Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.
 

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

  • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
  • yksityisten terveyspalvelujen luvat
  • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
  • laadunhallinta
  • kantelut
  • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Välittömiä korjauskehotuksia Keski-Suomessa sosiaalihuollon yksiköihin

Länsi- ja Sisä- Suomi

Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto on antanut tarkastuskäyntien ja selvityspyyntöjen perusteella korjauskehotukset lyhyen määräajan kuluessa kahdelle palveluntuottajalle Keski-Suomessa. Äänekoskella Palvelu- ja kuntoutuskoti Elonilo Oy:n yksikössä havaittiin puutteita henkilöstömitoituksessa ja asiakkaille myönnetyissä palveluissa. Valvontakäynnin yhteydessä todettiin lisäksi, että yksikön hoitajilla ei ole lääkelupia. Jämsässä Attendo Koskipuiston osalta todettiin yksikön henkilöstömäärän olevan riittämätön. Lisäksi yksiköstä puuttui avustavaa henkilöstöä ja lääkkeiden säilytyksessä havaittiin puutteita. Molempiin tarkastettuihin yksiköihin tehtiin tarkastus ennalta ilmoittamatta yhteistyössä kaupungin kanssa.

 

Äänekoskella Palvelu- ja kuntoutuskoti Elonilo Oy:n lääkeluvat ja henkilöstömäärä kuntoon

Aluehallintovirasto teki ennalta ilmoittamattoman valvontakäynnin Palvelu- ja kuntoutuskoti Elonilo Oy:n yksikköön yhdessä Äänekosken kaupungin viranhaltijoiden kanssa 12.4.2019. Valvontakäynnillätodettiin puutteita henkilöstömitoituksessa ja asiakkaille myönnetyistä palveluista eikä asiakkaiden palvelutarpeesta ollut selvyyttä. Valvontakäynnin yhteydessä todettiin lisäksi, että yksikön hoitajilla ei ole lääkelupia. Yksikön vastuuhenkilöä, joka on myös lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja, velvoitettiin välittömästi suorittamaan lääkelupa. Aluehallintovirasto pyysi asiassa kirjallista selvitystä 18.4.2019. Yksikön koko hoitohenkilöstö on suorittanut tarvittavat lääkeluvat.

Palvelu- ja kuntoutuskoti Elonilon aluehallintovirastoon toimittaman selvityksen perusteella yksikössä työskennellään osittain yksin työvuorossa arkipäivisin ja pääosin yksin viikonloppuisin sekä pyhäpäivinä. Yksikön hoitohenkilöstö vastaa kaikista avustavista tehtävistä sekä kauppa-asioinneista. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan yksikön asiakasturvallisuutta ei voida taata tilanteissa, jolloin yksikössä on vuorossaan yksi hoitaja. Hoitaja vastaa myös keittiötehtävistä, ylläpitosiivouksesta sekä pyykkihuollosta. Siivouspäivänä yksi hoitaja vastaa yksikön siivouksesta. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan yksikön hoitohenkilöstö voi vastata avustavista tehtävistä, koska tämä on palveluntuottajan mukaan toimivin vaihtoehto yksikössä, mutta aluehallintovirasto edellyttää riittävää hoitohenkilöstömäärää, jotta laadukas palvelu ja asiakasturvallisuus voidaan taata myös silloin, kun toinen hoitaja huolehtii esimerkiksi keittiötyöstä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Palvelu- ja kuntoutuskoti Elonilo Oy:n huolehtimaan 11.6.2019 mennessä siitä, että Palvelu- ja kuntoutuskoti Elonilossa on asiakasturvallisuuden varmistamiseksi riittävä määrä henkilöstöä. Yksikössä tulee olla vähintään kaksi hoitajaa jokaisessa työvuorossa, kaikkina viikonpäivinä, myös juhlapyhinä, pois lukien yövuorot. Henkilöstötilanteesta tulee toimittaa aluehallintovirastoon selvitys viimeistään 14.6.2019. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa aluehallintovirastoon 31.8.2019 mennessä selvitys siitä, montako tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen asiakasta yksikössä on.

