Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

Elinkeinoelämä ja järjestöt ovat entistä enemmän mukana kokonaisturvallisuuden edistämisessä

Lappi

Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 48, 3.–7.2.2014 Olos

Kurssin avaus
Ylijohtaja Kaisa Ainasoja, Lapin aluehallintovirasto

 

Herra kenraalimajuri,
arvoisat maanpuolustuskurssille osallistujat,
hyvät läsnäolijat,

tervetuloa Lapin alueelliselle maanpuolustuskurssille nro 48.

Suomalaisella maanpuolustuskurssitoiminnalla on kunniakkaat perinteet. Ensimmäinen valtakunnallinen maanpuolustuskurssi järjestettiin vuonna 1961 ja ensimmäinen alueellinen maanpuolustuskurssi heti seuraavana vuonna silloisessa Turun ja Porin läänissä. Lapin ensimmäinen alueellinen maanpuolustuskurssi järjestettiin lokakuussa 1964 Rovaniemellä eli vuosi 2014 on Lapin alueellisten maanpuolustuskurssien 50-vuotisjuhlavuosi. Aluksi maanpuolustuskurssien painopiste oli vahvasti turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa sekä varautumisessa poikkeusoloihin. Nykyisin kurssien sisällössä painottuu entistä enemmän normaaliolojen häiriötilanteet, kuten esimerkiksi varautuminen erilaisiin luonnonkatastrofeihin, tautiepidemioihin tai laajoihin sähkö- ja tietoliikennekatkoihin. Vaikka painopiste on muuttunut, on huomioitava, että normaaliolojen häiriötilanteissa toimiminen luo valmiuksia selvitä myös epätodennäköisemmissä poikkeusoloissa. Kuluneen puolen vuosisadan aikana Lapissa on maanpuolustuskursseilla koulutettu lähes 3 000 alueella keskeisissä tehtävissä toimivaa henkilöä ja kursseja on järjestetty eri puolilla maakuntaa, yhteensä 16 lappilaiskunnan alueella. Edellisen kerran kurssi oli Muoniossa vuonna 2010.

Hyvät kuulijat,

laki aluehallintovirastoista säätää aluehallintovirastojen tehtäväksi alueellisten maanpuolustuskurssien järjestämisen. Kurssien käytännön toteuttaminen ja johtaminen tapahtuu yhteistoiminnassa sotilasläänien kanssa. Kurssien tavoitteena on antaa osallistujille yleiskuva Suomen turvallisuuspolitiikan perusteista, maanpuolustuksen järjestelyistä ja eri alojen varautumisesta; kehittää maanpuolustuksen ja muun yhteiskunnan eri alojen yhteistoimintaa ja valmiutta; esitellä turvallisuudelle keskeisten alueellisten ja paikallisten organisaatioiden tehtäviä ja toimintavalmiutta sekä edistää alueen viranomaisten ja muiden tahojen yhteistoimintaa ja toimintavalmiutta niin normaali- kuin poikkeusoloissa.

Alueellisille maanpuolustuskursseille kutsutaan valtion, kuntien ja muun julkishallinnon sekä elinkeinoelämän, tiedotusvälineiden ja eri yhteisöjen edustajia. Maanpuolustuskurssien menestys vuosikymmenestä toiseen perustuneekin juuri laaja-alaisesti yhteiskunnan eri tahoja edustavien henkilöiden viikon mittaiseen tiiviiseen yhteistoimintaan kokonaisturvallisuutta koskevien asioiden parissa. Yksinhän ei mikään taho normaaliolojen häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa pärjää. On hienoa, että viranomaistahojen lisäksi kokonaisturvallisuuden edistämiseen osallistuu nykyisin yhä enenevässä määrin elinkeinoelämä sekä suuri joukko erilaisia kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöjä. Tämä näkyy myös aluehallintovirastojen yhdessä Pelastusopiston kanssa järjestämissä valmiusharjoituksissa, joilla testataan, miten eri tahojen yhteistoiminta käytännössä sujuu erilaisissa häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa.

Suomi on osa laajaa kansainvälistä verkostoa ja tästä johtuen tapahtuma jossain kohti verkostoa, maantieteellisesti ehkä hyvinkin kaukana Suomesta, voi vaikuttaa suuresti suomalaiseen yhteiskuntaan. Euroopan talouskriisi näkyy Suomessa monin tavoin. Valtakunnassa on käynnissä melkoiset säästötalkoot, jotka koskevat kaikkia hallinnon tasoja – myös valtion aluehallintoa, vaikka edellisestä todella mittavasta aluehallinnon uudistuksesta on kulunut vasta neljä vuotta. Hallituksen marraskuun lopussa tekemään päätökseen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta sisältyy kohta, jonka mukaan aluehallintoa ohjaavien ministeriöiden kansliapäälliköistä koostuva ryhmä antaa esityksen aluehallinnon uudelleen järjestämiseksi tammi–helmikuun 2014 vaihteessa. Esillä on ollut useita vaihtoehtoisia organisointimalleja. Lapin näkökulmasta paras malli olisi sellainen, joka turvaisi valtion alue- ja paikallistason palvelut maakunnassa myös jatkossa, ja huonoin sellainen malli, jossa kaikki palvelut sijoitettaisiin Etelä-Suomesta käsin johdettavaan keskusvirastoon.

Sisäasianministeriö on esittänyt lokakuun lopussa osana kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämistä, että aluehallintovirastoissa olevat pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueiden resurssit siirrettäisiin Pelastusopiston yhteyteen perustettavaan tutkimus- ja kehittämiskeskukseen mahdollisesti jo vuoden 2015 alusta lukien. Mikäli tämä toteutuu, on epäselvää, miten alueelliset maanpuolustuskurssit, alueelliset valmiusharjoitukset ja muut aluetuntemusta edellyttävät aluehallintovirastojen pelastustoimi- ja varautuminen -vastuualueille kuuluvat tehtävät jatkossa hoidetaan.

Hyvät kuulijat,

Niin Suomesta ja suomalaisista kuin Lapista ja lappilaisista löytyy tahtoa ja sitoutuneisuutta yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden ylläpitämiseen sekä kriiseihin ja häiriöihin varautumiseen. Yhteisöllisyyden tunne ja me-henki elää vahvana. Olen vakuuttunut, että tämä tulee näkymään myös tällä kurssilla. Maapuolustuskurssien aikana tapahtuva verkottuminen voi johtaa vuosikymmenten mittaiseen yhteydenpitoon ja tapaamisiin kurssilaisten välillä. Monet maanpuolustuskurssin suorittaneet ovat kurssin jälkeen liittyneet alueellisiin maanpuolustusyhdistyksiin, joita maassamme toimii yhteensä 14. Myös Lapin alueella on oma maanpuolustusyhdistys, jonka jäseniksi kaikki kurssin suorittaneet ovat tervetulleita.

Hyvät maanpuolustuskurssille osallistujat,

toivotan teille kaikille mielenkiintoisia ja antoisia kurssipäiviä sekä kannustan aktiiviseen osallistumiseen ja verkottumiseen kurssin aikana.

Kiitos!


Päivitetty