Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

 

Perusterveydenhuollon hoidon saatavuuden valvonta, lokakuu 2014 (Pohjois-Suomi)


PERUSTERVEYDENHUOLLON HOIDON SAATAVUUDEN VALVONTA, LOKAKUU 2014

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää ja julkaisee hoitoon pääsyn toteutumista koskevat seurantatiedot. Valvonnan suunnittelu nojaa näihin tietoihin.

Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn seuranta muuttui 1.1.2014 alkaen. Hoitoon pääsyn seurantatiedot on poimittu nyt toisen kerran THL:n AvoHILMO –rekisteristä ja hoidon toteutumisen seurantatietoja on tarkasteltu avosairaanhoidon kiireettömistä käynneistä. Webropol – kyselyn avulla tiedusteltiin yhteydensaantiin ja hoitoonpääsytietojen julkaisemiseen liittyviä kysymyksiä. Valvonta käynnistetään, jos terveyskeskuksista AvoHILMO – tietoja ei ole saatu tai jos terveyskeskuksessa on lääkärille yli 3 kk odottaneita tai hammaslääkärille yli 6 kk odottaneita potilaita tai jos Webropool –kyselyyn ei ole vastattu.

Tiedonkeruun muutoksen toimeenpanovaihe on vielä kesken, minkä vuoksi aineisto ei ole täydellinen kaikkien terveyskeskusten osalta ja vaatii vielä työtä muun muassa järjestelmäpuutteiden vuoksi. AvoHILMO yhdessä hoitoonpääsykyselyiden kanssa mahdollistaa aikaisempaa tarkemman ja yksilötasoisen tiedonkeruun ja samalla valvonnan tehostamisen. Uuden tiedonhankintajärjestelmän avulla kiireettömän hoidon odotusaikoja voidaan tarkastella kuukausitasolla. THL kuitenkin raportoi hoitoonpääsytiedoista jatkossakin kahdesti vuodessa, maalis- ja lokakuussa.

Valtakunnallisesti lähes puolet avosairaanhoidon lääkärikäynneistä toteutui viikon kuluessa yhteydenotosta

Valtakunnallisesti tarkastellen lokakuussa 2014 lääkärin avosairaanhoidon kiireettömistä vastaanottokäynneistä yli 40 prosenttia toteutui viikon kuluessa yhteydenotosta. Hoitajan kiireettömälle avosairaanhoidon vastaanottokäynnille pääsyä odotettiin yli viikko 30 prosentissa käynneistä. Kahdessa prosentissa käynneistä odotusaika hoitajan vastaanotolle venyi yli 90 päivän pituiseksi. Hammaslääkärikäynneistä 97 prosenttia toteutui kolmen kuukauden sisällä yhteydentotosta. Kolmessa prosentissa kaikista hammaslääkärikäynneistä hoitoonpääsyä odotettiin 3-6 kuukautta. Yli puolet käynneistä suuhygienistin luona toteutui kolmen viikon sisällä yhteydenotosta.

Lokakuussa 2014 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella pääosa (55%) potilaista pääsi saman päivän aikana lääkärin vastaanotolle.  4-7 päivää jonottaneita oli 4 prosenttia, 2-4 viikkoa jonottaneita 22 prosenttia ja 1-3 kuukautta jonottaneita 6 prosenttia. Koko Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella ei ollut potilaita, jotka olisivat odottaneet lääkäriaikaa yli 90 päivää. (n=4182). Hoitoon pääsy on parantunut verrattuna maaliskuun 2014 tilanteeseen.

Myös sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotolle pääsi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella suurin osa (68%) potilaista saman päivän aikana. 4-7 päivää hoitajan vastaanotolle jonottaneita oli 6 prosenttia, 2-4 viikkoa jonottaneita 7 prosenttia ja 1-3 kuukautta jonottaneita 3 prosenttia. (n=5256). Myös hoitajan vastaanotolle pääsy on hieman parantunut maaliskuun 2014 tilanteesta.


SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOONPÄÄSY LOKAKUU 2014

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa on nopeutunut

Lokakuussa 2014 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella 40 prosenttia potilaista pääsi samana päivänä hammaslääkärin vastaanotolle. 4-21 päivää jonottaneita potilaita oli 15 prosenttia, 22-90 päivää jonottaneita 30 prosenttia ja 91-180 päivää jonottaneita 1,7 prosenttia. (n=1705). Yli 180 päivää hammaslääkärin vastaanotolle jonottaneita potilaita ei kyselyyn vastanneiden terveyskeskusten mukaan ollut.


VÄLITÖN YHTEYDENSAANTI

STM:n ohjeessa (STM/424/2011) määritellään, että yhteys terveyskeskukseen tulee saada viiden minuutin sisällä. Vaihtoehtoisena toimintatapana yhteydensaannin järjestämiseksi terveyskeskuksilla on mahdollisuus käyttää soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmää.

Valtakunnallisesti yhteydensaantikyselyyn vastanneista terveyskeskuksista 93,5 prosenttia oli soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmän piirissä. Kyselyssä 71 prosenttia ilmoitti, että välitön yhteydensaanti toteutuu terveyskeskuksessa. Ajoittaisia ongelmia yhteydensaannissa ilmoitti olevan 28 prosentilla vastanneista terveyskeskuksista.   Jatkuvista ongelmista yhteydensaannissa oli yhdellä terveyskeskuksella. Tulos on parempi kuin maaliskuussa 2014 (60 prosenttia).

Suun terveydenhuollossa välitön yhteydensaanti oli lähes samalla tasolla kuin maaliskuussa 2014.  Soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmien käyttö oli noussut maaliskuusta 2014 suun terveydenhuollossa.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen toteutuu pääosin hyvin. Limingassa ja Raahessa puheluiden läpipääsyprosentti oli alle 80 prosenttia. Suun terveydenhuollossa läpipääsyprosentti oli Taivalkoskella alle 80 %. Kalajoki, Kempele, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Oulainen ja Puolanka ei ollut vastannut kysymykseen.
 
Saatujen AvoHILMO-tietojen mukaan hoidon tarpeen arviointi tapahtui kaikissa vastauksen antaneissa terveyskeskuksissa samana päivänä kuin yhteydenotto sekä perus- että suun terveydenhuollon osalta.

PERUSTERVEYDENHUOLLON ODOTUSAIKOJEN JULKAISEMINEN

Terveyskeskuksista 142 (kokonaismäärä 156) ilmoitti julkaisevansa odotusajat neljän kuukauden välein organisaation verkkosivuilla. 14 terveyskeskusta julkaisi hoitoon pääsy tiedot harvemmin kuin terveydenhuoltolaki edellyttää. Yksi terveyskeskus (Kaskinen) ei julkaissut hoitoon pääsy tietoja ollenkaan.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella kyselyyn vastanneiden kuntien osalta Hailuoto, Kalajoki ja Merijärvi julkaisevat tiedot jonotusajoista harvemmin kuin 4 kuukauden välein. Suun terveydenhuollon osalta odotusajat julkaistiin harvemmin kuin 4 kuukauden välein Kalajoella, Merijärvellä ja Tyrnävällä.


HOITOONPÄÄSY TERVEYSKESKUKSISSA

Aluehallintovirastojen ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) tehtävänä on huolehtia terveydenhuollon toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta siten kuin siitä säädetään muun muassa Kansanterveyslaissa (66/1972). Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos julkaisee hoitoon pääsyn toteutumista koskevat seurantatiedot kaksi kertaa vuodessa.
(Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 51 §)

Hoitotakuu lyhyesti

Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireellinen potilaan tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla. Laki määrittää sen, minkä ajan kuluessa kuntalaisen on päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon. Potilaan saaman ja tarvitseman hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö, hoidosta päättää lääkäri.
Arkipäivisin terveyskeskukseen tulee saada välitön yhteys. Kiireettömän hoidon arviointiin tulee päästä terveydenhuollon ammattihenkilölle kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta, ellei asia hoidu puhelinneuvonnalla. Yhteydenotosta laaditaan kirjallinen dokumentti (merkintä sairaskertomukseen). Itse hoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmen kuukauden sisällä ja suun terveydenhuollossa viimeistään kuuden kuukauden sisällä siitä, kun hoidon tarve on todettu.

 

Lisätietoja: Terveydenhuollon ylitarkastaja Marja-Leena Arffman, PSAVI, puh 040 578 5910

 


Päivitetty