 

Jämsässä Attendo Koskipuiston henkilökuntaa lisättävä välittömästi

Aluehallintovirasto teki ennalta ilmoittamattoman valvontakäynnin Attendo Koskipuiston yksikköön yhdessä Jämsän kaupungin sekä Jämsän Terveys Oy:n kanssa 23.5.2019. Taustalla oli jo tehty selvitys- ja selityspyyntö asiassa 15.3.2019. Palveluntuottajan toimittaman selvityksen mukaan yksikön toteutunut hoitotyön mitoitus jää alle arvioidun asiakkaiden tarpeen, jonka palveluntuottaja arvioi olevan 0,63 htv asukasta kohden. Selvityksen mukaan yksikköön oli rekrytoitu riittävä määrää avustavaa henkilöstöä, yhteensä neljä henkilöä. Yksikön lääkehoidon osalta on tarvittavat muutokset toteutettu tai niitä ollaan toteuttamassa. Palvelutuottajan antaman selvityksen mukaan yksikössä on riittävästi henkilöstöä, jotta asiakkaiden henkilökohtaista päivärytmiä voidaan noudattaa. Aluehallintovirastosta on sähköpostitse selvitetty yksikön henkilöstömitoituksen riittävyyttä selvityksen antamisen jälkeen. Yksikön johtajan 16.5.2019 toimittaman tiedon mukaan yksikön henkilöstömitoitus on vaihdellut ja yksikön asiakasmäärää on vähennetty rekrytointiongelmien vuoksi. Selvityksen antamisen jälkeen aluehallintovirasto on saanut sähköpostitse henkilöstöltä huolestuneita yhteydenottoja, joissa on kerrottu, että hoitosuunnitelmien tekoon ei ole ollut aikaa ja tieto ei kulje, koska vakituista henkilökuntaa ei kaikissa ryhmäkodeissa ole ollut. Ilmoituksen mukaan tilanteesta koituu asiakkaille merkittävää haittaa ja yksikön henkilöstömäärä on riittämätön. Ennalta ilmoittamattomalla valvontakäynnillä 23.5.2019 todettiin, että niukan hoitohenkilöstömäärän vuoksi hoitotyötä ei voida toteuttaa riittävän laadukkaasti ja asiakkaiden itsemääräämisoikeutta kunnioittaen sekä heidän tarpeidensa mukaisesti. 

Aluehallintovirastosta toimitettiin palveluntuottajalle uusi selvitys- ja selityspyyntö 22.5.2019 yksikön toteutuneen henkilöstömitoituksen tarkastamiseksi. Palveluntuottajan 28.5.2019 toimittaman selvityksen mukaan yksikön toteutunut hoitohenkilöstömitoitus on ollut ajalla 10.4.-22.5.2019 0,51 htv asukasta kohden. Avustavan henkilöstön määrä on ollut toteutuneiden tuntien perusteella 2,6 htv. Yksikön laskennallinen vaje on 5,7 hoitotyössä työskentelevää, joista on yksi sairaanhoitaja ja 4,7 lähihoitajaa. Lisäksi avustavaa henkilöstöä puuttuu 1,4 htv.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Attendo Oy:tä huolehtimaan 28.6.2019 mennessä siitä, että Attendo Koskipuistossa on asiakkaiden palvelutarpeeseen nähden riittävä määrä henkilöstöä. Attendo Oy:n korjaaville toimenpiteille asetetun määräajan pituutta harkittaessa aluehallintovirasto on ottanut huomioon sen, että nykytilanne vaatii välitöntä korjausta ja henkilöstöresurssin vajaus on yksikössä ollut useita kuukausia jatkuva ja asiakasturvallisuutta vaarantava. Attendo Oy:n tulee toimittaa aluehallintovirastoon selvitys Attendo Koskipuiston henkilöstötilanteesta viimeistään 1.7.2019.


Lisätietoja:
sosiaalihuollon ylitarkastaja Jaana Aarnio, p.  0295 018 576
tavoitettavissa 7.6.2019 klo 12-15 ja 10.6.2019 klo 12-16
tai sähköpostitse jaana.aarnio@avi.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty