Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Mitä väestönsuojelu on tänään? LSS19-valmiusharjoitus 26. – 27.11.2019

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestää 26. – 27.11.2019 alueellisen valmiusharjoituksen, jonka tavoitteena on väestönsuojeluvalmiuksien kehittäminen. LSS19-valmiusharjoitus järjestetään Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan maakunnissa.

Harjoitus koskee viranomaispainotteisesti toimialueen keskeisiä väestönsuojelun suunnitteluun ja – varautumiseen velvoitettuja ja osallistuvia toimijoita. Väestönsuojelun suunnittelu on olennainen osa poikkeusoloihin varautumista ja tämän harjoituksen avulla aluehallintovirasto tukee erityisesti kuntien valmiussuunnittelua.

Väestönsuojelu nykyaikaan

Alueellisten valmiusharjoitusten jatkumossa väestönsuojelu ei ole ollut tarkastelussa omana teemanaan vuosiin. Väestönsuojelun nykytila, toimijoiden velvoitteet ja yhteistyön järjestäminen kaipaavat terävöittämistä. Ajankohta harjoituksen järjestämiselle on otollinen myös, koska pelastuslain uudistuksen yhteydessä velvoitettiin laatimaan väestönsuojelusuunnitelmat vuoden 2019 aikana. Viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset, jotka ovat velvollisia varautumaan väestönsuojeluun, ovat velvollisia laatimaan pelastuslaitoksen johdolla ja yhteistoiminnassa keskenään tarpeelliset suunnitelmat tehtäviensä hoitamisesta väestönsuojelussa. LSS19-valmiusharjoitus tukee osaltaan tämän velvoitteen toteuttamista.

LSS19-valmiusharjoituksen tavoitteena on parantaa väestönsuojelun valmiuksia ja tuoda väestönsuojelu nykypäivään perehtymällä väestönsuojelun kokonaisuuteen, eri toimijoiden rooleihin ja vastuisiin sekä tarvittaviin yhteistoimintajärjestelyihin. Valmiusharjoituksen avulla tunnistetaan väestönsuojelun varautumiseen liittyviä kehittämiskohteita sekä luodaan ja testataan väestönsuojelujärjestelyjä. LSS19-valmiusharjoitus on luonteeltaan ns. työpöytäharjoitus ja harjoituksen konkretia on väestönsuojeluun liittyvien suunnitelmien ja valmiuksien päivittäminen ja laadinta.

Väestönsuojelu on yhteinen asia

Väestönsuojelun kansallisia järjestelyjä koordinoi ja johtaa sisäministeriö. Kansallisesti tehtävä väestönsuojelu pohjaa keskeisesti kansainvälisiin sopimuksiin väestönsuojelusta sekä valmiuslakiin ja pelastuslakiin. Pelastustoimen vastuulla ovat toimialaansa kuuluvat väestönsuojelutehtävät valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Pelastustoimen rinnalla väestönsuojelusta vastaavat ne viranomaiset, jotka hoitavat siihen kuuluvia tehtäviä normaalioloissakin. Kaikilla viranomaisilla on velvollisuus varautua tehtäviensä hoitamiseen myös poikkeusoloissa.

Valmiusharjoitusten järjestäminen on yksi aluehallintovirastolle säädetyistä tehtävistä. Valmiusharjoituksia järjestetään yhteiskunnan valmiuden kehittämiseksi. Harjoitusten avulla testataan ja kehitetään yhteiskuntamme valmiutta selviytyä sitä kohtaavista häiriötilanteista ja poikkeusoloista. Valmiusharjoituksiin osallistuvat alueen kunnat, viranomaisia, paikallis- ja aluehallintoa, sekä tarpeen mukaan elinkeinoelämän, tiedotusvälineiden ja järjestöjen edustajia.

 

Sisäministeriö/pelastustoimi/väestönsuojelu: https://intermin.fi/pelastustoimi/vaestonsuojelu
Geneven yleissopimus (82/1980): http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1980/19800082#idp446589520  
Valmiuslaki (1552/2011): http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552
Pelastuslaki (379/2011): http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379

 

Lisätietoja:
Johtaja Tarja Wiikinkoski, p. 0295 018 800
Ylitarkastaja Juha Kankaanpää, p. 0295 018 844
etunimi.sukunimi@avi.fi

Pelastustoimi ja varautuminen vastuualue
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Päivitetty