Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

Kohti turvallista ja viihtyisää koulua

(Lappi)

Koulujen työrauhaa koskevat lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2014 ja uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tulee voimaan 1.8.2014. Muutokset koskevat esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta.

Koulujen työrauhaa parannetaan ja oppilaiden hyvinvointia sekä osallistumismahdollisuuksia lisätään vuoden alusta voimaan tulleilla lakimuutoksilla. Kurinpito, säännöt ja valvonta muodostavat yhden osa-alueen moninaisista koulurauhaan vaikuttavista tekijöistä. Jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa tulee olla oppilas- tai opiskelijakunta, jota on kuultava ennen opiskelijoiden asemaan vaikuttavien päätösten tekemistä. Opetuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta mm. järjestämällä mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä järjestyssäännön valmisteluun. Lakimuutokset painottavat myös oppilaasta huolehtimista, osallistumisen vahvistamista, vuorovaikutusta sekä oppilaiden, opettajien ja vanhempien välistä luottamusta, joilla viihtyisää ja rauhallista arkea kouluissa ja oppilaitoksissa rakennetaan

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki kokoaa lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset. Lisäksi perusopetuksessa olevat psykologi- ja kuraattoripalvelut kuuluvat jatkossa myös toisen asteen opiskelijoille. Uuden lain tavoitteena on siirtää painopistettä opiskeluhuollossa nykyistä enemmän yksilö- ja ongelmakeskeisestä toiminnasta yhteisölliseen ja ennaltaehkäisevään opiskeluhuoltoon. Oppilaille ja opiskelijoille tarjotaan matalan kynnyksen tukea hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi.

Lain tavoitteena on lisätä myös opiskeluhuollon suunnitelmallisuutta. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan kirjataan opiskeluhuollon keskeiset tiedot, esimerkiksi arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista opiskeluhuolto- ja avustajapalveluista sekä tuki- ja erityisopetuksesta.

Ehdotetussa laissa säädetään nykyistä paremmin tietosuojasta ja korostetaan opiskelijoiden ja huoltajien vaikutusmahdollisuuksia opiskeluhuoltoa koskevissa asioissa.

Lapin aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa näitä aiheita koskevan koulutustilaisuuden Rovaniemen ammattikorkeakoululla 6.2.2014.

Lisätietoja:
Johtaja Elisa Suutala, puh. 0295 017 385, etunimi.sukunimi@avi.fi
Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Lapin aluehallintovirasto
 


Päivitetty