Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Aluehallintovirastojen vuosi 2018: Ratkaistujen kanteluiden, valvonta-asioiden ja lupahakemusten määrät kasvoivat

Viime vuosi oli aluehallintovirastoissa työteliäs ja tuloksellinen. Toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin hyvin. Vahvistunut talouskehitys, lainsäädännön muutokset ja asioiden kasvanut monimutkaisuus heijastuivat virastojen työmäärään, mutta asioiden käsittely oli pääsääntöisesti joutuisaa.

Aluehallintovirastojen tilinpäätös vuodelta 2018 on valmistunut. Vuoden aikana virastojen toiminnan painopistettä onnistuttiin siirtämään ennakoivaan suuntaan, vaikka jälkikäteisvalvonta vei edelleen merkittävän osuuden voimavaroista. Virastojen antamaa ennakoivaa ohjausta ja omavalvontaa tukevia toimenpiteitä vahvistettiin, samoin riskiperustaista valvontaa. Sähköiset asiointimahdollisuudet lisääntyivät ja virastojen välinen yhteistyö vahvistui. 

Kanteluista ja valvonnasta suurin osa koski sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Vuonna 2018 aluehallintovirastoissa tuli käsiteltäväksi yhteensä 7 290 kantelu- ja valvonta-asiaa, lähes saman verran kuin vuonna 2017.

Kanteluita ratkaistiin yhteensä 3 240. Määrä on 8,1 prosenttia suurempi kuin vuonna 2017. Uusia kanteluita tuli käsiteltäväksi 3 492, kasvua edellisvuodesta 5,9 prosenttia. Kokonaisuutena kanteluita tuli käsiteltäväksi enemmän kuin niitä pystyttiin ratkaisemaan. Suurin osa kanteluista koski terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluita. Kanteluiden käsittelyaika oli keskimäärin 6,9 kuukautta.

Valvonta-asioita ratkaistiin sosiaalihuollon osalta 730, terveydenhuollon osalta 793 ja varhaiskasvatuksen osalta 57. Vuoden 2018 sote-valvontaohjelman mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit toteutuivat pääosin kaikissa aluehallintovirastoissa yhteistyössä Valviran kanssa. Myös alueellisia tilaisuuksia järjestettiin suunnitellusti. Alkoholihallinnossa ratkaistiin 290 valvonta-asiaa.

Opetus- ja kulttuuritoimen oikaisuvaatimuksia ja lausuntoja ratkaistiin 717. Oikaisuvaatimusten ja lausuntojen keskimääräinen käsittelyaika oli 2,5 kuukautta. 

Työsuojelutarkastuksia tehtiin vuoden aikana yhteensä 26 420. Tarkastukset kohdistuivat noin 21 400 valvontakohteeseen.

Lupahakemusten määrät nousussa

Aluehallintovirastot toimivat lupa- ja ilmoitusasioita käsittelevänä viranomaisena useilla elinkeinoaloilla. Lupa- ja ilmoituskäsittely on osaltaan toiminnan lainmukaisuuden ennakollista valvontaa.

Alkoholiluparatkaisuja tehtiin yhteensä 12 810 kappaletta. Alkoholilain kokonaisuudistus kasvatti lupahakemusten määrää voimakkaasti, hakemuksia saapui 45,1 prosenttia edellisvuotta enemmän. Lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli kolme viikkoa.

Yksityisen sosiaalihuollon palveluntuottajia koskevia lupa-asioita ratkaistiin 25,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017, yhteensä 286 kappaletta. Yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajia koskevien lupa-asioiden määrät säilyivät edellisvuoden tasolla: niitä ratkaistiin 1 233 kappaletta. Lupien käsittelyaika oli keskimäärin alle 2 kuukautta.

Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupa-asioita ratkaistiin 1 143 kappaletta. Määrä pieneni 5,3 prosenttia edellisvuodesta. Kymmenen kuukauden käsittelyaikatavoitetta ei saavutettu kaikissa aluehallintovirastoissa. 

Lisäksi aluehallintovirastoissa käsiteltiin 858 työsuojeluun liittyvää lupa- ja pätevyyshakemusta. 

Tukea, koulutusta ja yhteistyötä

Aluehallintovirastot järjestivät vuoden 2018 aikana 27 alueellista maanpuolustuskurssia. Kursseilla käsitellään ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa sekä eri toimialojen varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Kursseille osallistui yhteensä 1 036 viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen avainhenkilöä. Saadun palautteen perustella maanpuolustuskursseja pidetään tärkeinä ja kiinnostavina. Aluehallintovirastot osallistuivat myös aktiivisesti puolustusvoimien järjestämiin paikallispuolustusharjoituksiin. Esimerkiksi EKA18-valmiusharjoituksessa Etelä-Karjalassa harjoiteltiin hybridivaikuttamiseen vastaamista kriisitilanteessa. 

Vuoden aikana aluehallintovirastot maksoivat kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatoimen valtionavustuksia yhteensä 55,5 miljoonaa euroa. Avustuksilla kehitettiin esimerkiksi yleisten kirjastojen palveluja, edistettiin liikunnallisia elämäntapoja ja vahvistettiin nuorten osallisuutta. 

Opetushenkilöstön täydennyskoulutusta järjestettiin 333 kertaa.

Lapin aluehallintovirasto maksoi saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen järjestämiseen valtionavustuksia yhteensä 2,28 miljoonaa euroa. Opetuksen tuntimäärä lisääntyi vuoteen 2017 verrattuna. Saamen kielen ja saamenkieliseen opetukseen osallistuvien määrä oli jonkin verran edellisvuotta suurempi eli reilut 600 oppilasta. 

Tilinpäätöksen tunnuslukuja

Henkilöstömäärä vuoden lopussa: 1 203 henkilöä (-0,2 %)
- Henkilöstön työaika kohdistui eniten ohjaukseen ja valvontaan sekä lupa-asioiden käsittelyyn

Virastojen toimintamääräraha pieneni edellisestä vuodesta noin 1,5 miljoonaa euroa

Bruttomenot 65,1 miljoonaa euroa, edellisvuoden tasolla
- Henkilöstön osuus oli 71,0 % kuluista, yhteensä 46,2 miljoonaa euroa

Maksullisen toiminnan tulot 13,6 miljoonaa (12,5 M€ v. 2017)
- kustannusvastaavuus 62,5 %, kasvua 5,3 prosenttiyksikköä

Pääosa tuloista kertyi alkoholilainsäädännön nojalla perittävistä maksuista (32 %), ympäristöluvista (32 %) ja yksityisen terveydenhuollon palvelujen valvonnasta perittävistä maksuista (15 %)

 

Tarkemmat yhteenvedot aluehallintovirastojen vuodesta 2018 löytyvät Patio-järjestelmästä, www.patio.fi. Tässä koottuna virastokohtaiset suorat linkit: 

 Tilastograafit: työajan ja kustannusten jakautuminen aluehallintovirastoissa 2016−2018

 

Aluehallintovirastojen toiminnan tavoitteena on edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla.

Tavoitteen toteuttamiseksi AVI huolehtii sille eri toimialoja koskevissa säädöksissä määritellyistä tehtävistä, muun muassa sosiaalihuollon, terveydenhuollon, ympäristöterveydenhuollon, koulutus- ja muun sivistystoimen, pelastustoimen, työsuojelun sekä kuluttaja- ja kilpailuhallinnon toimialoilla. Virastolla on myös muita, erityisesti oikeusturvan toteutumiseen, liittyviä tehtäviä.

 

Lisätiedot:

Talousyksikön päällikkö Pasi Katajisto, puh. 0295 016 050

Viestintäyksikön päällikkö Jaana Lehtovirta, puh. 0295 016 404

Hallintojohtaja Tuula-Kaarina Isosuo, puh. 0295 016 045

etunimi.sukunimi(at)avi.fi  


Päivitetty