseen saa lisäksi johtaa avolouhoksen sade-, sulamis- ja kalliopohjavesiä, vesiä louhoksen pohjoisesta avauksesta sekä Kortelammen altaan pintavesiä. Lupa on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

Päätös mahdollistaa eriasteisesti likaantuneiden vesien varastoinnin toisistaan erillään ja edesauttaa siten vesitaseen hallintaa ja jätevesien käsittely- ja johtamismahdollisuuksia. Rakennettavaan uuteen varastoaltaaseen voidaan siirtää avolouhoksen pohjoisessa avauksessa varastoituna olevat likaantuneet vedet. Tämän jälkeen pohjoista avausta voidaan käyttää vähäsulfaattisten kuivanapitovesien varastointiin tai aloittaa siellä louhintaan ja sen valmisteluun liittyvät työt.

Vesivarastopadon taakse varastoitavat likaantuneet vedet on puhdistettava toimintaa koskevien ympäristölupien mukaisesti ennen niiden johtamista ympäristöön. Avolouhosta ei saa käyttää liuoskiertojen varoaltaana eikä sinne saa johtaa muita kuin päätöksessä hyväksyttyjä likaantuneita vesiä.  

Myönnetyn ympäristöluvan mukainen varastointi voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen. Luvan saajan on asetettava 7.1.2015 mennessä 1 750 000 euron suuruinen vakuus, jolla varmistetaan eteläiseen avaukseen toimintaa koskevista ympäristöluvista poiketen kulkeutuneiden kemikaaliliuosten käsittely. Altaaseen liittyvän padon käyttöönotto edellyttää lisäksi patoturvallisuusviranomaisen päätöstä.

Aluehallintoviraston 30.4.2014 antaman lupapäätöksen mukaan vesienkäsittelyn sakat ovat vaarallista jätettä. Hakija ei ole hakemuksessa esittänyt sellaisia hyväksyttäviä perusteluja, että kaatopaikkoja koskevan asetuksen edellyttämästä ympäristönsuojelun minimitasosta olisi haetun mukaisesti voitu poiketa. Näin ollen lupaa vesienkäsittelysakkojen tilapäiseen varastointiin Kuusilammen sakka-altaalla ei ole voitu myöntää.

Päätös on nähtävänä 5.12.2014–5.1.2015 Sotkamon kunnanvirastossa ja Kajaani Infossa (Pohjolankatu 13). Päätös on luettavissa antopäivästä lähtien sähköisenä osoitteesta www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Muutoksenhakuaika päättyy 5.1.2015.

Lisätietoja:
ympäristöylitarkastaja Paula Paananen,
puh. 0295 017 690, 050 395 5096, 
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

Oikopolut