Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

KaiCell Fibers Oy:n biojalostamolle ympäristö- ja vesitalouslupa (Pohjois-Suomi)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan KaiCell Fibers Oy:n Paltamon biojalostamolle. Samalla on myönnetty luvat toiminnan edellyttämään vedenottoon sekä vedenotto- ja viemäriputkien rakentamiseen.

Ympäristölupa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on KaiCell Fibers Oy:lle antamallaan ympäristölupapäätöksellä nro 106/2020 myöntänyt toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Paltamon biojalostamon toimintaan. Ympäristölupa koskee myös käsiteltyjen jäte- ja jäähdytysvesien johtamista Oulujärveen Kiehimänjokisuuhun ja niihin liittyviä vesialueella tehtäviä ruoppaus- ja rakentamistoimia.

Aluehallintovirasto on oikeuttanut KaiCell Fibers Oy:n ryhtymään tehdasalueen maanrakentamiseen jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista siltä osin kuin maanrakennustoiminta edellyttää ympäristölupaa. KaiCell Fibers Oy peruutti hakemuksen käsittelyn loppuvaiheessa biojalostamon toiminnan aloittamista koskevan täytäntöönpanopyynnön.

Vesitalouslupa

Aluehallintovirasto on myöntänyt KaiCell Fibers Oy:lle vesitalousluvan veden ottamiseen Oulujärvestä, vedenottorakenteiden rakentamiseen ja sijoittamiseen vesistöön, sekä vedenottoputken rakentamista varten tarpeellisten ruoppausten tekemiseen.

Aluehallintovirasto on hylännyt valmistelulupaa koskevan pyynnön eli pyynnön aloittaa biojalostamon vedenottoputken rakentaminen ja veden johtaminen biojalostamolle ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

Käyttöoikeus toisten omistamiin maa- ja vesialueisiin

Aluehallintovirasto on myöntänyt KaiCell Fibers Oy:lle pysyvän käyttöoikeuden jäte- ja jäähdytysvesien viemäriputkien sekä vedenottoputken sijoittamiseen toisten omistamille maa- ja vesialueille. Luvan saaja on määrätty maksamaan käyttöoikeudesta korvaukset alueiden omistajille. 

Pilaantumisen rajoittaminen

Oulujärveen johdettavan puhtaan jäähdytysveden aiheuttama lämpöpäästö on rajattu merkittävästi hakemuksessa esitettyä pienemmäksi. Oulujärveen johdettavalle käsitellylle jätevedelle on määrätty hakemuksessa esitettyä päästötasoa selvästi tiukemmat raja-arvot COD:n, AOX:n, fosforin ja kiintoaineen osalta. Määrätyillä päästöraja-arvoilla varmistetaan, että haitalliset vaikutukset Oulujärvessä jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Ilmaan johdettavien päästöjen osalta keskeisten päästölähteiden hiukkaspäästöjä ja haisevien rikkiyhdisteiden päästöjä koskevia raja-arvoja on tiukennettu hakemuksessa esitetystä. Tällä vähennetään toiminnasta Paltamossa aiheutuvaa viihtyvyyshaittaa ja ilman laadun muutoksia.

Toiminnasta aiheutuvaa melupäästöä on rajoitettu antamalla raja-arvo ympäristömelutasolle, jonka on alituttava lähimmillä asutuilla kiinteistöillä.

Vahinkoa estävät toimenpidevelvoitteet, korvaukset ja vakuudet

Aluehallintovirasto on määrännyt biojalostamon päästöistä vesiin johtuvasta rantakiinteistöjen virkistyskäyttöhaitasta aiheutuvat vahingot korvattavaksi. Vuotuinen korvaussumma on yli 10 000 euroa. Aluehallintovirasto on laajentanut virkistyskäyttöhaitta-aluetta hakemuksessa esitetystä. Tältä osin luvan saaja on määrätty toimittamaan erillisenä hakemuksena korvausesitys ennen biojalostamon toiminnan aloittamista. Toiminnasta aiheutuva kalataloudellinen edunmenetys on määrätty kertakaikkisesti korvattavaksi jäte- ja jäähdytysvesien purkupaikkojen lähialueen vesialueiden omistajille. Kertakaikkisen korvauksen suuruus on 193 490 euroa. Kalasto- ja kalastusvahinkojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi on määrätty kuhanpoikasten istutusvelvoite sekä vuotuinen 15 000 euron kalatalousmaksu. Luvan saaja on lisäksi määrätty laittamaan kolmen kuukauden kuluessa biojalostamon rakentamisen aloittamisesta aluehallintovirastossa vireille kaupallisille kalastajille ja kalastusmatkailuyrittäjille Oulujärvellä mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamista koskeva asia, ellei niiden korvaamisesta sovita. Luvan saajan on ennen toiminnan aloittamista asetettava 50 000 euron suuruinen vakuus toiminnasta ammattikalastajille ja kalastusmatkailuyrittäjille mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta.

Tehdasalueen kaatopaikan sulkemisen varmistamiseksi luvan saajan on asetettava 1 300 000 euron suuruinen vakuus. Maanrakennustöiden aloittamisoikeutta koskien luvan saajan on asetettava ennen toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta 100 000 euron vakuus.

Päätös on nähtävillä aluehallintovirastojen verkkosivuille osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 21.8.2020 saakka.

Lisätietoja    Ympäristöneuvos Juhani Itkonen, puh. 0295 017 645 (17.7.2020 saakka)

 

Jakelu                                 MEDIA


Päivitetty