Terveys

Kuvituskuva - Terveys

Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Ympärivuorokautisessa hoivassa olevien ikäihmisten hyvinvoinnista on huolehdittava ja perusteetonta rajoittamista vältettävä

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on julkaissut 15.5.2020 ohjeen koronavirustartuntojen ehkäisystä ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksiköissä. Valvira ja aluehallintovirasto korostavat annettujen ohjeiden noudattamisen tärkeyttä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi poikkeusoloissa. STM:n 15.5.2020 julkaiseman ohjeen mukaisesti on ympärivuorokautisessa hoivassa olevien ikäihmisten hyvinvoinnista huolehdittava ja samalla perusteetonta rajoittamista vältettävä.

Tällä hetkellä voimassaolevien rajoitustoimenpiteiden tarkoitus on edelleen tehostetusti suojata väestöä tartunnalta ja samalla tunnistaa heidän muiden perus- ja ihmisoikeuksiensa kunnioittamisen, toimintakykynsä turvaamisen sekä sosiaalisten ja taloudellisten tarpeidensa asettamat vaatimukset.

Poikkeusoloista huolimatta vanhusten ympärivuorokautisissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä on paljon mahdollisuuksia kehittää asiakkaiden tarvitsemia toimintakykyä ja hyvinvointia ylläpitäviä palveluja. Asiakkaiden tulee myös voida ylläpitää sosiaalisia suhteitaan asumispalveluiden ulkopuolelle läheistensä ja omaistensa kanssa. Tähän tarvitaan ratkaisuja, joita kehitetään yhteistyössä asiakkaiden, omaisten ja hoitohenkilökunnan kanssa.

Asiakkaiden ja heidän läheistensä tapaamisia tulee mahdollistaa luomalla erilaisia tapoja yhteydenpitoon ottaen huomioon asiakkaiden toimintakyky ja yksilölliset tarpeet. Hyvinä käytäntöinä voidaan pitää esimerkiksi tapaamisia videoneuvotteluyhteyksin tai suojattujen tapaamistilojen/huoneiden järjestämistä yksiköiden yhteyteen sekä STM:n ohjeistuksen mukaisesti turvaetäisyyksin ulkona tapahtuviin tapaamisiin. Tapauskohtaiseen harkintaan ja yksilölliseen suunnitteluun perustuen yksikössä voidaan poiketa ns. vierailukielloista. Saattohoitotilanteissa on huomioitava STM:n ja Valviran antamat ohjeistukset.

Koronaepidemian aikainen välttämätön rajoittaminen on tapahduttava inhimillisesti ja vanhuksen oikeuksia kunnioittaen

Valvira ja aluehallintovirasto korostavat, että liikkumista ja yhteydenpitoa rajoittaviin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty kevyin perustein. Koronaviruksen leviämisen estäminen ikääntyneiden, riskiryhmien sekä henkilöstön keskuudessa on tärkeää. Samalla on muistettava, että ympärivuorokautisissa vanhustenhuollon toimintayksiköissä on edelleen voimassa normaaliolojen lainsäädäntö. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012 vanhuspalvelulaki) ei sisällä säännöksiä itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liittyvien toimenpiteistä eikä poikkeusoloja koskevaa sääntelyjä. Rajoittavia toimenpiteitä käytetään normaalioloissa sosiaali- ja terveydenhuollossa ilman nimenomaisen lain säännöksen tukea sellaisissa tilanteissa, joissa turvataan potilaan tai asiakkaan oikeus välttämättömään huolenpitoon eikä lievempiä keinoja ole käytettävissä tai ne ovat riittämättömiä henkilön terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi. Näin tulee toimia myös poikkeusoloissa: rajoitustoimien käyttö edellyttää yksilöllistä arviointia ja toimia voidaan käyttää vain lääkärin päätöksellä. Toimista on keskusteltava henkilön tai hänen edustajansa kanssa.

Perusoikeuksia rajoittavien karanteeni- ja eristämistoimenpiteiden käytöstä korona-altistukseen tai tartuntaan liittyen päättää tartuntatautilain nojalla kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri. Rajoittamistoimia käytettäessä on huolehdittava myös asiakkaan perustarpeista ja hyvästä hoivasta sekä varmistettava riittävä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn seuranta – huomioiden kyseessä olevien ihmisten haavoittuva asema ja kognitiiviset rajoitteet. Kun rajoitustoimia päädytään käyttämään, potilaan arviointi ja hoidon suunnittelu on toteutettava moniammatillisesti ja siinä oltava mukana hänet tunteva lääkäri. Sairastuneen tilan seuranta ja mahdollisimman hyvän hoidon varmistaminen on kaikkien hoitoon osallistuvien tehtävä.

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitäminen

Hyvinvointia ja toimintakykyä tulee voida yksiköissä ylläpitää erilaisin toimintatavoin: ulkoilemalla, pihatapahtumilla, ruokailulla, kulttuuri- ja taide-elämyksillä ja viriketoiminnoilla pienissä ryhmissä. Toiminnassa tulee kuitenkin tarkasti huomioida ohjeistusten mukainen suojautuminen ja riittävät turvavälit. Hyviä käytännön vinkkejä löytyy esimerkiksi Innokylän verkkosivuilta.

Toimintayksiköiden on tuettava ja turvattava yhteydenpito läheisiin ja omaisiin, mutta samalla suojattava asiakasta sairastumiselta STM:n suojautumisesta annetun ohjeistuksen mukaisesti. Kunnalla on vastuu järjestää asianmukaiset sosiaali- terveyden- ja sairaanhoidon palvelut sekä huolehdittava yhteistyöstä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden välillä.

Lisätietoja:

Aluehallintovirastot:

Kirsi Laitinen, ylitarkastaja, puh. 0295016821
etunimi.sukunimi(at)avi.fi

Valvira:

Elina Uusitalo, ylitarkastaja, puh. 0295209334
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveysministeriön ohje kunnille ja palveluntuottajille koronavirustartuntojen ehkäisystä
ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksiköissä 15.5.2020

STM:n päätös valmiuslain 86 §:n mukaisiin sosiaalihuollon ohjaustoimiin ryhtymisestä:
sosiaalihuollon asiakkaiden suojaaminen koronavirustaudilta (covid-19)
 (13.5.2020)

Ikääntyneet – ohjeita yli 70-vuotiaille (THL) (19.5.2020)

Elämän loppuvaiheen hoito

Ympärivuorokautisten sosiaalihuollon toimintayksiköiden ja kuntien välinen yhteistyö on tärkeää koronavirustilanteessa

Innokylä

Koronavirustartuntojen torjunta pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty