Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

Aluehallintovirastolta lupa Rauman eteläisen väylän muuttamiseen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt vesilain mukaisen luvan Liikennevirastolle ja Rauman Satamalle Rauman eteläisen väylän (Rihtniemen väylä) syventämiseen 12,0 m:n kulkusyvyyteen.

Rauman eteläisen väylän (26 km) väylä- ja satama-alueelta poistetaan massoja
2 milj. m3. Pehmeitä sedimenttimassoja ruopataan 1,2 milj. m3 ja kovia massoja 0,7 milj. m3. Lisäksi louhitaan kalliota 0,1 milj.m3. Rauman edustan merialueelta ja Järviluodon läjitysalueen pohjasta poistetaan pilaantuneita pintasedimenttejä noin 40 000 m3.

Ison Järviluodon eteläpuolelle rakennetaan kaksiosainen Järviluodon läjitysallas (50 ha) siten, että altaan poikki tehdään ratapenger. Altaan reuna- ja ratapenkereet rakennetaan louheista ja kitkamaista ja tiivistetään siten, että kiintoaines ei pääse kulkeutumaan takaisin mereen. Altaan pohjoisosaan sijoitetaan kovat massat ja eteläosaan pehmeät imuruoppausmassat. Penkereiden korkeus on 2,5 metriä meren pinnasta. Altaat saadaan täyttää enintään kahden metrin korkeuteen. Järviluodon allas on tarkoitus ottaa myöhemmin satamakäyttöön.

Pilaantuneet sedimentit kuoritaan ensin ja kuljetetaan Sampaanalanlahden täyttöalueelle. Massat stabiloidaan siten, että niistä ei liukene haitallisia aineita ympäristöön. Hankkeen vaikutuksista on tehty riski- ja Natura-arvio.

Väylän syventäminen on merkittävä Rauman sataman kehittämiselle, väylän käytettävyydelle, kuljetustaloudelle ja meriturvallisuudelle. Hanke sisältyy hallituksen liikennepoliittiseen selontekoon. Sen kustannusarvio on 36 miljoonaa euroa.

Luvassa on annettu määräyksiä rakenteista, niiden käytöstä, ympäristö- ja kalataloustarkkailuista, ympäristövahinkojen estämisestä ja korvauksista. Luvan haltijoiden on maksettava kalatalousmaksua 7 000 euroa vuodessa töiden aikana ja kaksi vuotta sen jälkeen. Mahdolliset vahingot ammattikalastajille selvitetään ja korvataan erikseen.

Päätös kokonaisuudessaan

Päätös löytyy myös aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelusta
Päätöksen numero on 248/2014/2 ja se on annettu 22.12.2014.

 

Lisätietoja:
Ympäristöneuvos Hannu Kokko, puh. 0295 016 408
Ympäristöylitarkastaja Hanna Pesonen, puh. 0295 016 424
etunimi.sukunimi(at)avi.fi
Etelä-Suomen AVI


Päivitetty