Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Harjavallan akkumateriaalitehtaalle ympäristölupa

Etelä-Suomi, Lounais-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 18.8.2020 myöntänyt ympäristöluvan ja toiminnan aloittamisluvan BASF Battery Materials Finland Oy:lle Harjavallan akkumateriaalitehtaalle.

Akkumateriaalitehdas tuottaa katodiaktiivisen materiaalin esiastetta (pCAM). Sitä käytetään katodiaktiivisen materiaalin (CAM) valmistukseen, joka on sähköautojen akkujen pääraaka-aine. Akkumateriaalitehdas sijoittuu Harjavallan nykyisen suurteollisuusalueen välittömään läheisyyteen ja johtaa jäte- ja jäähdytysvesiä Kokemäenjokeen. Samanaikaisesti on myönnetty erillinen ympäristölupa myös Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy:n varakattilalaitokselle ja muille akkumateriaalien valmistusta palveleville oheistoiminnoille samalla tuotantoalueella.

Akkumateriaalitehtaan ympäristöluvassa on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarpeelliset määräykset, muun muassa raja-arvot vesistöön johdettaville päästöille, ja edellytetty toimenpiteitä Kokemäenjokeen johdettavien päästöjen rajoittamiseksi poikkeuksellisina alivirtaamakausina. Raja-arvot vesiin on asetettu sulfaatille, nikkelille, koboltille, alumiinille, mangaanille ja epäorgaaniselle typelle. Asetetuilla määräyksillä varmistetaan, ettei toiminnalla ole merkittäviä haittavaikutuksia erityisesti Kokemäenjoen herkimpiin vesieliöihin (kalat, vuollejokisimpukka). Kalastoon kohdistuvien vaikutusten ehkäisemiseksi on myös määrätty kalatalousmaksu. Ratkaisussa on otettu huomioon erityisesti toiminnan sijoittuminen osittain vedenhankinnan kannalta tärkeälle Järilänvuoren pohjavesialueelle.

Akkumateriaalitehtaan ympäristöluvassa edellytetään, että vesistötarkkailu Kokemäenjoessa on aloitettava ennen toiminnan käynnistämistä. Toiminnan päästöjä ja vaikutuksia on tarkkailtava tehostetusti ensimmäisen toimintavuoden ajan.

Päätökset ovat nähtävillä aluehallintoviraston verkkosivuilla: www.avi.fi/lupatietopalvelu (BASF Battery Materials Finland Oy) ja  www.avi.fi/lupatietopalvelu (Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy). Niihin saa hakea valittamalla muutosta 24.9.2020 saakka.

 

Lisätietoja:
ympäristöneuvos Anna Laiho, puh. 0295 016 368
ympäristöneuvos Kari Pirkanniemi, puh. 0295 016 425


Päivitetty