Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

Harjavallan suurteollisuusalueen yrityksille ympäristöluvat

Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut Harjavallan suurteollisuusalueen yritysten Boliden Harjavalta Oy, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Yara Suomi Oy, Kemira Oyj ja Oy Aga Ab ympäristöluvat. Lupamääräysten tarkistamisesta oli määrätty laitosten aiemmissa ympäristöluvissa.

Aluehallintoviraston päätöksissä on tarkistettu aiempien ympäristölupien lupamääräykset vastaamaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) vaatimuksia sekä nykyistä lainsäädäntöä. Koska hakemukset ovat tulleet vireille ennen uuden ympäristönsuojelulain (527/2014) voimaantuloa, on hakemukset käsitelty siirtymäsäännösten mukaisesti vanhan ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaan. Päätöksissä on kuitenkin soveltuvin osin hakijoiden suostumuksella otettu huomioon uuden ympäristönsuojelulain ja toimialan parhaan käyttökelpoisen tekniikan vertailuasiakirjojen (BAT) päätelmien (BATC) vaatimukset siirtymäaikoineen, siten kuin teollisuuspäästödirektiivin (IED) mukaisissa vertailuasiakirjojen viimeisissä luonnoksissa on kuvattu.

Päätöksissä on myös annettu uusia yksityiskohtaisempia määräyksiä häiriöpäästöjen estämiseksi ja painotettu toimintahäiriöihin ennaltavarautumista hajapäästöjen edelleen vähentämiseksi sekä orsi-, pohja- ja pintavesien suojelun parantamiseksi. Päätöksissä on mm. määrätty aiempaa yksityiskohtaisemmin kaatopaikkojen peittämisestä aikatauluineen sekä kaatopaikkatoimintaan liittyvistä vakuuksista. Vesiin ja ilmaan johdettavien päästöjen raja-arvot kiristyvät vaiheittain. Päätösten yhteydessä on hyväksytty laitosten käyttö-, päästö- ja kuormitustarkkailusuunnitelmat siten, että päätösten 239/2014/1 ja 240/2014/1 osalta tarkkailua koskevat lupamääräykset on määrätty astumaan voimaan heti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Tarkkailuun on myös edellytetty muutoksia mm. laadunvarmistukseen ja analytiikkaan liittyen.

Päätökset pdf-muodossa:
-                     Nro 237/2014/1, dnro ESAVI/137/04.08/2011, Oy Aga Ab (pdf)
-                     Nro 238/2014/1, dnro ESAVI/139/04.08/2011, Kemira Oyj (pdf)
-                     Nro 239/2014/1, dnro ESAVI/147/04.08/2011, Boliden Harjavalta Oy (pdf)
-                     Nro 240/2014/1, dnro ESAVI/148/04.08/2011, Norilsk Nickel Harjavalta Oy (pdf)
-                     Nro 241/2014/1, dnro ESAVI/149/04.08/2011, Yara Suomi Oy (pdf)

Ympäristölupapäätökset löytyvät kokonaisuudessaan myös aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelusta.


Lisätietoja:  
Ympäristöneuvos Kari Pirkanniemi, puh. 0295 016 425
Ympäristöylitarkastaja Teemu Lehikoinen, puh. 0295 016 415
Ympäristöneuvos Marja-Terttu Parsama, puh. 0295 016 422
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI

 

 


Päivitetty

Oikopolut