Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.
 

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

  • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
  • yksityisten terveyspalvelujen luvat
  • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
  • laadunhallinta
  • kantelut
  • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Sosiaalipalvelujen piirissä olevien asiakkaiden lääkäripalvelujen tulee aina perustua asiakkaan tarpeisiin

Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ohjaa kunnille lähettämässään ohjauskirjeessä lääkäripalveluiden järjestämistä. Aluehallintoviraston havaintojen mukaan sosiaalipalvelujen asiakkaat eivät saa kaikissa tilanteissa tarpeensa mukaisia lääkäripalveluja. Sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuja sosiaalihuollon palveluja ovat esimerkiksi kotihoito, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen.

Kunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Kunta voi tuottaa palvelut itse, ostaa palvelut yksityisiltä palveluntuottajilta tai antaa palvelun käyttäjälle palvelusetelin. Riippumatta siitä, miten lääkäripalvelut järjestetään, ei kuntalaisen asema ja oikeus tarpeenmukaisiin palveluihin muutu. Kunta ei esimerkiksi voi rajata lääkäripalveluja pelkästään etäpalveluna saataviksi, vaan lääkäripalvelujen saatavuuden tulee aina perustua potilaan tarpeisiin. Lääkäri ei voi antaa hoitomääräyksiä etäpalvelun välityksellä tilanteissa, joissa potilaan hoito ja hoidon arviointi edellyttävät lääkäriltä potilaan fyysistä tutkimista.

Aluehallintovirasto muistuttaa lisäksi, että etäpalveluna annettavan lääkäripalvelun soveltuvuutta yksittäiselle asiakkaalle tulee tarkoin arvioida. Arviointivastuu etäpalvelun soveltuvuudesta on sekä palvelujen järjestäjällä että palvelujen tuottajalla. Etäpalveluun on oltava potilaan tai hänen laillisen edustajansa tietoinen suostumus.

Kunta ei myöskään voi rajata lääkäripalvelujen saatavuutta siten, että lääkärin palvelut olisivat käytettävissä vain esimerkiksi kolmen kuukauden välein, vaan lääkäripalvelujen saatavuuden tulee perustua asiakkaan tai potilaan tarpeisiin kaikissa tilanteissa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ohjauskirje kunnille 7.2.2019 (pdf)

Lisätietoja:

Aluehallintoylilääkäri Mikko Valkonen, p. 0295 016 000, etunimi.sukunimi@avi.fi


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty