Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Indrivningsbrev skickade av FC Perintä Oy:s konkursboförvaltare: information till mottagarna

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fått otaliga frågor angående indrivningsbrev som FC Perintä Oy:s konkursboförvaltare advokat i sitt eget namn har skickat gäldenärer.

FC Perintä Oy:s koncession att utöva indrivningsverksamhet upphörde 16.1.2017 och bolaget har inte haft rätt att utöva tillståndspliktig indrivningsverksamhet efter det. Det kom fram att FC Perintä Oy hade fortsatt indrivningsverksamheten utan tillstånd och bolaget meddelades därför ett förbud 2.6.2017 som förenades med vite om 10 000 euro (regionförvaltningsverkets meddelande i ärendet). Vitet dömdes ut av Tavastehus förvaltningsdomstol 17.5.2018. FC Perintä Oy är försatt i konkurs 14.6.2018.

I de fall som regionförvaltningsverket fått vetskap om har indrivningsbreven skickats i konkursboförvaltarens, advokat namn. Enligt 2 § i lagen om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet (411/2018, indrivningsregisterlagen) tillämpas lagen inte på indrivningsverksamhet som bedrivs av advokater eller deras biträden. Regionförvaltningsverkets behörighet omfattar därför inte tillsynen av indrivningsverksamhet som bedrivs av advokater. Regleringen av indrivning gäller också advokaters verksamhet och Advokatförbundets tillsynsnämnd svarar för övervakningen av att de agerar enligt lagen. Därför ska klagomål som gäller indrivningsverksamhet som bedrivs av en advokat riktas till tillsynsnämnden. Kontaktuppgifterna finns på adressen valvontalautakunta.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland registrerar aktörer som bedriver indrivningsverksamhet på riksnivå och övervakar att de registrerade aktörerna som bedriver indrivningsverksamhet i sin verksamhet följer lagen och god indrivningssed. Regionförvaltningsverket ska förbjuda indrivningsverksamhet som bedrivs utan registrering. Bestämmelserna om regionförvaltningsverkets behörighet finns i indrivningsregisterlagen.

Anvisningar för dem som har fått ett indrivningsbrev

Om det är oklart om fordran är befogad eller det finns oklarheter i avbrytningsåtgärderna för preskribering eller skäligheten i de krävda kostnaderna kan den som fått indrivningsbrevet begära en utredning av omständigheterna av den som driver in fordran. En gäldenär har rätt att på begäran få exempelvis:

  • uppgifter om vad och vilka handlingar fordran grundar sig på, exempelvis ett skuldebrev eller beställingsavtal
  • utredning om avbrytningsåtgärderna för preskribering av skulden, exempelvis när indrivningsbrevet är skickat och till vilken adress
  • en specifikation av krävda indrivningskostnader.

Om gäldenären anser att kraven helt eller delvis är obefogade, till exempel för att fordran är preskriberad eller på grund av oskäliga indrivningskostnader kan gäldenären bestrida fordran helt eller delvis. Bestridandet ska motiveras och vi rekommenderar att man gör det skriftligen, till exemper per e-post till den som har hand om indrivningen. Indrivningen av en bestriden fordran får inte fortsättas. Borgenären måste avstå från skulden eller föra ärendet till domstol för att avgöras där. I sista hand är det alltid en domstol som avgör gäldenärens betalningsskyldighet i tvistemål.

Om du vill ha personlig handledning och råd kan du kontakta konsumentrådgivningen som hjälper vid problematiska situationer som gäller konsumentfordringar. Konsumentrådgivningens kontaktuppgifter hittar du på adressen kkv.fi/sv/konsumentradgivning.  Vid behov kan en konsumentgäldenär föra sitt ärende till konsumenttvistenämnden för att avgöras där. En förutsättning för att ärendet ska behandlas i konsumenttvistenämnden är att konsumenten först har varit i kontakt med konsumentrådgivningen.

Konsumentombudsmannen är dessutom behörig myndighet i ärenden som gäller indrivning av konsumentfordringar och vid behov kan man göra en åtgärdsbegäran för ärendet till konkurrens- och konsumentverket.

Lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet
Lag om indrivning av fordringar

Ytterligare information:
överinspektör Anna-Emilia Sirén, tfn 0295 016 029
överinspektör Seela Saraniva, tfn 0295 5016 680
överinspektör Timo Korhonen, tfn 0295 5016 146
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland


Päivitetty