Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Aluehallintovirastot antoivat määräykset koulujen tilojen sulkemiseksi

Aluehallintovirastot ovat maanantaina 23.3.2020 määränneet toimialueellaan sijaitsevien koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljettavaksi. Tiloja voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti käyttää kaikille esiopetuksen oppilaille, perusopetuksen 1-3 vuosiluokkien oppilaille, erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille järjestettävään opetukseen.

Valtioneuvosto antoi 20.3.2020 asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen (126/2020) 3 §:n muuttamisesta. Muutoksella tätä järjestämisvelvollisuutta rajoittavaa sääntelyä muutettiin siten, että siitä poistettiin edellytys vanhempien toimimisesta yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Asetusmuutoksella lisätään oppilaiden yhdenvertaista oikeutta saada perusopetuslain mukaista lähiopetusta poistamalla asetuksesta edellytys huoltajien työskentelemisestä yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Asetusmuutoksella turvataan myös suhteellisuusperiaate sekä oppilaiden ikä ja kehitystaso huomioiden, että erityisesti heikoimmassa asemassa olevilla oppilailla säilyy oikeus saada lähiopetusta.

Aluehallintovirastot ovat maanantaina 23.3.2020 määränneet toimialueellaan sijaitsevien koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljettavaksi. Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti käyttää kaikille esiopetuksen oppilaille, perusopetuksen 1-3 vuosiluokkien oppilaille, perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitetuille erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille ja perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetuille pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille järjestettävään opetukseen. Aluehallintovirastot kuitenkin suosittavat, että lapset pidetään kotona, jos se vain on mahdollista.

Koulussa tai varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa toimintaa ei pidetä julkisena kokoontumisena eikä 10 hengen sääntöä tarvitse noudattaa. On silti suositeltavaa työskennellä tavanomaista pienemmissä ryhmissä tartuntavaaran vuoksi sekä tehostaa siivousta ja käsihygieniaa.

Tartunnan saamisen riski on kohonnut koko Euroopassa ja muualla maailmassa. Myös Suomessa alkaa todennäköisesti lähiaikoina tulla ilmi tartuntoja, joiden tartuntaketjuja ei enää voida jäljittää, ja tartuntariski oppilaitoksissa kasvaa. Toisaalta samanaikaisesti tartuntariski kasvaa kaikkialla muuallakin yhteiskunnassa, naapurustossa, työpaikoilla ja liikennevälineissä. Tämän vuoksi aluehallintovirastot suosittavat, että lapset pidetään kotona, jos se vain on mahdollista.

Aluehallintovirastojen määräykset koskevat kaikkia manner-Suomen kuntia ja ovat voimassa 13.4.2020 saakka.

Kunkin aluehallintoviraston alueelleen antama määräys perustuu tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n mukaisiin toimenpiteisiin, joilla ehkäistään uuden koronaviruksen aiheuttaman infektion leviämistä ja sen ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.

Aluehallintovirastojen määräykset on annettu yleistiedoksiantona. Tiedoksiannot löytyvät verkkosivuillamme osoitteesta https://www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot

Lisätietoja päätöksistämme

Kouluihin, opetukseen ja varhaiskasvatukseen liittyvät kysymykset
Puhelin 0295 016 710, sähköposti opetus.koronainfo@avi.fi

Yleisötilaisuuksiin, tapahtumiin, ravintoloihin, terveydenhuoltoon, sosiaalihuoltoon, ympäristöterveyteen ja päivittäistavarahuoltoon liittyvät kysymykset
Puhelin 0295 016 666, sähköposti koronainfo@avi.fi

 

Tiedotetta korjattu 24.3.2020 otsikon ja ingressin osalta. Aluehallintovirasto antoi määräykset koulujen tilojen sulkemiseksi, ei perusopetuksen järjestämisestä.


Päivitetty