Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

 

Aluehallintovirasto jätti tutkimatta osan Talvivaaraan kohdistetuista korvausvaatimuksista (Pohjois-Suomi)

Aluehallintovirasto on 29.12.2014 antamallaan päätöksellä nro 162/2014/1 jättänyt tutkimatta korvausvaatimukset, jotka koskevat alkuperäisestä Talvivaaran kaivoksen ympäristöluvasta poikkeavista jätevesipäästöistä aiheutuneita vahinkoja. Tutkimatta jättämisen syynä on Kainuun käräjäoikeudessa vireillä oleva rikosasia.

Asiassa (PSAVI/51/04.08/2013) tänään annettu päätös liittyy vaatimuksiin, jotka koskevat kaivoksen vuonna 2007 myönnetyssä alkuperäisessä ympäristöluvassa ennakoimattomia taikka ympäristöluvasta poiketen mahdollisesti aiheutettuja vahinkoja. Kainuun käräjäoikeus on 22.9.2014 ilmoittanut aluehallintovirastolle samojen vahinkojen aiheuttamiseen liittyvän rikosasian vireille tulosta. Ympäristönsuojelulaki säätää aluehallintoviraston jättämään tutkimatta korvausasian, jos käräjäoi-keudessa on vireillä rikosasia, johon korvausvaatimus perustuu.

Korvausvaatimuksia aluehallintovirastossa esitti 148 eri tahoa. Lisäksi 66 esitti kirjelmissään korvausta koskevia erilaisia varaumia. Korvausvaatimuksen tai -varauman esittäneille on lähetetty kirjeellä tieto aluehallintoviraston päätöksestä jättää vaatimukset tutkimatta.
Aluehallintovirasto on lähettänyt päätöksensä myös Oulun poliisilaitokselle esitutkinnan täydentämistä varten. Poliisille on jo aiemmin joulukuussa annettu tiedot korvausvaatimusten ja -varaumien esittäjistä.  Käräjäoikeus tiedotti 12.12.2014 esitutkinnan täydentämisestä siten, että käräjäoikeudelle toimitetaan tieto niistä korvausvaatimuksista, jotka aluehallintovirasto jättää tutkimatta.

Tänään annetun päätöksen jälkeen aluehallintoviraston käsiteltäväksi jää Talvivaara Sotkamo Oy:lle vuonna 2013 myönnetyn Talvivaaran kaivoksen uuden ympäristöluvan mukaisesta jätevesien johtamisesta aiheutuvien vahinkojen korvaaminen. Lupaviranomainen on vuoden 2013 ympäristöluvassa määrännyt kaivosyhtiön asettamaan 1,5 miljoonan euron vakuuden kyseisten vahinkojen korvaamista varten. Talvivaara Sotkamo Oy on asettanut vakuuden pankkitalletuksena aluehallintovirastolle. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin seurauksena kaivosyhtiön tilalle on tullut konkurssipesä.

Päätös on nähtävänä 29.12.2014 - 28.1.2015 Sotkamon kunnanvirastossa ja Kajaani Infossa ja lisäksi sähköisenä osoitteesta www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Lisätietoja:
Ympäristöneuvos Riitta Riihimäki, puh. 0295 017 665 (7.1.2015 alkaen)
Ympäristöneuvos Antti Ylitalo, puh. 0295 017 038

 

 


Päivitetty