Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Sote-investointeja ja ulkoistuksia koskevan ns. rajoituslain voimassaoloa on jatkettu 2025 loppuun asti: Aluehallintovirastot ohjeistaneet kuntia ja kuntayhtymiä

Sote-investointeja ja ulkoistuksia koskevan ns. rajoituslain voimassaoloa on jatkettu vuoden 2025 loppuun asti. Rajoituslaki koskee soten osalta kuntia ja kuntayhtymiä. Yli viiden miljoonan euron rakennusinvestointeihin on edelleen haettava poikkeuslupa sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM).

Myös sote-palvelujen yhteistoiminta-alueita koskevan nk. Paras-puitelain velvoitteet jatkuvat vuoden 2023 loppuun. Paras-laki velvoittaa kuntia jatkamaan toimintaa soten yhteistoiminta-alueina, kun väestöpohja on vähintään noin 20 000 asukasta.

STM on pyytänyt aluehallintovirastoja seuraamaan toimialueellaan kuntien ja kuntayhtymien toimintaa sekä valvomaan, että 1.1.2020 voimaan tulleen lain ehtoja noudatetaan

 • yksityisten palvelun tuottajien kanssa tehdyissä sopimuksissa
 • rakennusten ja toimitilojen vuokra- tai muuta käyttöoikeutta koskevissa sopimuksissa
 • rakennuksiin kohdistuvissa investoinneissa.

Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta  1299/2019 

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 19.12.2029: Rajoituslain voimassaoloa jatketaan ja sote-ulkoistusten ehtoja tiukennetaan

Alkuperäinen laki kuntien ja kuntayhtymien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 548/2016
           

Lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Arvonen; p. 0295 016 100

Itä-Suomen aluehallintovirasto
terveydenhuoltoyksikön päällikkö Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
sosiaalihuoltoyksikön päällikkö Satu Syrjälä, p. 0295 016 944

Lapin aluehallintovirasto
johtaja Kristiina Poikajärvi, p. 0295 017 375

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
sosiaali- ja terveydenhuoltoyksikön päällikkö Katja Paakkola, p. 0295 018 000

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Niina Siirilä, p. 0295 018 563

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
sosiaali- ja terveyspalvelut -yksikön päällikkö, lakimies Pirjo Mäkeläinen, p. 0295 017 581

etunimi.sukunimi@avi.fi


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty