Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Ehkäisevä päihdetyö kaventaa eriarvoisuutta – laadukkaasti toteutettuna

Kaikki kunnat eivät hoida ehkäisevän päihdetyön lakisääteisiä tehtäviään. Viime vuosien uudistukset ovat luoneet paitsi uusia mahdollisuuksia myös merkittäviä lisähaasteita hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseen. Ensi keväänä aluehallintovirastot ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittävät, miten kunnat hoitavat ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain mukaiset tehtävänsä tällä hetkellä.

Vuoden 2016 selvityksen mukaan kunnissa oli puutteita ehkäisevän päihdetyön järjestämisessä. Toimintaa tukevat rakenteet olivat monessa kunnassa heikot ja lakisääteisten tehtävien hoitamisessa oli huomattavia puutteita. Aluehallintovirasto on lähettänyt kuntiin lokakuussa 2019 kirjeen, jossa se kannustaa kuntia toteuttamaan lakisääteiset tehtävänsä.

Kunnalla on selkeä lakisääteinen velvollisuus ehkäisevässä päihdetyössä

Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on ehkäistä ja vähentää alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä ja ongelmallista rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia haittoja. Jokaisessa kunnassa tulee olla nimettynä ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin. Varsinaista tehtävää hoitaa usein toimielimen nimittämä monialainen työryhmä.

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan pitää tehdä vuosittain hyvinvointikertomus, jossa kuvataan myös ehkäisevän päihdetyön tilanne. Työn tavoitteet ja toimet on kirjattava myös osaksi kunnan keskeisiä suunnitelmia. Pitkäjänteinen laadukas ehkäisevä työ parantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, mikä voi aikanaan pienentää mm. sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia.

Kuntien vastuu ehkäisevän päihdetyön järjestämisessä perustuu useampaan lakiin: mm. kuntalakiin, lakiin ehkäisevän päihdetyön järjestämiseksi ja terveydenhuoltolakiin.

Tukea ehkäisevän päihdetyön järjestämiseen

Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain mukaan aluehallintovirastojen tehtävään kuuluu

  • ohjata toimialueensa ehkäisevää päihdetyötä
  • suunnitella ja kehittää sitä yhteistyössä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa
  • tukea toimialueensa kuntia ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Keväällä toteutettava kysely on aluehallintovirastojen yksi keskeinen keino kuntien ohjauksessa.

Ehkäisevän päihdetyön valtakunnallinen toimintaohjelma tukee ja ohjaa sekä aluehallintovirastoja että kuntia ehkäisevän päihdetyön kokonaisvaltaisessa suunnittelussa ja kehittämisessä.

 

Ehkäisevä päihdetyö aluehallintovirastossa
Ehkäisevän päihdetyön nykytila ja tulevaisuus kunnissa : Vuoden 2016 kuntakyselyn tuloksia

Alueraportit: Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Lappi, Lounais-Suomi, Pohjois-Suomi, Länsi- ja Sisä-Suomi   Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma
Kuntalaki

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä
Terveydenhuoltolaki


Lisätietoa:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
ylitarkastaja Heli Heimala, p. 0295 016 115

Itä-Suomen aluehallintovirasto
terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908

Lapin aluehallintovirasto
sosiaalihuollon ylitarkastaja Lahja Harju, p. 0295 017 386

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
ylitarkastaja Minna Lainio-Peltola, p.  0295 018 023

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
ylitarkastaja Irmeli Tamminen, p. 0295 018 596

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
ylitarkastaja Raija Fors, p. 0295 017 559

etunimi.sukunimi@avi.fi

Valtakunnallinen tieto ehkäisevän päihdetyön tilanteesta:
terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kehittämispäällikkö Teija Strand p. 0295 247 061
etunimi.sukunimi@thl.fi


Päivitetty